Mysimba tabl. o przedł. uwalnianiu(8 mg+90 mg) - 112 szt.

Opakowanie

112 szt.

Producent

Orexigen Therapeutics Ireland

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. o przedł. uwalnianiu

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Po rozpoczęciu leczenia dawkę należy stopniowo zwiększać w okresie 4 tyg. w następujący sposób: I tydz. leczenia - 1 tabl. rano; II tydz. leczenia: 1 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem; III tydz. leczenia: 2 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem; IV tydz. leczenia i następne: 2 tabl. rano i 2 tabl. wieczorem. Maksymalna zalecana dawka dobowa leku to 2 tabl. 2 razy na dobę. Konieczność dalszego stosowania leku należy zweryfikować po 16 tyg., a następnie weryfikować raz w roku. W przypadku pominięcia dawki, nie należy jej później przyjmować, a kolejną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku powyżej 65 lat lek należy stosować z zachowaniem ostrożności, natomiast u pacjentów w wieku powyżej 75 lat stosowanie jest niezalecane. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek stosowanie leku jest przeciwwskazane. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek maksymalna zalecana dawka dobowa skojarzenia naltrekson + bupropion wynosi 2 tabl. (jedna tabl. rano i jedna tabl. wieczorem). Zaleca się, aby pacjenci z zaburzeniami czynności nerek o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego rozpoczęli leczenie od 1 tabl. przyjmowanej rano przez 1. tydz. leczenia i zwiększyli dawkę do 1 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem od 2. tygodnia. U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek zmniejszenie dawki nie jest konieczne. Przed rozpoczęciem stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion u osób, u których występuje zwiększone ryzyko zaburzeń czynności nerek, szczególnie u chorych na cukrzycę i osób w podeszłym wieku, należy oznaczyć szacunkowy wskaźnik przesączania kłębuszkowego (eGFR). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie leku jest przeciwwskazane. Nie zaleca się stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu umiarkowanym. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu lekkim maksymalna dobowa dawka skojarzenia naltrekson + bupropion to 2 tabl. (1 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem). Zaleca się, aby pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu lekkim rozpoczęli leczenie od 1 tabl. przyjmowanej rano przez 1. tydzień leczenia i zwiększyli dawkę do 1 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem od 2. tygodnia. Stopień zaburzeń czynności wątroby należy ocenić na podstawie skali Child-Pugha. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Sposób podawania. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej podczas posiłku. Tabletek nie należy przecinać, żuć ani rozgryzać.

Zastosowanie

Lek jest wskazany do stosowania jako uzupełnienie diety o obniżonej kaloryczności i zwiększonej aktywności fizycznej w celu obniżenia masy ciała u pacjentów dorosłych (w wieku ≥18 lat) z wyjściową wartością wskaźnika masy ciała (BMI) wynoszącą: ≥30 kg/m2 (otyłość); ≥27 kg/m2 do <30 kg/m2 (nadwaga), jeśli u pacjenta występuje jedna lub więcej chorób związanych z otyłością (np. cukrzyca typu 2, dyslipidemia, wyrównane nadciśnienie tętnicze). Lek należy odstawić po 16 tygodniach stosowania, jeśli masa ciała pacjenta nie uległa obniżeniu o co najmniej 5% początkowej masy ciała.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Mysimba i w jakim celu się go stosuje

Lek Mysimba zawiera dwie substancje czynne - naltreksonu chlorowodorek i bupropionu
chlorowodorek - i jest stosowany u dorosłych z otyłością lub nadwagą, w połączeniu z dietą o
obniżonej kaloryczności i wysiłkiem fizycznym, w celu zmniejszenia masy ciała. Lek ten wpływa na
obszary mózgu uczestniczące w sprawowaniu kontroli nad ilością spożywanego pokarmu i ilością
wydatkowanej energii.

U osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat otyłość definiuje się jako stan, w którym wskaźnik masy
ciała przyjmuje wartość równą lub większą niż 30 kg/m2, a nadwagę — jako stan, w którym wskaźnik
masy ciała mieści się w zakresie od 27 kg/m2 włącznie do mniej niż 30 kg/m2. Wskaźnik masy ciała
wylicza się dzieląc masę ciała wyrażoną w kilogramach (kg) przez kwadrat wzrostu wyrażonego
w metrach (m) i wyraża w związku z tym w kilogramach na metr kwadratowy (kg/m2).

Lek Mysimba jest dopuszczony do stosowania u pacjentów z początkowym wskaźnikiem masy ciała
wynoszącym 30 kg/m2 lub więcej. Może też on być stosowany u pacjentów ze wskaźnikiem masy
ciała między 27 a 30 kg/m2, jeżeli występują u nich dodatkowe schorzenia związane z nadmierną masą
ciała, takie jak skutecznie leczone nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2 lub podwyższone stężenie
lipidów (związków tłuszczowych) we krwi.

Lek Mysimba powinien zostać odstawiony przez lekarza po 16 tygodniach stosowania, jeśli masa
ciała pacjenta nie uległa obniżeniu o co najmniej 5% początkowej masy ciała. Lekarz może też
polecić pacjentowi przerwanie przyjmowania tego leku, jeśli u pacjenta pojawią się problemy
z podwyższonym ciśnieniem krwi lub inne problemy związane z bezpieczeństwem lub tolerancją
tego leku.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Mysimba

Kiedy nie przyjmować leku Mysimba:
- Jeśli pacjent ma uczulenie na naltrekson, bupropion lub którykolwiek z pozostałych składników
  tego leku (wymienione w punkcie 6).
- Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze, które nie jest kontrolowane za pomocą leków.
- Jeśli pacjent choruje na schorzenie wywołujące napady padaczkowe lub jeśli kiedykolwiek
  w przeszłości pacjent miał napad padaczki.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono guz mózgu.
- Jeśli pacjent zwykle pije dużo alkoholu lub jeśli dopiero przestał pić alkohol bądź jeśli zamierza
  przestać pić w trakcie przyjmowania leku Mysimba.
- Jeśli pacjent niedawno przestał stosować leki uspokajające lub leki przeciwlękowe (zwłaszcza
  z grupy benzodiazepin) bądź jeśli zamierza przerwać ich stosowanie w trakcie przyjmowania
  leku Mysimba.
- Jeśli pacjent ma chorobę dwubiegunową (skrajne wahania nastroju).
- Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki zawierające bupropion lub naltrekson.
- Jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek w przeszłości miał zaburzenia dotyczące odżywiania
  (np. bulimię lub anoreksję).
- Jeśli pacjent wymaga przewlekłego przyjmowania opioidów lub agonistów opioidów
  (np. metadonu) lub nagle przestał je przyjmować i jest w okresie odstawienia.
- Jeśli pacjent obecnie przyjmuje lub w okresie minionych 14 dni przyjmował leki na depresję lub
  chorobę Parkinsona określane mianem inhibitorów monoaminooksydazy, czyli inhibitorów
  MAO.
- Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.
- Jeśli u pacjenta występuje schyłkowa niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Mysimba należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Jest to o tyle ważne, że niektóre schorzenia występujące u pacjenta zwiększają prawdopodobieństwo
wystąpienia u niego działań niepożądanych (patrz punkt 4).

Jeśli pacjent odczuwa przygnębienie, ma myśli samobójcze, w przeszłości próbował popełnić
samobójstwo lub ma jakiekolwiek inne problemy ze zdrowiem psychicznym, powinien
poinformować o tym lekarza zanim zacznie przyjmować ten lek.

Napady padaczkowe
Wykazano, że lek Mysimba wywołuje napady padaczkowe z częstością do 1 na 1000 pacjentów
(por. punkt 4). Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku pacjent powinien poinformować lekarza:
- jeśli doznał poważnego zranienia lub urazu głowy;
- jeśli regularnie pije alkohol (patrz „Lek Mysimba z alkoholem‖);
- jeśli regularnie przyjmuje leki pomagające mu zasnąć (leki uspokajające);
- jeśli aktualnie wymaga podawania lub jest uzależniony od kokainy lub innych środków
  pobudzających;
- jeśli choruje na cukrzycę i przyjmuje z tego powodu insulinę lub leki doustne mogące obniżać
  stężenie cukru we krwi (powodować hipoglikemię);
- jeśli pacjent przyjmuje leki mogące zwiększać ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych
  (patrz „Lek Mysimba a inne leki‖).
W przypadku wystąpienia napadu padaczkowego należy przerwać przyjmowanie leku Mysimba
i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Pacjent powinien niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku Mysimba i skonsultować się z lekarzem,
jeśli po przyjęciu tego leku pojawią się u niego jakiekolwiek objawy reakcji alergicznej (uczulenia),
np. obrzęk gardła, języka, warg lub twarzy, trudności z połykaniem lub oddychaniem, zawroty głowy,
gorączka, wysypka, bóle stawów lub mięśni, swędzenie lub pokrzywka (por. punkt 4).

Pacjent powinien porozmawiać z lekarzem, szczególnie jeśli:
- choruje na nadciśnienie tętnicze i zamierza rozpocząć przyjmowanie leku Mysimba, gdyż lek
  ten może spowodować nasilenie nadciśnienia. Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku
  zostanie u pacjenta wykonany pomiar ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca, który będzie
  regularnie powtarzany aż do zakończenia stosowania tego leku. Jeśli u pacjenta dojdzie do
  znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego lub częstości akcji serca, może wówczas zaistnieć
  konieczność przerwania stosowania leku Mysimba.
- ma nieleczoną chorobę wieńcową (chorobę serca spowodowaną przez zaburzony przepływ
  krwi przez naczynia krwionośne serca) z takimi objawami, jak dławica piersiowa
  (charakteryzująca się bólem w klatce piersiowej), lub z niedawno przebytym zawałem mięśnia
  sercowego.
- obecnie choruje lub chorował w przeszłości na schorzenia zaburzające krążenie krwi w mózgu
  (choroby naczyniowe mózgu).
- ma jakiekolwiek problemy z wątrobą i zamierza rozpocząć przyjmowanie leku Mysimba.
- ma jakiekolwiek problemy z nerkami i zamierza rozpocząć przyjmowanie leku Mysimba.
- przechodził w przeszłości epizod manii (uczucia euforii lub silnej ekscytacji, które prowadzi do
  nietypowych zachowań).

Osoby w podeszłym wieku
Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku Mysimba u pacjentów w wieku od 65 lat.
Stosowanie leku Mysimba u osób w wieku powyżej 75 lat jest niezalecane.

Dzieci i młodzież
Nie prowadzono żadnych badań z udziałem dzieci ani młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W związku
z tym leku Mysimba nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Mysimba a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie przyjmować leku Mysimba jednocześnie z:
- Inhibitorami monoaminooksydazy (lekami stosowanymi w leczeniu depresji lub choroby
  Parkinsona), np. fenelzyną, selegiliną lub razagiliną. Pacjent musi przerwać stosowanie tych
  leków co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku Mysimba (patrz punkt „Kiedy
  nie przyjmować leku Mysimba‖).
- Opioidami i lekami zawierającymi opioidy, np. lekami na kaszel i przeziębienie (np. lekami
  złożonymi zawierającymi dekstrometorfan lub kodeinę), lekami na uzależnienie od opioidów
  (np. metadonem), lekami przeciwbólowymi (np. morfiną i kodeiną), lekami na biegunkę (np.
  laudanum, czyli nalewka z opium). Pacjent musi przerwać stosowanie wszelkich leków
  opioidowych co najmniej 7 do 10 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Mysimba. Przed
  rozpoczęciem leczenia lekiem Mysimba lekarz może u pacjenta wykonać badanie krwi w celu
  upewnienia się, że wszystkie wspomniane leki zostały z organizmu usunięte. Naltrekson blokuje
  wpływ opioidów na organizm; jeśli pacjent przyjmie większe dawki opioidów w celu
  przełamania działania naltreksonu, może doprowadzić do ostrego zatrucia opioidami, które
  może zagrażać jego życiu. Po zakończeniu przyjmowania leku Mysimba pacjent może być
  bardziej wrażliwy na mniejsze dawki opioidów (patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku
  Mysimba‖).

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien o tym powiedzieć
lekarzowi, gdyż wówczas lekarz będzie dokładnie kontrolował stan pacjenta pod kątem
ewentualnych działań niepożądanych:
- Leki, które mogą — w przypadku stosowania samodzielnie lub łącznie z lekami zawierającymi
  naltrekson i bupropion — zwiększać ryzyko napadów padaczkowych, np.:
  · leki na depresję oraz inne problemy ze zdrowiem psychicznym;
  · steroidy (z wyjątkiem kropli, kremów lub toników stosowanych z powodu chorób
    oczu i skóry oraz z wyjątkiem inhalatorów stosowanych z powodu schorzeń układu
    oddechowego, np. astmy);
  · leki stosowane w celu zapobiegania malarii;
  · chinolony (grupa leków podobnych do antybiotyków, np. cyprofloksacyna,
    stosowanych w leczeniu zakażeń);
  · tramadol (lek przeciwbólowy zaliczany do grupy opioidów);
  · teofilina (stosowana w leczeniu astmy);
  · leki przeciwhistaminowe (leki stosowane w leczeniu gorączki siennej, swędzenia
    i innych reakcji alergicznych), które mogą wywoływać senność (np. chlorfenamina);
    leki zmniejszające stężenie cukru we krwi (np. insulina, pochodne sulfonylomocznika,
    np. gliburyd i glibenklamid, a także meglitynidy, np. nateglinid i repaglinid);
  · leki pomagające zasnąć (leki uspokajające, np. diazepam).
- Leki stosowane w leczeniu depresji (np. dezypramina, wenlafaksyna, imipramina, paroksetyna,
  cytalopram) lub innych problemów ze zdrowiem psychicznym (np. rysperydon, haloperydol,
  tiorydazyna);
- Niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (leki beta-adrenolityczne, np.
  metoprolol, a także klonidyna należąca do leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu
  ośrodkowym);
- Niektóre leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca (np. propafenon, flekainid);
- Niektóre leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych (np. cyklofosfamid, ifosfamid,
  tamoksyfen);
- Niektóre leki na chorobę Parkinsona (np. lewodopa, amantadyna lub orfenadryna);
- Tyklopidyna lub klopidogrel, leki głównie stosowane w leczeniu chorób serca lub udaru
  mózgu
;
- Leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV i AIDS, np. efawirenz i rytonawir;
- Niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki, np. walproinian, karbamazepina, fenytoina lub
  fenobarbital.

Lekarz będzie dokładnie kontrolował stan pacjenta pod kątem działań niepożądanych i może
w pewnych okolicznościach wprowadzić zmiany do dawkowania innych leków lub leku Mysimba.

Lek Mysimba z alkoholem
Nadmierne spożywanie alkoholu w okresie przyjmowania leku Mysimba może skutkować
zwiększeniem ryzyka napadów padaczkowych, epizodów zaburzeń psychicznych lub zmniejszeniem
tolerancji alkoholu. Lekarz może zasugerować pacjentowi, aby ten nie pił alkoholu w okresie
przyjmowania leku Mysimba lub pił możliwie najmniej. Jeśli pacjent obecnie dużo pije, nie powinien
nagle przestawać, gdyż może go to narazić na zwiększone ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego.

Ciąża i karmienie piersią
Leku Mysimba nie należy stosować podczas ciąży ani w okresie karmienia piersią.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Mysimba może wywoływać zawroty głowy, które mogą osłabiać koncentrację i zdolność do
reagowania.

Jeśli pacjent ma zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Mysimba zawiera laktozę (pewien rodzaj cukru)
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Mysimba

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka początkowa to zazwyczaj jedna tabletka (8 mg naltreksonu chlorowodorku + 90 mg
bupropionu chlorowodorku) raz na dobę rano. Dawkę tę należy następnie stopniowo zwiększać
w następujący sposób:
- I tydzień leczenia: Jedna tabletka raz na dobę rano.
- II tydzień leczenia: Jedna tabletka dwa razy na dobę, jedna rano i jedna wieczorem.
- III tydzień leczenia: Trzy tabletki na dobę, dwie rano i jedna wieczorem.
- IV tydzień leczenia i następne: Dwie tabletki dwa razy na dobę, dwie rano i dwie wieczorem.

Maksymalna zalecana dawka dobowa leku Mysimba to dwie tabletki przyjmowane dwa razy na dobę.
Po 16 tygodniach, a następnie raz w roku lekarz będzie weryfikował zasadność kontynuowania
stosowania leku Mysimba.

Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub nerkami lub jeśli jest w wieku powyżej 65 lat, wówczas -
w zależności od nasilenia występującego u pacjenta problemu zdrowotnego - lekarz może dokładnie
rozważyć, czy lek ten jest odpowiedni dla pacjenta lub zalecić przyjmowanie innej dawki, i zacząć
dokładniej kontrolować stan pacjenta pod kątem ewentualnych działań niepożądanych. Jeśli pacjent
ma podwyższone stężenie cukru we krwi (jeśli choruje na cukrzycę) lub jest w wieku powyżej 65 lat,
wówczas lekarz może skierować pacjenta na badania krwi i dopiero na podstawie ich wyniku
zdecydować, czy powinien przepisać pacjentowi ten lek i czy pacjent powinien przyjmować inną
dawkę.

Lek ten jest przeznaczony do przyjmowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości. Nie należy
ich przecinać, żuć ani rozgryzać. Tabletki najlepiej przyjmować podczas posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Mysimba
W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek pacjent może być narażony na większe ryzyko
wystąpienia napadu drgawek lub innych działań niepożądanych podobnych do opisanych w punkcie 4
poniżej. Nie wolno w tym przypadku zwlekać, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub
udać do najbliższego szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Mysimba
Pominiętej dawki nie przyjmować, a kolejną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować
dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Mysimba
Dla uzyskania pełnego działania może być konieczne przyjmowanie leku Mysimba przez co najmniej
16 tygodni. Przed przerwaniem przyjmowania leku Mysimba należy najpierw skonsultować się
z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane
Jeśli pacjent zauważy u siebie którykolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych,
powinien natychmiast powiadomić o tym lekarza.
- Napady padaczkowe (drgawki):
  Rzadkie działanie niepożądane, może występować z częstością nie więcej niż u 1 na 1000 osób
  przyjmujących lek Mysimba z ryzykiem napadu padaczkowego.
  Objawy napadu obejmują drgawki i zwykle również utratę przytomności. Wkrótce po napadzie
  pacjent może być zdezorientowany i może nie pamiętać, co się stało. Wystąpienie napadu jest
  bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent przyjmie zbyt dużą dawkę leku, jeśli przyjmuje też
  niektóre inne leki lub jeśli należy do grupy zwiększonego ryzyka napadów padaczkowych (patrz
  punkt 2).

Poniżej wymieniono inne działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogące występować częściej niż u 1 na
10 osób):
- Mdłości (nudności), wymioty
- Ból brzucha
- Zaparcia
- Ból głowy
- Problemy z zasypianiem (należy pilnować, aby nie przyjmować leku Mysimba, gdy zbliża się
  pora snu)
- Lęk, pobudzenie psychoruchowe
- Bóle stawowe i mięśniowe

Działania niepożądane występujące często (mogące występować z częstością nie więcej niż
u 1 na 10 osób):
- Zmniejszona liczba pewnego rodzaju krwinek białych (zmniejszona liczba limfocytów)
- Zawroty głowy, uczucie wirowania
- Uczucie roztrzęsienia (drżenie)
- Poczucie przypływu energii, drażliwość
- Poczucie przygnębienia, zaburzenia nastroju
- Dreszcze, gorączka
- Spadek apetytu, biegunka
- Zmiany w odczuwaniu smaku jedzenia, suchość w jamie ustnej, ból zębów
- Problemy z koncentracją
- Uczucie zmęczenia (znużenie), senność lub brak energii
- Dzwonienie w uszach (szumy uszne)
- Przyspieszone lub nieregularne bicie serca
- Uderzenia gorąca
- Łzawienie
- Ból w nadbrzuszu
- Opóźniony wytrysk
- Ból w klatce piersiowej, zmiany w elektrokardiogramie, czyli EKG (zapisie aktywności
  elektrycznej serca)
- Nadmierne pocenie się
- Pokrzywka, wysypka, swędzenie (świąd)
- Wypadanie włosów (łysienie).

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogące występować z częstością nie
wiecej niż u 1 na 100 osób):
- Opryszczka wargowa (tzw. zimno)
- Swędzenie, pęcherze, pęknięcia i łuszczenie się skóry między palcami stóp (grzybica stóp)
- Powiększenie węzłów chłonnych na szyi, pod pachami lub w pachwinach (limfadenopatia)
- Utrata nadmiernej ilości wody z organizmu (odwodnienie)
- Zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)
- Zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała
- Dziwne sny, koszmary senne
- Napadowe zaczerwienienie twarzy
- Nerwowość, uczucie „oddzielenia‖, napięcie psychiczne, pobudzenie psychoruchowe, wahania
  nastroju, halucynacje (omamy), stan splątania, nasilona podejrzliwość (paranoja), dezorientacja
- Utrata zainteresowania seksem
- Drżenie głowy lub kończyny nasilające się, kiedy pacjent próbuje wykonać konkretną czynność
  (drżenie zamiarowe)
- Zaburzenia równowagi
- Utrata pamięci (amnezja), upośledzenie umysłowe
- Stan przedomdleniowy
- Choroba lokomocyjna
- Ból ucha, dyskomfort w obrębie ucha
- Zaburzenia widzenia, nieostre widzenie, podrażnienie, ból lub obrzęk oczu, nadwrażliwość na
  światło (światłowstręt)
- Dyskomfort w obrębie nosa, uczucie zatkanego nosa, katar, kichanie, zaburzenia dotyczące
  zatok przynosowych
- Ból gardła, odkrztuszanie zwiększonej ilości plwociny, trudności w oddychaniu, zaburzenia
  głosu, kaszel, ziewanie
- Wahania ciśnienia tętniczego lub podwyższone ciśnienie tętnicze (czasami znacznie
  podwyższone)
- Ból w podbrzuszu
- Odbijanie
- Obrzęk warg
- Oddawanie świeżej krwi zazwyczaj w stolcu lub razem ze stolcem
- Przepuklina
- Wzdęcia, hemoroidy, wrzody, próchnica
- Zapalenie pęcherzyka żółciowego
- Wypuklina krążka międzykręgowego (wypadanie dysku)
- Ból szczęk i pachwiny
- Nagłe parcie na mocz, zwiększona częstość oddawania moczu, bolesne oddawanie moczu
- Nieregularne miesiączkowanie, krwawienie z dróg rodnych, suchość sromu i pochwy
- Problemy z uzyskaniem lub podtrzymaniem erekcji
- Ogólnie złe samopoczucie, ogólne osłabienie (astenia)
- Wzmożone pragnienie, uczucie gorąca
- Zimne ręce i stopy
- Podwyższone stężenie kreatyniny we krwi (co wskazuje na zaburzenia czynności nerek)
- Podwyższona aktywność enzymów wątrobowych i bilirubiny, zaburzenia wątroby, zapalenie
  wątroby
- Obniżony hematokryt (co wskazuje na zmniejszenie objętości krwinek czerwonych)
- Trądzik, tłusta skóra

Działania niepożądane występujące rzadko (mogące występować z częstością nie więcej
niż u 1 na 1000 osób):
- Nietypowe krwawienia lub siniaki pod skórą
- Zmiany stężenia cukru we krwi
- Uczucie rozdrażnienia lub wrogości
- Myśli samobójcze, próby samobójcze, uczucie obserwowania własnej osoby z zewnątrz
  swojego ciała lub uczucie nierealności otoczenia (depersonalizacja)
- Sztywność mięśni, niekontrolowane ruchy, problemy z chodzeniem lub koordynacją ruchową
- Zaburzenia pamięci
- Omdlenie
- Mrowienie i drętwienie rąk lub stóp
- Rozszerzenie naczyń krwionośnych, spadek ciśnienia tętniczego po wstaniu z pozycji siedzącej
  lub leżącej (niedociśnienie ortostatyczne)
- Zażółcenie skóry i twardówek oczu (żółtaczka)
- Rumień wielopostaciowy (ciężka choroba skóry, w przebiegu której może też dochodzić do
  zajęcia jamy ustnej i innych części ciała, objawiająca się czerwonymi, często swędzącymi
  kropkami zaczynającymi się na kończynach), zespół Stevensa-Johnsona (rzadka choroba
  skóry objawiająca się pęcherzami i krwawieniem w obrębie warg, oczu, jamy ustnej, nosa
  i genitaliów)
- Zaostrzenie łuszczycy (pogrubiałych czerwonych zmian skórnych)
- Drżenia mięśni
- Zatrzymanie moczu

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogące występować z częstością nie
wiecej niż u 1 na 10 000 osób):
- Obrzęk powiek, twarzy, warg, języka lub gardła, który może stwarzać duże trudności w
  oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), nagła zagrażająca życiu reakcja alergiczna (wstrząs
  anafilaktyczny)
- Utrwalone irracjonalne przekonania (urojenia), agresja
- Rozpad mięśni mogący prowadzić do problemów z nerkami (rabdomioliza)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- Psychoza
- Uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
- Niestrawność

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania‖ wymienionego w załączniku V.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Mysimba

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po skrócie
„EXP‖. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mysimba
- Substancjami czynnymi leku są naltreksonu chlorowodorek i bupropionu chlorowodorek.
  Każda tabletka zawiera 8 mg naltreksonu chlorowodorku, co odpowiada 7,2 mg naltreksonu,
  oraz 90 mg bupropionu chlorowodorku, co odpowiada 78 mg bupropionu.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, laktoza bezwodna,
laktoza jednowodna (patrz punkt 2 „Mysimba zawiera laktozę‖), cysteiny chlorowodorek,
krospowidon, magnezu stearynian, hypromeloza, disodu edetynian, krzemionka koloidalna oraz
lak aluminiowy indygotyny (E132). Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek
(E171), makrogol 3350, talk oraz lak aluminiowy indygotyny (E132).

Jak wygląda lek Mysimba i co zawiera opakowanie
Lek Mysimba tabletki o przedłużonym uwalnianiu mają postać niebieskich, obustronnie wypukłych,
okrągłych tabletek z wytłoczonym napisem „NB-890‖ na jednej stronie. Lek Mysimba dostępny jest
w opakowaniach po 28, 112 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w
obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Orexigen Therapeutics Ireland Limited
2nd Floor
Palmerston House, Fenian Street
Dublin 2
Irlandia

Wytwórca
MIAS Pharma Ltd
Suite 2 Stafford House, Strand Road, Portmarnock, Co. Dublin,
Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Belgique/België/Belgien
Orexigen Therapeutics Ireland Limited
Tel. 0800-795-10

България
PharmaSwiss EOOD
Teл.: 00 800 21 00 173

Česká republika
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Tel: 800 090 424

Danmark
Navamedic AB
Tel. 8025-3432

Deutschland
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Tel. 0800-183-2002

Eesti
PharmaSwiss Eesti OÜ
Tel: 800 0100703

Ελλάδα
PharmaSwiss Hellas A.E.
Τηλ: 008001 612 2030 465

España
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.
Tel.: 90 0808093

France
Orexigen Therapeutics Ireland Limited
Tel. 0800-917765

Hrvatska
PharmaSwiss d.o.o.
Tel: 0 800 666 437

Ireland
Consilient Health Limited
Tel. 1-800-902-210

Ísland
Navamedic AB
Tel. +45 89871665

Italia
Bruno Farmaceutici S.p.A.
Tel. 800-781-623

Lietuva
UAB „PharmaSwiss
Tel. 880 033 407

Luxembourg/Luxemburg
Orexigen Therapeutics Ireland Limited
Tel. 800-2-3603

Magyarország
Valeant Pharma Magyarország Kft.
Tel: 06 8 010 9471

Malta
Orexigen Therapeutics Ireland Limited
Tel. +44 1223771222

Nederland
Orexigen Therapeutics Ireland Limited
Tel. 0-800-022-8673

Norge
Navamedic AB
Tel. 800-69-888

Österreich
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Tel. 0800-298403

Polska
Valeant Pharma Poland sp. z o.o.
Tel.: 00 800 112 47 68

Portugal
Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel. 800-819-976

România
Valeant Pharma SRL
Tel: 0 800 896 562

Slovenija
PharmaSwiss d.o.o.
Tel: 0800 81 944

Slovenská republika
Valeant Slovakia s.r.o.
Tel: 0800 606 097

Suomi/Finland
Navamedic AB
Puh. 0800-912-717

Κύπρος
M.S. Jacovides & Co Ltd
Tel: 800 90 819

Latvija
UAB „PharmaSwiss―
Tel: 800 05400

Liechtenstein
Orexigen Therapeutics Ireland Limited
Tel. +49 89121409178

Sverige
Navamedic AB
Tel. 0200-336-733

United Kingdom
Orexigen Therapeutics Ireland Limited
Tel. 0800-051-6402

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 

Inne źródła informacji
Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków: http://www.ema.europa.eu.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza