Hascovir® Lipożel żel(50 mg/g) - tuba 3 g

Opakowanie

tuba 3 g

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel

Dawkowanie

Miejscowo, na skórę. Niewielką ilość kremu lub żelu nanosi się na chorobowo zmienioną skórę 5 razy na dobę (co 4 h, z przerwą nocną) przez 4-5 dni, w razie potrzeby stosowanie można przedłużyć do 10 dni. Leczenie należy rozpocząć jak najwcześniej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie żelem można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki. Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu preparatu, a także unikać niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub dotykania ich ręcznikiem.

Zastosowanie

Miejscowe leczenie opryszczki wargowej oraz zmian opryszczkowych na twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej (herpes simplex).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Hascovir LIPOŻEL i w jakim celu się go stosuje

Lek Hascovir LIPOŻEL zawiera substancję czynną acyklowir. Acyklowir po zastosowaniu na skórę
wykazuje silne działanie przeciwwirusowi opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Wskazania do stosowania
Lek Hascovir LIPOŻEL stosowany jest w miejscowym leczeniu objawów opryszczki wargowej (tzw.
zimna) oraz zmian opryszczkowych na twarzy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascovir LIPOŻEL

Kiedy nie stosować leku Hascovir LIPOŻEL:
jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Hascovir LIPOŻEL należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Hascovir LIPOŻEL należy stosować wyłącznie na opryszczkę umiejscowioną na wargach i
twarzy. Nie wolno stosować leku na błony śluzowe, np. ust lub oczu oraz w leczeniu opryszczki
narządów płciowych. Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu leku z oczami.
Pacjenci, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa, powinni zwrócić
się do lekarza.
Osoby z obniżoną odpornością nie powinny stosować leku bez porozumienia z lekarzem.
W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zakażenia, nie należy dopuszczać do dotykania
opryszczkowych zmian skórnych przez inne osoby.

Hascovir LIPOŻEL a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje leku Hascovir LIPOŻEL z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki
przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

W okresie karmienia piersią przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Hascovir LIPOŻEL nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Hascovir LIPOŻEL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest do stosowania na skórę.

Lek należy nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach około
czterogodzinnych, z przerwą nocną. Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak
najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub
zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią
grudki lub pęcherzyki.
Leczenie powinno trwać co najmniej przez 4 dni.
Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych leczenie można przedłużyć do 10 dni. Jeśli zmiany
chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza.
Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po
nałożeniu leku, a także unikać niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub dotykania ich
ręcznikiem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascovir LIPOŻEL
Nie są znane objawy przedawkowania podczas stosowania tej postaci leku.
Można spodziewać się, że nie powinny wystąpić objawy toksyczne, nawet po przypadkowym
spożyciu całej zawartości tuby 3g leku Hascovir LIPOŻEL. Jednak w przypadku połknięcia dużej
ilości leku należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Hascovir LIPOŻEL
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):

- łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

- przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia,
- swędzenie.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- rumień,
- kontaktowe zapalenie skóry.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000 ):
- nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 - 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hascovir LIPOŻEL

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 2 lata.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hascovir LIPOŻEL

- Substancją czynną leku jest acyklowir. 1 g żelu zawiera 50 mg acyklowiru.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: fosfatydylocholina oczyszczona, gliceroformal,
   disodu edetynian, kopolimer akryloilodimetylotaurynianu amonu i N-winylopirolidonu,
   dimetykon, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascovir LIPOŻEL i co zawiera opakowanie
Lek ma postać żelu.
Opakowanie leku to tuba aluminiowa z kaniulą z PE, zamknięta zakrętką z PE, zawierająca 3 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. + 48 (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza