Gynoxin Uno kaps. dopochwowe, miękkie(600 mg) - 1 szt.

Opakowanie

1 szt.

Producent

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. dopochwowe, miękkie

Wybierz opakowanie
600 mg, kaps. dopochwowe, miękkie, 1 szt.
  • #

Dawkowanie

Dopochwowo. Dorośli i młodzież w wieku ≥16 lat: głęboko dopochwowo wprowadza się przed snem jednorazowo 1 kaps. (jeśli objawy utrzymują się, następną dawkę można powtórzyć po 3 dniach). Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (dane nie są dostępne).

Zastosowanie

Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży >16 lat. U kobiet >60 lat lek można stosować po konsultacji z lekarzem.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Gynoxin Uno i w jakim celu się go stosuje

Gynoxin Uno zawiera substancję czynną fentikonazol, który jest pochodną imidazolu o szerokim
zakresie działania przeciwgrzybiczego, w tym na drożdżaki. Fentikonazol działa również
przeciwbakteryjnie na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne.

Wskazania do stosowania
Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy,
upławy).
Leczenie zakażeń mieszanych pochwy.
Gynoxin Uno przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.
Pacjentki w wieku powyżej 60 lat powinny przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Kapsułka dopochwowa Gynoxin Uno jest przeznaczona wyłącznie do stosowania dopochwowego.
Nie należy przyjmować jej doustnie.

Wiarygodnego rozpoznania grzybicy i stwierdzenia wrażliwości drobnoustroju na fentikonazol może
dokonać wyłącznie lekarz. Należy zapoznać się z informacjami w punkcie 2 ulotki, w jakich
sytuacjach porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynoxin Uno

Kiedy nie stosować leku Gynoxin Uno:
- jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
  tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- Gynoxin Uno zawiera lecytynę sojową. Jeśli pacjentka jest uczulona na orzeszki ziemne lub
  soję nie powinna stosować tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stosowanie Gynoxin Uno należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:
- pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”),
- jednocześnie stosowane są mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (patrz „Lek
  Gynoxin Uno a inne leki”). W czasie stosowania tego leku zaleca się stosowanie alternatywnych
  metod antykoncepcji,
- pacjentka stosuje środki plemnikobójcze, irygatory dopochwowe lub inne produkty dopochwowe
  (patrz „Lek Gynoxin Uno a inne leki”),
- wystąpią reakcje nadwrażliwości na lek,
- objawy nie zmniejszą się w ciągu 7 dni lub się nasilą,
- partner uległ również zarażeniu,
- u pacjentki wystąpiły więcej niż dwa zakażenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
- pacjentka lub jej partner przechodzili kiedykolwiek chorobę przenoszoną drogą płciową,
- jeśli pacjentka ma uczulenie na imidazol lub inne leki dopochwowe przeciwgrzybicze,
- pacjentka ma powyżej 60 lat,
- u pacjentki wystąpił którykolwiek z poniższych objawów:
  • nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia,
  • upławy zabarwione krwią,
  • rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze,
  • ból w dolnej części brzucha, pleców lub ból przy oddawaniu moczu,
  • działania niepożądane, takie jak: zaczerwienienie, świąd lub wysypka, które są związane z
    leczeniem.

W przypadku zakażenia również partnera zaleca się jego równoczesne leczenie.

Dzieci i młodzież
Lek Gynoxin Uno nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Lek Gynoxin Uno a inne leki
Gynoxin Uno zawiera tłuszcze oraz oleje, które mogą powodować uszkodzenie mechanicznych
środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu (prezerwatywy, krążki dopochwowe) (patrz
„Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Nie zaleca się stosowania jednocześnie ze środkami plemnikobójczymi (substancjami stosowanymi
dopochwowo, które unieruchamiają plemniki i stosowane są jako antykoncepcja same lub razem np. z
diafragmą). Wszelkie miejscowe leczenie dopochwowe może unieczynnić stosowane miejscowo
antykoncepcyjne środki plemnikobójcze.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Gynoxin Uno w ciąży i w
okresie karmienia piersią powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Gynoxin Uno nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Gynoxin Uno zawiera:
- etylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan sodowy
, które mogą
  powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Gynoxin Uno

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjentki lub według
zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułki dopochwowe leku Gynoxin Uno są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego.
Nie należy przyjmować kapsułek dopochwowych doustnie.

Zalecana dawka to:
- 1 kapsułka dopochwowa, miękka, stosowana jeden raz.
Włożyć głęboko do pochwy wieczorem przed snem. Jeśli objawy utrzymują się, następną dawkę
można powtórzyć po trzech dniach.

Dzieci i młodzież
Dawka zalecana dla młodzieży w wieku 16 lat i powyżej jest taka sama jak dla dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gynoxin Uno

W przypadku połkcięcia kapsułki dopochwowej, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub
udać się do najbliższego szpitala.

Przerwanie stosowania leku Gynoxin Uno
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po wprowadzeniu kapsułki do pochwy może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia.

Jeśli lek Gynoxin Uno jest stosowany zgodnie z zaleceniami, substancja czynna słabo się wchłania i
występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne.

Leki do stosowania miejscowego, w szczególności gdy długotrwale stosowane, mogą powodować
uczulenia (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2).

Po zastosowaniu tego leku obserwowano następujące objawy niepożądane:

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):
• odczuwanie pieczenia sromu i pochwy,
• rumień,
• świąd,
• wysypka.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• nadwrażliwość w miejscu podania.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gynoxin Uno

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i
blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gynoxin Uno
- Substancją czynną leku jest fentikonazol. 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg
  azotanu fentikonazolu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: parafina ciekła, wazelina biała, lecytyna sojowa,
  żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu
  parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Jak wygląda lek Gynoxin Uno i co zawiera opakowanie
1 kapsułka dopochwowa, miękka w blistrze PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
Via Civitali 1
20148 Mediolan
Włochy

Wytwórca
Catalent Italy S.p.A.
Via Nettunense km 20, 100
04011 Aprilia (LT)
Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
http://urpl.gov.pl/

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza