Ivipril tabl.(10 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Bioton

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze. Indywidualnie w zależności od charakterystyki klinicznej pacjenta i kontroli ciśnienia tętniczego. Lek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami hipotensyjnymi z innych grup. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W grupie pacjentów z silną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. W tej grupie pacjentów dawka początkowa wynosi 1,25 mg a leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarskim. Dawka może być podwajana w odstępie 2-4 tyg. w celu osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Lek jest zwykle dawkowany raz na dobę. Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać: zaleca się podwojenie dawki po 1-2 tyg. leczenia, a po kolejnych 2-3 tyg. zwiększenie do docelowej dawki podtrzymującej 10 mg raz na dobę. Początkowe stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzone na podstawie obecności mikroalbuminurii. Dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać: zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po 2 tyg., a następnie do 5 mg po kolejnych 2 tyg. Jawna cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa stwierdzona na podstawie białkomoczu u pacjentów z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Dawka początkowa wynosi 2,5 raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać: zaleca się podwojenie dawki do 5 mg raz na dobę po 1-2 tyg., a następnie do 10 mg po kolejnych 2-3 tyg. Dawka docelowa wynosi 10 mg. Jawna niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa z makroproteinurią ≥3 g/dobę. Dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać: zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po 2 tyg., a następnie do 5 mg po kolejnych 2 tyg. Objawowa niewydolność serca. U pacjentów w stabilnym stanie leczonych diuretykami zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Podwajanie dawki powinno być przeprowadzane co 1-2 tyg., do maksymalnej dawki 10 mg. Zaleca się podawanie preparatu 2 razy na dobę. Prewencja wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego z niewydolnością serca. U pacjenta stabilnego klinicznie i hemodynamicznie po 48 h od zawału mięśnia sercowego dawka początkowa wynosi 2,5 mg 2 razy na dobę przez 3 dni. Jeśli początkowa dawka 2,5 mg nie jest tolerowana, należy podawać 1,25 mg 2 razy na dobę przez 2 dni przed zwiększeniem dawki do 2,5 mg, a następnie 5 mg 2 razy na dobę. Jeżeli nie można zwiększyć dawki do 2,5 mg 2 razy na dobę, należy zaprzestać leczenia. Dawka dobowa powinna być stopniowo podwajana w odstępach 1-3 dni, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej 5 mg 2 razy na dobę. W miarę możliwości dawka podtrzymująca powinna być podawana w 2 dawkach. Brak wystarczających danych dotyczących leczenia pacjentów z ciężką (NYHA IV) niewydolnością serca bezpośrednio po zawale, w przypadku podjęcia decyzji dotyczącej leczenia pacjentów z tej grupy, zalecane jest rozpoczynanie od dawki 1,25 mg raz na dobę i zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawek. Szczególne grupy pacjentów. Jeśli jest to możliwe, lek moczopędny powinien być odstawiony 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie odstawiono leku moczopędnego, leczenie ramiprylem powinno być rozpoczynane od dawki 1,25 mg. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu we krwi. Dalsze dawkowanie preparatu powinno być ustalane w zależności od docelowych wartości ciśnienia tętniczego. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dobowa dawka powinna być ustalana na podstawie klirensu kreatyniny: klirens kreatyniny ≥60 ml/min dawka początkowa bez zmian (2,5 mg/dobę), maksymalna dawka dobowa 10 mg; klirens kreatyniny 30-60 ml/min dawka początkowa bez zmian (2,5 mg/dobę), maksymalna dawka dobowa 5 mg; klirens kreatyniny 10-30 ml/min dawka początkowa 1,25 mg/dobę, maksymalna dawka dobowa 5 mg; u hemodializowanych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę a maksymalna dawka dobowa 5 mg, lek powinien być podawany kilka godzin po zakończeniu hemodializy. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpoczynać tylko pod ścisłą kontrolą lekarską, a maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg. U pacjentów w podeszłym wieku dawki początkowe powinny być mniejsze i wolniej zwiększane, należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 1,25 mg. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu oraz nie określono zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów < 18 lat - nie zaleca się stosowania. Sposób podania. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając płynem. Zaleca się przyjmować tabletki o tej samej porze dnia.

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego. Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowości i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba wieńcowa lub udar mózgu, bądź choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: początkowe stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzone na podstawie obecności mikroalbuminurii; jawna cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa rozpoznana na podstawie białkomoczu u pacjentów z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa z makroproteinurią ≥ 3 g/dobę. Leczenie objawowej niewydolności serca. Prewencja wtórna po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca, leczenie należy rozpocząć po upływie co najmniej 48 h od wystąpienia ostrego zawału serca.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Ivipril i w jakim celu się go stosuje

Lek Ivipril zawiera substancję nazywaną ramiprylem. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

Ivipril działa przez:
- zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze
- rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych
- ułatwienie sercu pompowania krwi do całego ciała.

Ivipril może być stosowany:
- w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia)
- w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
- w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy)
- w leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca)
- po przebytym zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ivipril

Kiedy nie stosować leku Ivipril
- Jeżeli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ivipril, wymienionych w punkcie 6. Objawami reakcji uczuleniowej mogą być: wysypka, trudności w oddychaniu i przełykaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.
- Jeżeli kiedykolwiek u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i przełykaniu.
- Jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności od użytego urządzenia, lek Ivipril może nie być odpowiednim lekiem dla pacjenta.
- Jeżeli stwierdzono chorobę nerek spowodowaną zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).
- Jeżeli pacjentka jest w ciąży powyżej 3. miesiąca (należy również unikać stosowania leku Ivipril we wczesnym okresie ciąży – patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).
- Jeżeli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań.
- Jeżeli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Nie należy przyjmować leku Ivipril, jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Ivipril.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Iviprolu należy omówić to z lekarzem:
- jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek, w przypadku znacznej utraty soli lub płynów (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych przez dłuższy czas lub dializoterapii),

- jeżeli planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os,

- jeżeli planowane jest podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Ivipril jeden dzień wcześniej; należy skonsultować się z lekarzem,

- jeżeli w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu,

- jeżeli stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy, należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Ivipril we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

- jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:
- antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.
- aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.
(patrz także informacje w punkcie „Kiedy nie stosować leku Ivipril”),

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Ivipril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących tej populacji.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości), przed przyjęciem leku Ivipril należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Ivipril a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Lek Ivipril może wpłynąć na działanie innych leków, jak również inne leki mogą wpłynąć na działanie leku Ivipril.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Mogą one osłabić działanie leku Ivipril:
- nleki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy) - - leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. W takiej sytuacji należy kontrolować ciśnienie tętnicze.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Ivipril:

- leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy)

- leki przeciwnowotworowe (stosowane w chemioterapii)

- leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów, takie jak cyklosporyna

- leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid

- leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (leki rozrzedzające krew)

- leki steroidowe stosowane w leczeniu stanu zapalnego, takie jak prednizolon allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi)

- prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Lek mIvipril może wpływać na ich działanie:

- leki przeciwcukrzycowe (leki doustne oraz insulina). Lek Ivipril może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi w czasie stosowania leku Ivipril.

- lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Ivipril może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu w czasie stosowania leku Ivipril.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ivipril.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności.
Jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (także należy zapoznać się z informacją zamieszczoną w punktach „Kiedy nie stosować leku Ivipril” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).”

Ivipril z jedzeniem i alkoholem
Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Ivipril może spowodować zawroty głowy lub uczucie omdlewania. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Ivipril, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ alkohol może wzmacniać działanie leków zmniejszających ciśnienie.

Lek Ivipril może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku .

Ciąża
Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Ivipril przed planowaną ciążą lub po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Ivipril. Nie zaleca się stosowania leku Ivipril w pierwszych 3 miesiącach ciąży i nie wolno go stosować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku Ivipril u matek karmiących piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku w przypadku karmienia piersią, zwłaszcza, jeśli karmione dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas stosowania leku Ivipril mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest wyższe na początku leczenia lub podczas zwiększenia dawki. Jeżeli występują zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Lek Ivipril zawiera laktozę jednowodną
Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ivipril

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku
Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.
Tabletki należy połykać popijając płynem.

Dawkowanie
Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego
- Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
- Lekarz będzie zwiększał dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego.
- Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.
- Jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem podawania leku Ivipril.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udarumózgu
- Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę.
- Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku.
- Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie mające na celu spowolnienie lub opóźnienie pogarszania się czynności nerek
-Leczenie może być rozpoczęte od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
- Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.
- Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca
- Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę.
- Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.
- Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po przebytym zawale serca
- Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.
- Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.
- Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku
- Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania powinno następować wolniej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ivipril
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Ivipril
W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o ustalonej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Ivipril i natychmiast skonsultować się z lekarzem – konieczna może być pilna pomoc medyczna

Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który utrudnia przełykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku Ivipril.

Ciężkie reakcje skórne, w tym: wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry (jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczno-martwiczym oddzielaniu się naskórka lub rumieniu wielopostaciowym).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią

- przyspieszona akcja serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar mózgu

- duszność lub kaszel; mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc

- łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, wystąpienie jakiegokolwiek krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry; mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego

- silny ból żołądka mogący promieniować do pleców; może on być objawem zapalenia trzustki

- gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka); mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane
Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)
- ból głowy lub uczucie zmęczenia
- zawroty głowy; ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Ivipril lub po zwiększeniu dawki
- omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą
- suchy męczący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
- bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
- wysypka skórna
- ból w klatce piersiowej
- kurcze lub ból mięśni
- zbyt duże stężenie potasu we krwi.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)
- zaburzenia równowagi (zawroty głowy)
- świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezje)
- utrata lub zmiana odczuwania smaku
- zaburzenia snu
- uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój
- niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy
- obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką
- zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej
- oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu dnia
- zwiększona potliwość
- utrata lub zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)
- przyspieszona lub nieregularna czynność serca
- obrzęk rąk i nóg; może to być objawem nadmiaru wody w organizmie
- nagłe zaczerwienienie
- niewyraźne widzenie
- ból stawów
- gorączka
- impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet
- zwiększenie liczby niektórych krwinek białych (eozynofilia) w badaniach krwi
- zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów)
- uczucie drżenia lub dezorientacji
- zaczerwienienie i obrzęk języka
- nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowa wysypka
- zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska)
- wysypka skórna lub powstawanie siniaków
- plamy na skórze i ziębnięcie kończyn
- zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu
- zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach
- uczucie osłabienia
- zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi, bądź stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)
- nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane
Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni, którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

- trudności w koncentracji
- obrzęk ust
- zbyt mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi
- zbyt niskie stężenie sodu we krwi
- zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból po ich rozgrzaniu (zespół Raynauda)
- powiększenie piersi u mężczyzn
- spowolnione lub zaburzone reakcje
- uczucie pieczenia
- zmiana odczuwania zapachów
- utrata włosów.

5. Jak przechowywać lek Ivipril

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po wyrażeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na opakowaniu po skrócie "Lot" oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. . Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ivipril
Substancją czynną jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

Pozostałe składniki leku (substancje pomocnicze) to: sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana, sodu stearylofumaran, żelaza tlenek żółty (E 172) (wyłącznie tabletki 2,5 i 5 mg), żelaza tlenek czerwony (E 172) (wyłącznie tabletki 5 mg).

Jak wygląda lek Ivipril i co zawiera opakowanie

Ivipril, 2,5 mg

Żółte, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 10,0 x 5,0 mm, z linią podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R2. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ivipril, 5 mg

Różowe, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 8,8 x 4,4 mm, z liną podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R3. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ivipril, 10 mg

Białe lub prawie białe, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 11,0 x 5,0 mm, z linią podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R4. Tabletkę można podzielić na połowy.

Lek Ivipril pakowany jest w blistry umieszczone w tekturowym pudełku. Wielkości opakowań: 28, 30 lub 50 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
BIOTON S.A.
02-516 Warszawa
ul. Starościńska 5

Wytwórca/importer
Actavis hf.
Reykjavíkurvegur 76-78
IS-220 Hafnarfjörður
Islandia


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza