Harvoni tabl. powl.(90 mg+400 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Gilead Sciences Ireland

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Terapia preparatem powinna być rozpoczęta i kontrolowana przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu pacjentów z pWZW C. Dorośli: 90 mg/400 mg raz na dobę z posiłkiem lub bez posiłku. Dzieci i młodzież w wieku ≥3 lat: mc. ≥35 kg - 1 tabl. 90 mg/400 mg raz na dobę lub 2 tabl. 45 mg/200 mg raz na dobę; ledipaswir/sofosbuwir - 90 mg/400 mg/dobę; mc. od17 do <35 kg - 1 tabl. 45 mg 00 mg raz na dobę; ledipaswir ofosbuwir - 45 mg 00 mg obę. Preparat w postaci granulatu jest wskazany do leczenia przewlekłego zakażenia HCV u dzieci i młodzieży w wieku ≥3 lat, które mają trudności z połykaniem tabletek powlekanych. Schemat i czas trwania leczenia. Dorośli, dzieci i młodzież w wieku ≥3 lat z pWZW C genotypu 1, 4, 5 lub 6. Pacjenci bez marskości wątroby: czas leczenia preparatem - 12 tyg.; można rozważyć stosowanie preparatu przez 8 tyg. w przypadku uprzednio nieleczonych pacjentów zakażonych HCV genotypu 1. Pacjenci ze skompensowaną marskością wątroby: czas leczenia preparatem z rybawiryną - 12 tyg. lub bez rybawiryny - 24 tyg.; można rozważyć stosowanie preparatu bez rybawiryny przez 12 tyg. w przypadku pacjentów, dla których uznano, że istnieje niewielkie ryzyko klinicznej progresji choroby i dla których istnieją dalsze opcje leczenia. Pacjenci po przeszczepieniu wątroby bez marskości wątroby lub ze skompensowaną marskością wątroby: czas leczenia preparatem z rybawiryną - 12 tyg.; można rozważyć stosowanie preparatu bez rybawiryny przez 12 tyg. (u pacjentów bez marskości wątroby) lub przez 24 tyg. (u pacjentów z marskością wątroby) w przypadku pacjentów, którzy nie kwalifikują się do przyjmowania rybawiryny lub jej nie tolerują. Pacjenci ze zdekompensowaną marskością wątroby, niezależnie od statusu przeszczepienia: czas leczenia preparatem z rybawiryną - 12 tyg.; można rozważyć stosowanie preparatu bez rybawiryny przez 24 tyg. w przypadku pacjentów, którzy nie kwalifikują się do przyjmowania rybawiryny lub jej nie tolerują. Dorośli, dzieci i młodzież w wieku ≥3 lat z pWZW C genotypu 3. Pacjenci ze skompensowaną marskością wątroby i (lub) u których nie powiodło się uprzednie leczenie: czas leczenia preparatem z rybawiryną - 24 tyg. Dawkowanie rybawiryny. Wytyczne dotyczące dawkowania rybawiryny podawanej w skojarzeniu z preparatem pacjentom ze zdekompensowaną marskością wątroby. Marskość wątroby stopnia B wg skali Childa-Pugha-Turcotte`a (CPT) przed przeszczepieniem: dawka rybawiryny 1000 mg na dobę u pacjentów o masie ciała <75 kg i 1200 mg u pacjentów o masie ciała ≥75 kg. Marskość wątroby stopnia C wg skali CPT przed przeszczepieniem lub marskość wątroby stopnia B lub C wg skali CPT po przeszczepieniu: dawka początkowa 600 mg, którą można stopniowo zwiększyć do maksymalnie 1000 200 mg na dobę (1000 mg na dobę u pacjentów o masie ciała <75 kg i 1200 mg u pacjentów o masie ciała ≥75 kg) pod warunkiem, że jest dobrze tolerowana. Jeśli dawka początkowa nie jest dobrze tolerowana, należy ją zmniejszyć zgodnie ze wskazaniami klinicznymi w oparciu o stężenia hemoglobiny. Jeśli rybawiryna jest stosowana równocześnie z preparatem, należy zapoznać się z ChPL rybawiryny. Wytyczne dotyczące dawkowania rybawiryny podawanej w skojarzeniu z Harvoni dzieciom i młodzieży w wieku ≥3 lat (zależnie od masy ciała, podawana doustnie z pokarmem w dwóch dawkach podzielonych) - mc. <47 kg: dawka rybawiryny 15 mg g mc. obę, mc. 47-49 kg: dawka rybawiryny 600 mg obę, mc. 50-65 kg: dawka rybawiryny 800 mg obę, mc. 66-74 kg: 1000 mg obę, mc. ≥75: dawka rybawiryny 1200 mg obę. Modyfikacja dawki rybawiryny u pacjentów przyjmujących 1000-1200 mg/dobę. Jeśli lek jest stosowany w skojarzeniu z rybawiryną i u pacjenta wystąpi ciężkie działanie niepożądane potencjalnie związane z rybawiryną, należy zmodyfikować dawkę rybawiryny lub przerwać podawanie, jeśli właściwe, aż do ustąpienia lub zmniejszenia nasilenia działania niepożądanego. Wytyczne dotyczące modyfikacji dawki rybawiryny u dorosłych podczas równoczesnego podawania z preparatem. Stężenie hemoglobiny u pacjentów bez choroby serca: <10 g l - zmniejszyć dawkę rybawiryny do 600 mg obę; <8,5 g l - przerwać podawanie rybawiryny. Stężenie hemoglobiny u pacjentów ze stabilną chorobą serca w wywiadzie: zmniejszenie stężenia hemoglobiny o ≥2 g l w czasie dowolnego 4-tygodniowego okresu leczenia - zmniejszyć dawkę rybawiryny do 600 mg obę; <12 g l pomimo 4 tygodni leczenia zmniejszoną dawką - przerwać podawanie rybawiryny. Po zaprzestaniu stosowania rybawiryny z powodu nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych lub objawów klinicznych możliwe jest podjęcie próby ponownego rozpoczęcia stosowania rybawiryny w dawce 600 mg obę i następnie zwiększenie dawki do 800 mg obę, jednak nie zaleca się zwiększenia dawki rybawiryny do dawki początkowej (1000 mg lub 1200 mg obę). Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży w wieku ≥3 lat (dane nie są dostępne). Uwagi. W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 5 h po podaniu dawki, należy przyjąć dodatkową tabletkę. Jeśli wymioty wystąpią później niż 5 h od podania dawki, nie jest konieczna kolejna dawka. Jeśli pominięto dawkę i nie minęło jeszcze 18 h od normalnego czasu przyjmowania, należy przyjąć tabletkę jak najszybciej i wówczas następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Jeśli minęło więcej niż 18 h, należy odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawki. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Dostępne są ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (oszacowany współczynnik przesączania kłębuszkowego [eGFR] < 30 ml/min/1,73 m2) oraz u pacjentów w krańcowym stadium choroby nerek (ESRD) wymagającym dializy. Preparat można stosować u tych pacjentów bez konieczności dostosowywania dawki, gdy żadne inne odpowiednie opcje leczenia nie są dostępne. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (A, B, C wg Child-Pugh). Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości; można je przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Z powodu gorzkiego smaku zalecane jest, aby tabletki powlekanej nie żuć ani nie kruszyć.

Zastosowanie

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (p WZW C) u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku ≥3 lat. Swoista dla genotypu aktywność przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Harvoni i w jakim celu się go stosuje

Harvoni jest lekiem zawierającym substancje czynne – ledipaswir i sofosbuwir w jednej tabletce. Jest
stosowany do leczenia przewlekłego (długotrwałego) zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C
u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do mniej niż 18 lat.

Zapalenie wątroby typu C jest zakażeniem wątroby spowodowanym wirusem. Substancje czynne leku
działają wspólnie, blokując dwa różne białka niezbędne wirusowi do wzrostu i namnażania, co
umożliwia trwałe wyeliminowanie zakażenia z organizmu.

Lek Harvoni jest czasem przyjmowany razem z innym lekiem o nazwie rybawiryna.

Jest bardzo ważne, aby pacjent przeczytał również ulotki innych leków, przyjmowanych z lekiem
Harvoni. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących leków przyjmowanych przez pacjenta
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Harvoni

Kiedy nie przyjmować leku Harvoni
- Jeśli pacjent ma uczulenie na ledipaswir, sofosbuwir lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 tej ulotki).
  → Jeśli powyższy punkt dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku Harvoni i należy
      natychmiast powiadomić o tym lekarza.
- Jeśli pacjent obecnie przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:
  · ryfampicyna i ryfabutyna (antybiotyki stosowane do leczenia zakażeń, w tym gruźlicy);
  · ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum – lek ziołowy stosowany do
    leczenia depresji);
  · karbamazepina, fenobarbital i fenytoina (leki stosowane do leczenia padaczki
    i zapobiegania napadom drgawkowym);
  · rozuwastatyna (lek stosowany do leczenia wysokiego stężenia cholesterolu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lekarz będzie wiedział czy którekolwiek z poniższych schorzeń dotyczy pacjenta oraz weźmie je pod
uwagę przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Harvoni.
- inne problemy z wątrobą poza wirusowym zapaleniem wątroby typu C, na przykład:
  · jeśli pacjent czeka na przeszczepienie wątroby;
  · jeśli występuje aktualnie lub wcześniej występowało zakażenie wirusem zapalenia
    wątroby typu B, ponieważ lekarz może uważać za wskazane dokładniejsze
    monitorowanie stanu zdrowia pacjenta.
- problemy z nerkami, ponieważ nie zbadano dokładnie stosowania leku Harvoni u pacjentów
   z poważnymi problemami z nerkami.
- trwające leczenie zakażenia HIV, ponieważ lekarz może chcieć dokładniej obserwować
   pacjenta.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Harvoni należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
- pacjent aktualnie przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich kilku miesięcy amiodaron
  w leczeniu zaburzeń rytmu serca (lekarz może rozważyć alternatywne metody leczenia).
- pacjent choruje na cukrzycę. Po rozpoczęciu stosowania leku Harvoni może być konieczne
  dokładniejsze kontrolowanie stężenia glukozy we krwi i (lub) dostosowanie sposobu leczenia
  cukrzycy. U niektórych pacjentów z cukrzycą po rozpoczęciu leczenia takimi lekami, jak
  Harvoni wystąpiło zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia).

Należy natychmiast powiadomić lekarza o przyjmowaniu którychkolwiek leków na problemy
z sercem oraz jeśli w trakcie leczenia wystąpią:
- duszności,
- zawroty głowy,
- kołatanie serca,
- omdlenie.

Badania krwi
Lekarz zleci wykonanie badania krwi przed rozpoczęciem, w czasie i po zakończeniu stosowania leku
Harvoni. Jest to robione, aby:
- lekarz mógł podjąć decyzję, czy pacjent ma przyjmować lek Harvoni i przez jaki okres;
- lekarz mógł potwierdzić, że leczenie zadziałało i u pacjenta nie występuje wirus zapalenia
  wątroby typu C.

Dzieci i młodzież
Leku tego nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie leku Harvoni u dzieci
nie było dotychczas badane.

Lek Harvoni a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Warfaryna i inne podobne leki zwane antagonistami witaminy K, stosowane w celu rozrzedzenia krwi.
Lekarz może zwiększyć częstość wykonywania badań krwi, aby sprawdzić jej krzepliwość.

W związku z leczeniem wirusowego zapalenia wątroby typu C, mogą nastąpić zmiany czynności
wątroby, co może mieć wpływ na inne leki (np. leki stosowane w celu supresji układu
odpornościowego itp.). Może być niezbędne dokładne monitorowanie przez lekarza tych innych
przyjmowanych leków oraz wprowadzenie zmian po rozpoczęciu stosowania leku Harvoni.
W przypadku wątpliwości na temat przyjmowania innych leków należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Niektóre z leków, których nie należy przyjmować z lekiem Harvoni:
- Nie należy przyjmować żadnych innych leków zawierających sofosbuwir, jedną
   z substancji czynnych leku Harvoni.

- Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:
  · amiodaron stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca;
  · fumaran tenofowiru dizoproksylu lub którykolwiek lek zawierający fumaran
    tenofowiru dizoproksylu, stosowany do leczenia zakażenia HIV;
  · digoksyna stosowana do leczenia chorób serca;
  · dabigatran stosowany do rozrzedzania krwi;
  · statyny stosowane do leczenia dużego stężenia cholesterolu;
  · ryfapentyna (antybiotyk stosowany do leczenie zakażeń, w tym gruźlicy);
  · okskarbazepina (lek stosowany do leczenia padaczki i zapobiegania napadom
    drgawkowym);
  · typranawir (lek stosowany do leczenia zakażenia HIV).

Stosowanie leku Harvoni z którymkolwiek z tych leków może spowodować, że nie będą one działały
prawidłowo lub może nasilić działania niepożądane. Może być konieczne podanie pacjentowi przez
lekarza innego leku lub dostosowanie dawki przyjmowanego leku.

- Należy uzyskać poradę od lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane do
  leczenia wrzodów żołądka, zgagi lub refluksu, w tym:
  · leki zobojętniające sok żołądkowy (takie jak wodorotlenek glinu i (lub) magnezu lub
    węglan wapnia). Należy je przyjąć co najmniej 4 godziny przed lub 4 godziny po leku
    Harvoni;
  · inhibitory pompy protonowej (takie jak omeprazol, lanzoprazol, rabeprazol, pantoprazol,
    esomeprazol). Należy je przyjmować w tym samym czasie co lek Harvoni. Nie należy
    przyjmować inhibitorów pompy protonowej przed lekiem Harvoni. Lekarz może podać
    pacjentowi inny lek lub dostosować dawkę przyjmowanego leku;
  · antagoniści receptora H2 (tacy jak famotydyna, cymetydyna, nizatydyna, ranitydyna).
    Lekarz może przepisać inny lek lub dostosować dawkę przyjmowanego leku.
Leki te mogą zmniejszać ilość ledipaswiru we krwi. Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych
leków, lekarz przepisze inny lek do leczenia wrzodów żołądka, zgagi lub refluksu lub zaleci, w jaki
sposób i kiedy należy przyjmować taki lek.

Ciąża i antykoncepcja
Działanie leku Harvoni w czasie ciąży nie jest znane. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że
może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem
tego leku.

Należy unikać ciąży w przypadku stosowania leku Harvoni razem z rybawiryną. Rybawiryna może
być bardzo szkodliwa dla nienarodzonego dziecka. Dlatego pacjentka i jej partner muszą podjąć
szczególne środki ostrożności podczas aktywności seksualnej, jeśli istnieje możliwość zajścia w ciążę.

- Pacjentka lub jej partner muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia
  lekiem Harvoni w skojarzeniu z rybawiryną i przez jakiś czas po jego zakończeniu. Jest bardzo
  ważne, aby pacjentka bardzo dokładnie przeczytała punkt „Ciąża” w ulotce dla pacjenta
  dołączonej do rybawiryny. Należy zapytać się lekarza, jaka jest odpowiednia dla pacjentki
  skuteczna metoda antykoncepcji.
- Jeśli pacjentka lub partnerka pacjenta zajdzie w ciążę w czasie stosowania leku Harvoni
  i rybawiryny lub w kolejnych miesiącach po leczeniu, konieczne jest niezwłoczne
  skontaktowanie się z lekarzem.

Karmienie piersią
Podczas stosowania leku Harvoni nie wolno karmić piersią. Nie wiadomo, czy ledipaswir lub
sofosbuwir, dwie substancje czynne leku Harvoni przenikają do ludzkiego mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jeśli po przyjęciu leku pacjent czuje zmęczenie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać
maszyn.

Lek Harvoni zawiera laktozę
- Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
   powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Lek Harvoni zawiera lak aluminiowy żółcieni pomarańczowej FCF (E110), który może
powodować reakcje alergiczne

- Przed przyjęciem tego leku, należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest uczulony na lak
  aluminiowy żółcieni pomarańczowej FCF, nazywany również „E110”.

3. Jak przyjmować lek Harvoni

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę. Lekarz udzieli informacji przez ile tygodni należy
przyjmować lek Harvoni.

Tabletkę należy połknąć w całości z pokarmem lub bez pokarmu. Nie należy rozgryzać, kruszyć ani
dzielić tabletki, ponieważ ma bardzo gorzki smak. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma
problemy z połykaniem tabletek.

Jeśli pacjent przyjmuje lek zobojętniający sok żołądkowy, należy przyjmować go co najmniej
4 godziny przed lub co najmniej 4 godziny po leku Harvoni.

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor pompy protonowej, należy przyjmować go w tym samym czasie
co lek Harvoni. Nie przyjmować przed lekiem Harvoni.

Jeśli u pacjenta wystąpią wymioty po przyjęciu leku Harvoni, może to wpływać na stężenie leku
Harvoni we krwi. Może to spowodować słabsze działanie leku Harvoni.
- Jeśli u pacjenta wystąpią wymioty w ciągu 5 godzin od przyjęcia leku Harvoni, należy przyjąć
  następną tabletkę.
- Jeśli u pacjenta wystąpią wymioty po upływie 5 godzin od przyjęcia leku Harvoni, nie należy
  brać kolejnej tabletki aż do następnej tabletki według zwykłego schematu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Harvoni
Jeśli pacjent przyjmie przypadkowo więcej niż zalecaną dawkę, należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym w celu uzyskania porady. Należy zabrać ze sobą
butelkę z tabletkami, aby móc łatwo opisać, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie przyjęcia leku Harvoni
Ważne jest, aby nie pomijać żadnej dawki tego leku.

Jeśli pacjent pominie dawkę, powinien obliczyć, ile czasu upłynęło od ostatniego przyjęcia leku
Harvoni:
- Jeśli zauważy to w ciągu 18 godzin od czasu, kiedy zwykle przyjmuje lek Harvoni, musi jak
  najszybciej przyjąć tabletkę. Następnie przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.
- Jeśli zauważy to po 18 godzinach lub później od czasu, kiedy zwykle przyjmuje lek Harvoni,
  powinien odczekać i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki
  podwójnej (dwóch dawek w bliskim odstępie czasu).

Nie przerywać przyjmowania leku Harvoni
Nie przerywać przyjmowania tego leku, aż lekarz zaleci przerwanie. Jest bardzo ważne, aby pacjent
zakończył pełny cykl leczenia, aby lek miał jak najlepszą możliwość wyleczenia wirusowego
zapalenia wątroby typu C.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane. Podczas przyjmowania leku Harvoni
może wystąpić jedno lub więcej z niżej wymienionych działań niepożądanych:

Bardzo częste działania niepożądane
(mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)
- ból głowy,
- zmęczenie.

Częste działania niepożądane
(mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób)
- wysypka

Inne działania, które mogą pojawić się podczas terapii lekiem Harvoni
Częstość następujących działań niepożądanych jest nieznana (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych).
- obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy).

Inne działania, które mogą wystąpić podczas leczenia sofosbuwirem:
Częstość następujących działań niepożądanych jest nieznana (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych).
- uogólniona ciężka wysypka z łuszczeniem się skóry, której mogą towarzyszyć: gorączka,
  objawy grypopodobne, pęcherze w jamie ustnej, na oczach i (lub) na narządach płciowych
  (zespół Stevensa-Johnsona).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w
załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji
na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Harvoni

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce oraz na pudełku po:
„Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Harvoni
- Substancjami czynnymi są ledipaswir i sofosbuwir. Każda tabletka powlekana zawiera 90 mg
  ledipaswiru i 400 mg sofosbuwiru.
- Pozostałe składniki leku to:
 
Rdzeń tabletki:
 
Kopowidon, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa,
  krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian
  Otoczka:
 
Alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, talk, lak aluminiowy żółcieni
  pomarańczowej FCF (E110)

Jak wygląda lek Harvoni i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane to pomarańczowe tabletki w kształcie rombu, z wytłoczonym oznakowaniem
„GSI” na jednej stronie i „7985” na drugiej stronie. Tabletka ma długość 19 mm i szerokość 10 mm.

Każda butelka zawiera osuszający żel krzemionkowy (środek suszący), który należy trzymać
w butelce, aby chronić tabletki. Osuszający żel krzemionkowy znajduje się w osobnej saszetce
lub pojemniku i nie należy go połykać.

Dostępne są następujące wielkości opakowań:
- pudełka tekturowe zawierające 1 butelkę z 28 tabletkami powlekanymi,
- pudełka tekturowe zawierające 3 butelki po 28 (84) tabletek powlekanych. Nie wszystkie
  wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill
County Cork, T45 DP77
Irlandia

Wytwórca
Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business & Technology Park
Carrigtohill
County Cork
Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702

България
Gilead Sciences Ireland UC
Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika
Gilead Sciences s.r.o.
Tel: + 420 910 871 986

Magyarország
Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark
Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta
Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland
Gilead Sciences GmbH
Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland
Gilead Sciences Netherlands B.V.
Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702

Norge
Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.
Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich
Gilead Sciences GesmbH
Tel: + 43 1 260 830

España
Gilead Sciences, S.L.
Tel: + 34 91 378 98 30

Polska
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702

France
Gilead Sciences
Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal
Gilead Sciences, Lda.
Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska
Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România
Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland
Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija
Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland
Gilead Sciences Sweden AB
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika
Gilead Sciences Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 232 121 210

Italia
Gilead Sciences S.r.l.
Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland
Gilead Sciences Sweden AB
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.
Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige
Gilead Sciences Sweden AB
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom
Gilead Sciences Ltd.
Tel: + 44 (0) 8000 113700

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji
Leków http://www.ema.europa.eu

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza