Kangen tabl.(8 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Generics

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie. Nadciśnienie tętnicze. Dorośli: zalecana dawka początkowa i zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 8 mg raz na dobę. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4 tyg. od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli leczenie dawką 8 mg nie pozwala na odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego, należy zwiększyć dawkę do 16 mg raz na dobę lub do dawki maksymalnej - 32 mg raz na dobę. Leczenie należy ustalać indywidualnie, w zależności od uzyskanych wartości przeciwnadciśnieniowymi. Kandesartan można również podawać razem z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. hydrochlorotiazyd ma addytywne działanie przeciwnadciśnieniowe). Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawki początkowej u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z ryzykiem wystąpienia niedociśnienia tętniczego (np. pacjenci z hipowolemią) można rozważyć zmniejszenie dawki początkowej do 4 mg. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u pacjentów poddawanych hemodializie) oraz u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dawka początkowa wynosi 4 mg; dawkę należy stopniowo zwiększać w zależności od uzyskanej odpowiedzi. U pacjentów rasy czarnej częściej może być konieczne zwiększenie dawki i leczenie skojarzone. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do <18 lat: zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. U pacjentów z niewystarczającą kontrolą ciśnienia tętniczego dawkę można zwiększyć maksymalnie do 8 mg raz na dobę (u dzieci o mc. <50 kg) lub do 8 mg raz na dobę i następnie w razie konieczności do 16 mg raz na dobę (u dzieci o mc. ≥50 kg). U dzieci i młodzieży nie badano dawek >32 mg na dobę. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4 tyg. od rozpoczęcia leczenia. U dzieci, u których możliwe jest zmniejszenie objętości płynu wewnątrznaczyniowego (np. pacjentów otrzymujących leki moczopędne, zwłaszcza z zaburzeniami czynności nerek), leczenie należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem medycznym i rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej niż zwykle zalecana. Nie badano działania kandesartanu u dzieci z GFR <30 ml/min/1,73 m2 pc. U dzieci rasy czarnej działanie kandesartanu jest słabsze. Dzieci w wieku od poniżej 1 roku do <6 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności kandesartanu u dzieci w wieku od 1 roku do <6 lat; brak zaleceń dotyczących możliwego dawkowania. Stosowanie leku u dzieci w wieku <1 roku jest przeciwwskazane. Niewydolność serca. Dorośli: dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Dawkę tę zwiększa się stopniowo do dawki docelowej 32 mg raz na dobę (dawka maksymalna) lub do największej dawki tolerowanej, przez podwajanie dawki w odstępach co najmniej 2 tyg. U pacjentów z niewydolnością serca należy regularnie oceniać czynności nerek (w tym stężenie kreatyniny) i kontrolować stężenie potasu we krwi. Kandesartan może być podawany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, w tym z inhibitorami ACE, β-adrenolitykami, lekami moczopędnymi i glikozydami naparstnicy lub kombinacją tych leków. Lek można podawać z inhibitorem ACE pacjentom z objawami niewydolności serca mimo optymalnej standardowej terapii, gdy leki z grupy antagonistów receptorów dla mineralokortykosteroidów nie są tolerowane. Skojarzone stosowanie inhibitora ACE, leku moczopędnego oszczędzającego potas i kandesartanu nie jest zalecane i może być brane pod uwagę jedynie po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści i ryzyka. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z hipowolemią, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Dzieci i młodzież. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności kandesartanu w leczeniu niewydolności serca u dzieci i młodzieży <18 lat. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować raz na dobę, z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletki posiadają linię podziału.

Zastosowanie

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Leczenie nadciśnienia u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Leczenie dorosłych chorych z niewydolnością serca i upośledzoną funkcją skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory ≤40%) gdy inhibitory enzymu ACE nie są tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora ACE u pacjentów z utrzymującymi się objawami niewydolności serca, pomimo optymalnej terapii, wówczas gdy antagoniści receptora mineralokortykoidowego nie są tolerowani.

Treść ulotki

1. CO TO JEST KANGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Kangen jest lekiem obniżających ciśnienie tętnicze należącym do grupy leków zwanych antagonistami
receptora angiotensyny II. Jego działanie polega na rozkurczaniu i rozszerzaniu naczyń krwionośnych
(co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze). Ułatwia również sercu pompowanie krwi do całego
organizmu.

Lek ten stosowany jest w:

- leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) u dorosłych.
- leczeniu dorosłych pacjentów z zaburzoną czynnością mięśnia sercowego, jako leczenie
wspomagające podczas leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) lub
gdy nie mogą być one stosowane (inhibitory ACE to grupa leków stosowanych w leczeniu
niewydolności serca).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KANGEN

Kiedy nie stosować leku Kangen:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kandesartan cyleksetyl lub którykolwiek z

pozostałych składników leku (patrz punkt 6 – Inne informacje)

- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub niedrożność dróg żółciowych

(utrudnienie odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego)

- po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Kangen we wczesnym okresie

ciąży, patrz punkt Ciąża i karmienie piersią).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kangen:

Przed zastosowaniem lub w trakcie stosowania leku Kangen należy skonsultować się z lekarzem:

- jeśli pacjent ma zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek lub jest
dializowany

- jeśli u pacjenta przeprowadzono niedawno zabieg przeszczepienia nerki

- jeśli występują lub występowały nasilone wymioty lub biegunka

- jeśli pacjent ma chorobę nadnerczy nazywana zespołem Conna (hiperaldosteronizm
pierwotny)

- jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi

- jeśli pacjent doznał kiedykolwiek udaru mózgu

- należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania
leku Kangen we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży,
ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża
i karmienie piersią ”).

Lekarz może zalecić częstsze kontrole i wykonywanie badań, jeśli jakikolwiek powyższy stan dotyczy
pacjenta.

Jeśli pacjent będzie poddawany zabiegowi chirurgicznemu, powinien poinformować lekarza lub
stomatologa o przyjmowaniu leku Kangen. Jest to związane z tym, iż lek Kangen, w skojarzeniu z
niektórymi środkami znieczulającymi, może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego.

Stosowanie u dzieci

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku Kangen u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Dlatego
nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również
tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Kangen może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wywierać wpływ na działanie
leku Kangen. Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, lekarz może okresowo zalecać przeprowadzanie badań
krwi.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje następujące leki:
- Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory ACE,
takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl.
- Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak,
celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i stan zapalny).
- Kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę; jest to lek łagodzący ból i stan
zapalny).
- Suplementy diety zawierające potas lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas (leki
zwiększające stężenie potasu we krwi).
- Heparyna (lek rozrzedzający krew).
- Diuretyki (leki moczopędne).
- Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Stosowanie leku Kangen z jedzeniem i piciem (w szczególności z alkoholem)

- Lek Kangen można stosować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków.
- Podczas stosowania leku Kangen należy skontaktować się z lekarzem, jeśli planowane jest
spożycie alkoholu. Kangen w połączeniu z alkoholem może powodować omdlenie lub
zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci
przerwanie stosowania leku Kangen przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży
oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Kangen. Nie zaleca się stosowania leku Kangen
we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym
okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią
Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się
przyjmowania leku Kangen podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią
noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Kangen niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie i zawroty głowy.
Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Kangen

Lek Kangen zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, takich jak
laktoza, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Pełna lista substancji pomocniczych, patrz punkt 6 – Inne informacje.

3. JAK STOSOWAĆ LEK KANGEN

Leczenie jest długotrwałe.
Lek Kangen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Ważne jest, aby przyjmować lek Kangen
codziennie.

Kangen można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od posiłków.
Tabletkę należy połykać popijając wodą.Tabletki należy przyjmować codziennie o zbliżonej porze.
Pomoże to pacjentowi pamiętać o przyjęciu dawki.

W leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

Zwykle stosowana dawka początkowa to 8 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do
32 mg raz na dobę, w zależności od reakcji na leczenie.

U niektórych pacjentów, np. pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, nerek lub pacjentów,
którzy utracili dużą ilość płynów, np. z powodu wymiotów, biegunki lub stosowania leków
moczopędnych, lekarz może zalecić mniejszą dawkę początkową

U pacjentów rasy czarnej reakcja na leczenie może być słabsza, jeśli Kangen stosowany jest jako
jedyny lek przeciw nadciśnieniu. U pacjentów rasy czarnej konieczne może być zastosowanie
większych dawek.

W leczeniu niewydolności serca:

Zwykle stosowana dawka początkowa leku Kangen to 4 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć
dawkę przez jej podwojenie, w odstępach co najmniej 2-tygodniowych, do 32 mg raz na dobę. Lek
Kangen może być przyjmowany z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, a
lekarz zadecyduje, jaki sposób leczenia jest najbardziej odpowiednia dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kangen

W przypadku zastosowania większej dawki leku Kangen niż zalecana, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Kangen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną
dawkę o zwykłej porze.

Nagłe przerwanie stosowania leku Kangen

W przypadku przerwania stosowania leku Kangen, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć.
Dlatego też nie należy przerywać stosowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Kangen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Ważne jest, aby pacjent wiedział o możliwości ich wystąpienia.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Kangen i zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli u
pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych reakcji uczuleniowych:
- trudności z oddychaniem, z obrzękiem lub bez obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła
- obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu
- silny świąd i obrzęk skóry (z wypukłymi grudkami)

Lek Kangen może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych. Może to być przyczyną
zmniejszenia odporności na zakażenia i powodować uczucie zmęczenia, zakażenia i gorączkę. Jeśli
wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może okresowo zalecać
przeprowadzanie badań krwi, aby sprawdzić, czy lek Kangen powoduje jakiekolwiek zaburzenia
dotyczące krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 100) to:

- uczucie zawrotów głowy lub uczucie wirowania

- ból głowy

- zakażenie dróg oddechowych

- niskie ciśnienie tętnicze. Może to powodować omdlenie lub zawroty głowy

- zmiany w wynikach badań krwi. Zwiększenie stężenia potasu we krwi, szczególnie, jeśli
pacjent ma zaburzenia nerek lub niewydolność serca. W przypadku znacznego zwiększenia
stężenia potasu może wystąpić zmęczenie, osłabienie, nieregularna czynność serca lub
odczucie mrowienia

- wpływ na czynność nerek, szczególnie w przypadku istniejących zaburzeń nerek

lub niewydolności serca. W bardzo rzadkich przypadkach wystąpić może niewydolność nerek.

Bardzo rzadkie działania niepożądane to (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

- obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła

- zmniejszenie ilości krwinek czerwonych lub białych. Może wystąpić zmęczenie, zakażenie
lub gorączka.

- wysypka skórna (pokrzywka)

- świąd

- ból pleców, ból stawów i mięśni

- zmiany w czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Może wystąpić zmęczenie,
zażółcenie skóry i białek oczu oraz objawy grypopodobne

- nudności

- zmiany w wynikach badań krwi:

- zmniejszenie stężenia sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia stężenia sodu
może wystąpić osłabienie, brak energii, lub kurcze mięśni.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KANGEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Kangen po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze lub
butelce po wyrażeniu - EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Termin
ważności leku po otwarciu przechowywanego w butelce HDPE wynosi 90 dni.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Kangen

Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksetylu.
Jedna tabletka zawiera 8 mg /16 mg kandesartanu cyleksetylu.
Ponadto lek zawiera: karmelozę wapniową, , hydroksypropylocelulozę, laktozę jednowodną, magnezu
stearynian, oraz mannitol.

Jak wygląda Kangen i co zawiera opakowanie

Kangen, 8 mg, tabletki są to białe lub białawe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki, z wytłoczonymi
napisami „M” nad „C5” po jednej stronie tabletki oraz linią podziału na drugiej, gładkiej stronie
tabletki.

Kangen, 16 mg, tabletki są to białe lub białawe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki, z
wytłoczonymi napisami „M” nad „C6” po jednej stronie tabletki oraz linią podziału na drugiej,
gładkiej stronie tabletki.

Kangen jest dostępny w blistrach po 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90,98 i 100 tabletek lub
plastikowych butelkach zawierających 30 i 90 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
Generics [UK] Ltd
Station Close, Potters Bar
Hertfordshire, EN6 1TL
Wielka Brytania

Wytwórca:
McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13
Ireland

Generics [UK] Ltd
Station Close, Potters Bar
Hertfordshire, EN6 1TL
Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft.
H-2900 Komárom
Mylan utca 1.
Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.
Al. KEN 95
02-777 Warszawa
Tel: +48 22 546 64 00
Fax: +48 22 54 66 403
Dane o lekach i suplementach diety dostarcza