Kaftrio tabl. powl.(75 mg+50 mg+100 mg) - 56 szt.

Opakowanie

56 szt.

Producent

Vertex Pharmaceuticals (Ireland)

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Lek powinien być przepisywany jedynie przez osoby należące do fachowego personelu medycznego mające doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy. Jeżeli genotyp pacjenta nie jest znany, należy przeprowadzić genotypowanie z wykorzystaniem dokładnej i sprawdzonej metody w celu potwierdzenia obecności co najmniej jednej mutacji F508del. Dorośli i młodzież od 12 lat: 2 tabl. (każda zawierająca 75 mg iwakaftoru, 50 mg tezakaftoru i 100 mg eleksakaftoru) rano oraz 1 tabl. zawierająca 150 mg iwakaftoru przyjmowana wieczorem. Dzieci 6 do <12 lat, mc. ≥30 kg<>: 2 tabl. (każda zawierająca 75 mg iwakaftoru, 50 mg tezakaftoru i 100 mg eleksakaftoru) rano oraz 1 tabl. zawierająca 150 mg iwakaftoru przyjmowana wieczorem. Dzieci 6 do <12 lat, mc. <30 kg.<>: 2 tabl. (każda zawierająca 37,5 mg iwakaftoru, 25 mg tezakaftoru i 50 mg eleksakaftoru) rano oraz 1 tabl. zawierająca 75 mg iwakaftoru przyjmowana wieczorem. Poranną i wieczorną dawkę należy przyjmować w odstępie ok. 12 h, z posiłkiem zawierającym tłuszcze. Pominięcie dawki. Jeśli od pominięcia dawki porannej lub wieczornej minęło nie więcej niż 6 h, pacjent powinien jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę i kontynuować stosowanie leku wg dotychczasowego schematu. Jeśli minęło więcej niż 6 h od pominięcia dawki porannej, pacjent powinien jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę i nie powinien przyjmować dawki wieczornej. Następną zaplanowaną dawkę poranną należy przyjąć o zwykłej porze. Jeśli minęło więcej niż 6 h od pominięcia dawki wieczornej, pacjent nie powinien przyjmować pominiętej dawki. Następną zaplanowaną dawkę poranną należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy przyjmować jednocześnie dawki porannej i wieczornej. Jednoczesne stosowanie inhibitorów cytochromu CYP3A. Podczas jednoczesnego stosowania z umiarkowanymi inhibitorami CYP3A (np. flukonazol, erytromycyna, werapamil) lub silnymi inhibitorami CYP3A (np. ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, telitromycyna i klarytromycyna) dawkę należy zmniejszyć. Schemat dawkowania w przypadku jednoczesnego stosowania z umiarkowanymi inhibitorami CYP3A. Dzień 1.: dawka poranna - 2 tabl. IVA+TEZ+ELX, dawka wieczorna - brak. Dzień 2.: dawka poranna - 1 tabl. zawierająca IVA, dawka wieczorna - brak. Dzień 3.: dawka poranna - 2 tabl. IVA+TEZ+ELX, dawka wieczorna - brak. Dzień 4.: dawka poranna - 1 tabl. zawierająca IVA, dawka wieczorna - brak. Kontynuować przyjmowanie 2 tabl. zawierających skojarzenie IVA+TEZ+ELX oraz 1 tabl. zawierającej IVA w naprzemienne dni. Schemat dawkowania w przypadku jednoczesnego stosowania z silnymi inhibitorami CYP3A. Dzień 1.: dawka poranna - 2 tabl. IVA+TEZ+ELX, dawka wieczorna - brak. Dzień 2.: dawka poranna - brak, dawka wieczorna - brak. Dzień 3.: dawka poranna - brak, dawka wieczorna - brak. Dzień 4.: dawka poranna - 2 tabl. IVA+TEZ+ELX, dawka wieczorna - brak. Kontynuować przyjmowanie 2 tabl. zawierających skojarzenie IVA+TEZ+ELX dwa razy w tyg., w przybliżeniu co 3-4 dni. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest zalecane dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Nie zaleca się dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Brak doświadczenia u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub ze schyłkową niewydolnością nerek. Nie jest zalecane dostosowywanie dawki u pacjentów z łagodnymi (klasa A w skali Childa-Pugha) zaburzeniami czynności wątroby. Nie zaleca się leczenia pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B w skali Childa-Pugha). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie IVA+TEZ+ELX należy rozważać wyłącznie w przypadku, gdy istnieje wyraźna potrzeba medyczna, a spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem. Jeśli zostanie podjęta decyzja o stosowaniu, lek należy podawać z zachowaniem ostrożności w zmniejszonej dawce: dawka poranna - 2 tabl. IVA+TEZ+ELX na zmianę z 1 tabl. IVA+TEZ+ELX, przyjmowane w naprzemienne dni; dawka wieczorna - nie stosować tabletki zawierającej IVA. Leku nie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C w skali Childa-Pugha). Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku w skojarzeniu z IVA u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podania. Tabl. połykać w całości. Tabletek nie należy żuć, kruszyć ani dzielić przed połknięciem, ponieważ obecnie nie ma danych klinicznych potwierdzających inne sposoby podawania. Tabletki należy przyjmować z posiłkiem zawierającym tłuszcze. Przykładowe posiłki i przekąski zawierające tłuszcze to takie, które przygotowano z wykorzystaniem masła, oleju lub zawierają jajka, ser, orzechy, pełnotłuste mleko lub mięso. W trakcie leczenia należy unikać pokarmów i napojów zawierających grejpfruty.

Zastosowanie

Do stosowania w schemacie leczenia skojarzonego z iwakaftorem w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów w wieku co najmniej 6 lat, którzy mają co najmniej jedną mutację F508del genu mukowiscydozowego przezbłonowego regulatora przewodnictwa (CFTR).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Kaftrio i w jakim celu się go stosuje

Lek Kaftrio zawiera trzy substancje czynne: iwakaftor, tezakaftor i eleksakaftor. Lek ten poprawia
działanie komórek płuc u niektórych pacjentów z mukowiscydozą. Mukowiscydoza to choroba
wrodzona, która może się wiązać z zaleganiem gęstego, lepkiego śluzu w płucach i układzie
pokarmowym.

Lek Kaftrio przyjmowany razem z iwakaftorem jest przeznaczony dla pacjentów z mukowiscydozą
w wieku co najmniej 12 lat, u których występują określone mutacje genetyczne. Mogą to być albo
dwie mutacje F508del, albo jedna mutacja F508del oraz druga mutacją z minimalną wartością funkcji.
Mutacja z minimalną wartością funkcji jest zdefiniowana jako taka, która albo prowadzi do braku
wytwarzania białka CFTR, albo do wytwarzania niedziałającego białka CFTR, w przypadku którego
jest mało prawdopodobne, aby wykazywało odpowiedź na inne modulatory CFTR (iwakaftor oraz
skojarzenie tezakaftoru i iwakaftoru). Lek Kaftrio jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.

Lek Kaftrio działa na białko o nazwie CFTR (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance
regulator
— mukowiscydozowy przezbłonowy regulator przewodnictwa). Białko to u niektórych osób
chorych na mukowiscydozę jest uszkodzone, jeśli mają oni mutację w genie CFTR.

Lek Kaftrio zwykle przyjmuje się razem z innym lekiem — iwakaftorem. Iwakaftor powoduje, że
białko to działa lepiej, natomiast tezakaftor i eleksakaftor zwiększają ilość tego białka na powierzchni
komórek.

Lek Kaftrio (przyjmowany razem z iwakaftorem) pomaga pacjentowi oddychać dzięki poprawie
czynności płuc. Pacjent może też zauważyć, że nie choruje tak często lub łatwiej jest mu przybrać
na wadze.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Kaftrio

Kiedy nie przyjmować leku Kaftrio
• Jeśli pacjent ma uczulenie na iwakaftor, tezakaftor, eleksakaftor lub którykolwiek z
  pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
W takiej sytuacji pacjent powinien omówić to z lekarzem i nie powinien przyjmować tabletek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
• Jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą lub występowały one w przeszłości,
  powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczna zmiana dawki przez lekarza.
• Lekarz będzie zlecał badania krwi w celu sprawdzenia stanu wątroby przed rozpoczęciem
  leczenia lekiem Kaftrio oraz w jego trakcie, szczególnie u pacjentów ze zwiększoną
  aktywnością enzymów wątrobowych w przeszłości. U pacjentów otrzymujących lek Kaftrio
  może wystąpić zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta wystąpił którykolwiek z objawów
świadczących o problemach z wątrobą. Są one wymienione w punkcie 4.
• Jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości problemy z nerkami, powinien
  powiedzieć o tym lekarzowi.

• Jeśli pacjent miał przeszczepiony narząd, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed
  rozpoczęciem leczenia lekiem Kaftrio.
• Pacjentki stosujący antykoncepcję hormonalną, na przykład tabletki antykoncepcyjne, powinny
  skonsultować się z lekarzem. Jej stosowanie może się wiązać z większą podatnością na
  wysypkę w czasie przyjmowania leku Kaftrio.
• Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Kaftrio i w jego trakcie lekarz może wykonywać badania
  oczu. U niektórych dzieci i młodzieży otrzymujących to leczenie wystąpiło zmętnienie
  soczewki oka (zaćma) bez wpływu na widzenie.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat
Leku Kaftrio nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie wiadomo, czy lek
Kaftrio jest bezpieczny i skuteczny w tej grupie wiekowej.

Lek Kaftrio a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Niektóre leki mogą wpływać
na działanie leku Kaftrio lub zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W szczególności
należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków.
Lekarz może zmienić dawkę jednego z tych leków, jeżeli pacjent je przyjmuje.
Leki przeciwgrzybicze (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych), na przykład flukonazol,
  itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol i worykonazol.
Antybiotyki (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych), na przykład klarytromycyna,
  erytromycyna, ryfampicyna, ryfabutyna i telitromycyna.
Leki przeciwpadaczkowe (stosowane w leczeniu napadów padaczkowych lub napadów
  drgawkowych), na przykład karbamazepina, fenobarbital i fenytoina.
Leki ziołowe, na przykład ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Leki immunosupresyjne (stosowane po przeszczepieniu narządu), na przykład cyklosporyna,
  ewerolimus, syrolimus i takrolimus.
Glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu niektórych chorób serca), na przykład digoksyna.
Leki przeciwzakrzepowe (stosowane w zapobieganiu zakrzepom), na przykład warfaryna.
Leki stosowane w cukrzycy, na przykład glimepiryd, glipizyd, gliburyd, nateglinid i repaglinid.
Leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi, np. pitawastatyna i rozuwastatyna.

Leki obniżające ciśnienie krwi. Należy do nich werapamil.

Stosowanie leku Kaftrio z jedzeniem i piciem
W trakcie leczenia należy unikać pokarmów i napojów zawierających grejpfruty, gdyż mogą one
nasilać objawy niepożądane leku Kaftrio poprzez zwiększanie ilości leku Kaftrio w organizmie pacjenta.

Ciąża i karmienie piersią
• Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje
  mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża: Może być wskazane unikanie przyjmowania tego leku w okresie ciąży. Lekarz pomoże zdecydować,
  co jest najlepsze dla pacjentki i jej dziecka.
Karmienie piersią: Nie wiadomo, czy iwakaftor, tezakaftor lub eleksakaftor przenikają do mleka
  matki. Lekarz rozważy korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla pacjentki i
   pomoże zdecydować czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Kaftrio może powodować zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów, jeździć na rowerze
ani obsługiwać maszyn, jeśli u pacjenta występują zawroty głowy, chyba że objawy te nie wpływają
na pacjenta.

Lek Kaftrio zawiera sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak przyjmować lek Kaftrio

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla pacjentów w wieku co najmniej 12 lat
Lek Kaftrio jest zazwyczaj przyjmowany z iwakaftorem.
Rano należy przyjąć dwie tabletki leku Kaftrio. Wytłoczony jest na nich napis „T100”.

Wieczorem należy przyjąć jedną tabletkę zawierającą 150 mg iwakaftoru.

Tabletki należy przyjmować rano i wieczorem w odstępie około 12 godzin.

Tabletki przeznaczone są do podania doustnego.

Tabletki leku Kaftrio i iwakaftoru należy przyjmować z posiłkiem zawierającym tłuszcze. Posiłki  lub
przekąski zawierające tłuszcze to między innymi te, które są przygotowane na maśle lub oleju,
lub zawierają jajka. Inne pokarmy zawierające tłuszcze:
• ser, pełne mleko, produkty z pełnego mleka, jogurt, czekolada;
• mięso, tłuste ryby;
• awokado, hummus, produkty na bazie soi (tofu);
• orzechy, batony odżywcze lub napoje zawierające tłuszcze.

Podczas przyjmowania leku Kaftrio należy unikać pokarmów i napojów zawierających grejpfruty.
Więcej informacji, patrz Stosowanie leku Kaftrio z jedzeniem i piciem w punkcie 2.

Tabletki należy połknąć w całości. Tabletek nie należy żuć, kruszyć ani dzielić przed połknięciem.

Należy kontynuować stosowanie wszystkich innych leków, chyba że lekarz zadecyduje o zaprzestaniu
ich stosowania.

Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby (umiarkowane lub ciężkie), lekarz może
zmniejszyć dawkę tabletek lub zdecydować o przerwaniu podawania leku Kaftrio. Patrz także
Ostrzeżenia i środki ostrożności w punkcie 2.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kaftrio
Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe, należy zabrać ze sobą lek i niniejszą
ulotkę. U pacjenta mogą wystąpić działania niepożądane, w tym wymienione poniżej w punkcie 4.

Pominięcie przyjęcia leku Kaftrio
Jeśli pacjent pominie dawkę, powinien ustalić, ile czasu minęło od planowej pory przyjęcia pominiętej
dawki.
• Jeśli od pominięcia dawki, porannej lub wieczornej, minęło mniej niż 6 godzin, należy jak
  najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę lub tabletki. Kolejne tabletki należy przyjmować
  o zwykłych porach.
• Jeśli upłynęło więcej niż 6 godzin:

W przypadku pominięcia porannej dawki leku Kaftrio należy ją przyjąć jak najszybciej.
  Nie należy przyjmować wieczornej dawki iwakaftoru. Kolejną poranną dawkę należy
  przyjąć o zwykłej porze.
W przypadku pominięcia wieczornej dawki iwakaftoru nie należy przyjmować pominiętej
  dawki. Należy poczekać do kolejnego dnia i przyjąć poranną dawkę leku Kaftrio o zwykłej
  porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętych tabletek.

Przerwanie stosowania leku Kaftrio
Lekarz poinformuje pacjenta o tym, jak długo należy przyjmować lek Kaftrio. Ważne jest, by
przyjmować ten lek regularnie. Nie należy dokonywać żadnych zmian, chyba że zaleci je lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Objawy mogące świadczyć o problemach z wątrobą
Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi występuje często u pacjentów z
mukowiscydozą. Następujące objawy mogą świadczyć o problemach z wątrobą:
- ból lub uczucie dyskomfortu w górnej części brzucha po prawej stronie;
- zażółcenie skóry lub białej części oczu;
- utrata apetytu;
- nudności lub wymioty;
- ciemne zabarwienie moczu.
W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się
z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób)
• wysypka (częstsza u kobiet niż u mężczyzn).
W razie wystąpienia wysypki należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane obserwowane podczas stosowania leku Kaftrio:

Bardzo częste (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób)
• ból głowy;
• zawroty głowy;
• zakażenie górnych dróg oddechowych (przeziębienie);
• ból jamy ustnej i gardła (ból gardła)
• niedrożność nosa (zatkany nos)
• ból brzucha;
• biegunka;
• zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (objawy zaburzenia czynności wątroby);
• zmieniona flora bakteryjna w śluzie;

Częste (mogą występować maksymalnie u 1 osoby na 10)
• grypa;
• zaburzenia oddychania (duszność lub trudności w oddychaniu);
• małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia);
• katar;
• problemy z zatokami (niedrożność zatok);
• zaczerwienienie lub ból gardła;
• problemy z uszami: ból lub dyskomfort w obrębie uszu, dzwonienie w uszach, zapalenie błony
  bębenkowej;
• uczucie wirowania (zaburzenia ucha wewnętrznego);
• wzdęcia (wiatry);
• wypryski (trądzik);
• swędzenie skóry;
• guzek w piersi;
• nudności;
• zwiększona aktywność kinazy fosfokreatynowej (objaw rozpadu mięśni) widoczna w wynikach
  badań krwi;

Niezbyt częste (mogą występować maksymalnie u 1 osoby na 100)
• problemy z piersiami i brodawkami sutkowymi: zapalenie, ból;
• powiększenie piersi u pacjentów płci męskiej;
• zwiększone ciśnienie krwi;
• świszczący oddech;
• niedrożność ucha (zatkane ucho).

Dodatkowe działania niepożądane u młodzieży
Działania niepożądane obserwowane u młodzieży są podobne do tych, jakie obserwuje się u osób
dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki
zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Kaftrio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym
i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kaftrio
• Substancjami czynnymi leku są iwakaftor, tezakaftor i eleksakaftor. Każda tabletka powlekana
  zawiera 75 mg iwakaftoru, 50 mg tezakaftoru i 100 mg eleksakaftoru.
• Pozostałe składniki to:
  - Rdzeń tabletki: hypromeloza (E464), hypromelozy octanobursztynian, sodu laurylosiarczan
   (E487), kroskarmeloza sodowa (E468), celuloza mikrokrystaliczna (E460(i)) i magnezu
   stearynian (E470b).
- Otoczka tabletki: hypromeloza (E464), hydroksypropyloceluloza (E463), tytanu dwutlenek
  (E171), talk (E553b), żelaza tlenek żółty (E172) i żelaza tlenek czerwony (E172).

Ważne informacje dotyczące niektórych składników leku Kaftrio znajdują się na końcu punktu 2.

Jak wygląda lek Kaftrio i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg są pomarańczowymi tabletkami w kształcie
kapsułek z wytłoczonym napisem „T100” na jednej stronie i gładką drugą stroną.

Lek Kaftrio jest dostępny w opakowaniu zawierającym 56 tabletek (4 blistry, z których każdy zawiera
14 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
28-32 Pembroke Street Upper
Dublin 2, D02 EK84
Irlandia
Tel.: +353 (0)1 761 7299

Wytwórca
Almac Pharma Services (Ireland) Limited
Finnabair Industrial Estate
Dundalk
Co. Louth
A91 P9KD
Irlandia

Almac Pharma Services Limited
Seagoe Industrial Estate
Craigavon
County Armagh
BT63 5UA
Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien, България, Česká
republika, Danmark, Deutschland, Eesti,
France, Hrvatska, Ireland, Ísland, Κύπρος,
Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg,
Magyarország, Malta, Nederland, Norge,
Österreich, Polska, Portugal, România,
Slovenija, Slovenská republika,
Suomi/Finland, Sverige, United Kingdom
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Tél/Tel/Teл/Tlf/Sími/Τηλ/Puh:
+353 (0) 1 761 7299

España
Vertex Pharmaceuticals Spain, S.L.
Tel: + 34 91 7892800

Ελλάδα
Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρία
Λ. Κηφισίας 62
GR-151 25 Αθήνα
Τηλ: +30 (211) 2120535

Italia
Vertex Pharmaceuticals
(Italy) S.r.l.
Tel: +39 0697794000

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu. Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich
chorobach i sposobach leczenia.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza