Mykodermina maść(60 mg/g) - słoik 50 g

Opakowanie

słoik 50 g

Producent

Starpharma

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

maść

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Miejsca dotknięte grzybicą lub nią zagrożone należy smarować maścią 1 lub 2 razy na dobę. Po ustąpieniu objawów zakażenia, należy kontynuować leczenie preparatem co najmniej przez 4 tyg. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Sposób podania. Preparat należy stosować na umytą i starannie osuszoną skórę.

Zastosowanie

Grzybica drobnozarodnikowa skóry gładkiej i owłosionej. Grzybica stóp. Grzybica naskórkowa, egzema grzybicza (mycoticum). Leczenie wspomagające grzybic skóry i szpar międzypalcowych, grzybic paznokci, w drożdżycach i profilaktycznie.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Mykodermina i w jakim celu się go stosuje

Lek Mykodermina ma postać maści, zawiera substancję czynną - monoetanoloamid kwasu
undecylenowego. Lek Mykodermina jest stosowany miejscowo działa na grzyby z rodzaju
Trichophyton, Microsporium i Epidermophyton, a także na grzyby drożdżakopodobne. Lek ma
działanie grzybostatyczne (hamujące wzrost grzyba), a w dużych stężeniach grzybobójcze. Lek działa
na grzybnię i zarodniki.
Lek Mykodermina stosuje się w leczeniu:
- grzybicy drobnozarodnikowej skóry gładkiej i owłosionej,
- grzybicy stóp,
- grzybicy naskórkowej, wyprysku grzybiczego,
- wspomagającym grzybic skóry i szpar międzypalcowych, grzybic paznokci, w drożdżycach
  i profilaktycznie.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mykodermina

Kiedy nie stosować leku Mykodermina:
- jeśli pacjent ma uczulenie na monoetanoloamid kwasu undecylenowego lub którykolwiek z
  pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek do stosowania miejscowego na skórę.
Leku nie należy stosować na otwarte rany i na błony śluzowe.

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Dzieci i młodzież
Lek może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 2 lat.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Mykodermina a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a
także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Mykodermina wspomaga działanie nystatyny i gryzeofulwiny.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Brak danych dotyczących stosowania leku Mykodermina w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Mykodermina zawiera lanolinę, co może powodować miejscowe reakcje skórne, np.
kontaktowe zapalenie skóry.

3. Jak stosować lek Mykodermina

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Mykodermina jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Lek należy stosować na umytą i starannie osuszoną skórę. O ile lekarz nie zaleci inaczej, miejsca
dotknięte grzybicą lub nią zagrożone, należy smarować lekiem 1 lub 2 razy na dobę.
Po ustąpieniu objawów zakażenia należy kontynuować leczenie lekiem Mykodermina co najmniej
przez 4 tygodnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Mykodermina jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się
do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Młodzież i dzieci w wieku powyżej 2 lat - stosowanie jak u dorosłych.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mykodermina
Brak danych. Nie odnotowano przypadku przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Mykodermina
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Mykodermina
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Może wystąpić przemijające, miejscowe podrażnienie skóry - częstość występowania nie jest znana,
nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek Mykodermina

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „Termin
ważności”: Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Mykodermina
− Substancją czynną leku jest monoetanoloamid kwasu undecylenowego.
− l gram maści zawiera 60 mg monoetanoloamidu kwasu undecylenowego
− Pozostałe składniki leku to: wazelina biała, lanolina, parafina ciekła, parafina stała, cholesterol.

Jak wygląda lek Mykodermina i co zawiera opakowanie
Lek mykodermina ma postać maści.
Opakowanie leku to pojemnik z polietylenu (HDPE – pojemnik, LDPE – pokrywka).
Opakowanie zawiera 50 g maści.

Podmiot odpowiedzialny
Starpharma Sp. z o.o.
ul. Stawki 2, 23 piętro
00-193 Warszawa

Wytwórca
Starpharma Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 24
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 76 21

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza