Kaldyum kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde(600 mg) - 100 szt.

Opakowanie

100 szt.

Producent

Egis Pharmaceuticals

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde

Dawkowanie

Doustnie. Dawkowanie powinno zostać ustalone według indywidualnych potrzeb. Dorośli. Profilaktycznie: 2 lub 3 kaps. (16 do 24 mmol K+) na dobę. Leczniczo: 5 do 12 kaps. (40 do 96 mmol K+) na dobę przy regularnej kontroli stężenia potasu w surowicy. Jeśli dawka dobowa przekracza 2 kaps., powinna być podawana w 2 lub w większej liczbie dawek podzielonych. Szczególne grupy pacjentów. W stadium skąpomoczu lub bezmoczu w ostrej niewydolności nerek i w stadium mocznicy w przewlekłej niewydolności nerek podawanie leku jest przeciwwskazane. Nie przeprowadzono żadnych badań u chorych z niewydolnością wątroby. Z uwagi na możliwe pogorszenie czynności nerek u osób w podeszłym wieku, konieczne może być zmniejszenie dawki. Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone. Sposób podania. Lek należy połykać w całości popijając szklanką wody, w czasie lub po posiłku. Pacjenci karmieni przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy mogą otworzyć kapsułkę i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik.

Zastosowanie

Profilaktyka i leczenie następstw stanów niedoboru potasu w organizmiespowodowanych różnymi stanami chorobowymi jak wymioty, biegunka, nadczynność nadnerczy, zwiększona utrata potasu przez nerki, leczenie sodopędnymi lekami moczopędnymi i kortykosteroidami.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Kaldyum i w jakim celu się go stosuje

Kaldyum stosuje się w profilaktyce i leczeniu stanów niedoboru potasu w organizmie. Niedobór może
być spowodowany przyjmowaniem leków, np. moczopędnych (tabletki na odwodnienie) lub
niektórymi chorobami (np. choroby przewodu pokarmowego przebiegające z wymiotami lub
biegunką).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kaldyum

Kiedy nie stosować leku Kaldyum
• jeśli pacjent ma uczulenie na potas lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienione w punkcie 6);
• jeśli u pacjenta występuje hiperkaliemia (nadmiar potasu w surowicy krwi), wywoływana przez
  niektóre choroby i leki [hiperkaliemia może wystąpić m.in. w przypadku podawania niektórych
  leków moczopędnych (diuretyki oszczędzające potas) lub przeciwnadciśnieniowych (np. tzw.
  inhibitory ACE), w niewydolności kory nadnerczy, niewydolności nerek, kwasicy (zakwaszenie
  krwi np. u pacjenta z cukrzycą), po urazach tkanek (silne oparzenia obejmujące dużą część
  powierzchni ciała)];
• jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek;

• jeśli pacjent ma chorobę Addisona (przewlekła niewydolność nadnerczy) i nie jest na nią
  leczony;

• ostre odwodnienie;

• jeśli pacjent ma niedrożność przewodu pokarmowego lub zwężenie przełyku utrudniające
  połykanie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Kaldyum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed przepisaniem leku lekarz może sprawdzić stężenie potasu we krwi i wykonać badanie EKG.
Należy poinformować lekarza o występowaniu owrzodzeń lub innych chorób przewodu
pokarmowego.
W przypadku jednoczesnego przyjmowania glikozydów naparstnicy (leki stosowane w chorobach
serca) należy poinformować o tym lekarza prowadzącego, gdyż nagłe przerwanie stosowania leku
Kaldyum może być szkodliwe.
W niektórych stanach lekarz może zapisać inny lek zawierający potas, w innych przypadkach
natomiast może zalecić przyjmowanie razem z Kaldyum dodatkowego leku.

Należy przestrzegać diety przepisanej przez lekarza.

Lek Kaldyum a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu Kaldyum z następującymi lekami:
• inhibitory ACE (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia), leki moczopędne oszczędzające
  potas, gdyż jednoczesne stosowanie może doprowadzić do bardzo wysokiego stężenia potasu
  w surowicy krwi;
• bogate w potas produkty spożywcze i roślinne (np. liście i korzenie mniszka lekarskiego,
  banany, pomidory, sok pomarańczowy) zwiększają ryzyko wystąpienia zwiększonego stężenia
  potasu w surowicy;
• blokery receptora angiotensyny II i aliskiren (leki stosowane w leczeniu podwyższonego
  ciśnienia tętniczego i niektórych chorób serca) mogą prowadzić do zwiększenia stężenia
  potasu w surowicy;
• inhibitory pompy protonowej (leki zmniejszające wydzielanie kwasu żołądkowego) mogą
  prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy;
• niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki antycholinergiczne, ponieważ może dojść do nasilenia
  działań niepożądanych w przewodzie pokarmowym;
• glikozydy naparstnicy (stosowane w leczeniu niewydolności serca), leki beta-adrenergiczne
  (stosowane w leczeniu nadciśnienia i (lub) zaburzeń rytmu serca), heparyna (lek hamujący
  krzepnięcie krwi), cyklosporyna (lek cytostatyczny).
Lekarz może przeprowadzać regularną kontrolę stężenia potasu w surowicy w razie jednoczesnego
stosowania któregoś z tych leków z lekiem Kaldyum.

W razie wątpliwości dotyczących stosowanych leków należy poradzić się lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Kaldyum można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, zgodnie ze wskazaniami i
zalecanym dawkowaniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie ma żadnych ograniczeń.

3. Jak stosować Kaldyum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustala dawkowanie według indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dorośli
Profilaktyka: zalecana dawka to 2 lub 3 kapsułki na dobę.
Leczenie: zalecana dawka to 5 do 12 kapsułek na dobę, przy regularnej kontroli stężenia potasu w
surowicy.
Jeśli dawka dobowa przekracza 2 kapsułki, powinna być podawana w dwóch lub większej liczbie
dawek podzielonych.

Na ogół kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody, w trakcie lub po posiłku.

Pacjenci karmieni przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy
W przypadku gdy pacjent jest karmiony przez sondę żołądkową lub jelitową, kapsułkę można
otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik.

Stosowanie u dzieci
Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone.

Niewydolność nerek
W ciężkiej niewydolności nerek podawanie leku Kaldyum jest przeciwwskazane (patrz punkt „Kiedy
nie stosować leku Kaldyum”).

Niewydolność wątroby
Nie przeprowadzono badań u chorych z niewydolnością wątroby.

Osoby w podeszłym wieku
Z uwagi na możliwe pogorszenie czynności nerek u osób w podeszłym wieku konieczne może być
zmniejszenie dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kaldyum
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Kaldyum, należy natychmiast zgłosić się do
lekarza lub farmaceuty.
Objawy przedawkowania: osłabienie mięśni, spadek ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu, a nawet
zatrzymanie czynności serca.

Leczenie: można stosować płukanie żołądka, wlew roztworu chlorku sodu, glukozy i insuliny oraz
diurezę wymuszoną. Konieczne może okazać się przeprowadzenie dializy otrzewnowej lub
hemodializy.

Pominięcie zastosowania leku Kaldyum
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i porozumieć się z lekarzem w razie wystąpienia
któregokolwiek z następujących objawów:
- smoliste (czarne) stolce (z powodu krwawienia, wrzodu, perforacji i niedrożności przewodu
pokarmowego);
- nietypowe odczucia, takie jak pieczenie, kłucie, mrowienie, swędzenie (parestezje), osłabienie
mięśni, porażenie, nierówne bicie serca, niskie ciśnienie tętnicze (objawy wysokiego stężenia potasu
we krwi).

Inne objawy niepożądane:
- nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie ewentualne objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Kaldyum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (miesiąc, rok) zamieszczonego na pudełku
tekturowym po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Kaldyum
Substancją czynną leku Kaldyum jest potasu chlorek.
Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 600 mg chlorku potasu, co odpowiada 8 mmoli
jonów potasu (315 mg jonów potasu).

Pozostałe składniki to:

celuloza mikrokrystaliczna, poliakrylan, dimetykon, talk, krzemionka koloidalna bezwodna,
indygotyna (E 132).
Skład osłonki kapsułki:.
wieczko: żelatyna, indygotyna (E 132), erytrozyna (E 127);
część dolna: żelatyna.

Jak wygląda lek Kaldyum i co zawiera opakowanie
Lek ma postać kapsułek o niebieskim wieczku i przezroczystej części dolnej.
Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek.
Opakowanie stanowi butelka ze szkła bezbarwnego z zakrętką z PE w tekturowym pudełku.

Zawartość opakowania: 50 lub 100 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny
EGIS Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38
1106 Budapeszt
Węgry

Wytwórca
EGIS Pharmaceuticals PLC.
Mátyás király u. 65
9900 Körmend
Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
EGIS Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D
02-146 Warszawa
Tel.: +48 22 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.10.2022

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza