Galvenox Veno kaps. twarde(500 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Galena

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. twarde

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka dobowa wynosi 500-1000 mg jednowodnego dobezylanu wapnia. Szczególne grupy pacjentów. U osób z ciężką niewydolnością nerek (zwłaszcza dializowanych) należy stosować zmniejszone dawki leku. Sposób podania. Lek należy przyjmować w trakcie głównych posiłków.

Zastosowanie

Objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych: bóle, kurcze, uczucie ciężkości nóg, mrowienie, drętwienie kończyn dolnych, zmiany skórne związane z zastojem żylnym, żylaki kończyn dolnych, obrzęki związane z przewlekłą niewydolnością żylną. Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Galvenox Veno i w jakim celu się go stosuje

Galvenox Veno jest lekiem w postaci kapsułek twardych. Zawiera substancję czynną wapnia dobezylan
jednowodny, który działa na ściany naczyń włosowatych. Zmniejsza ich nadmierną przepuszczalność i
łamliwość, zwiększa ich wytrzymałość, dzięki czemu zapobiega przesiąkaniu płynów przez ściany
naczyń.
Ponadto przyspiesza syntezę kolagenu, który stanowi ważny składnik strukturalny ścian tętnic.

Lek Galvenox Veno zmniejsza lepkość krwi, zwiększa elastyczność erytrocytów, a także wykazuje
działanie przeciwagregacyjne. Powoduje to usprawnienie obwodowego krążenia żylnego, zmniejszenie
zastoju w naczyniach żylnych i hamowanie rozwoju zmian zakrzepowych, które towarzyszą
powstawaniu żylaków.

Lek Galvenox Veno zmniejsza także przepuszczalność i łamliwość naczyń limfatycznych
oraz poprawia drenaż limfatyczny, powodując zmniejszenie obrzęków.

Wskazania do stosowania leku:
Objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych: bóle, kurcze, uczucie ciężkości nóg,
mrowienie, drętwienie kończyn dolnych, zmiany skórne związane z zastojem żylnym, żylaki kończyn
dolnych, obrzęki związane z przewlekłą niewydolnością żylną.
Objawowe leczenie żylaków odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Galvenox Veno

Kiedy nie stosować leku Galvenox Veno:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6),
- u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy ostrożnie stosować lek, jeżeli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka. Wskazana jest okresowa kontrola czynności żołądka
i dwunastnicy. W przypadku zaostrzenia objawów, lek należy odstawić i skonsultować się z lekarzem.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy
takie jak: gorączka, ból gardła lub krtani, ból podczas przełykania, zapalenie błony śluzowej nosa,
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu, ponieważ mogą
to być objawy ciężkiej choroby – agranulocytozy.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.

Stosowanie leku Galvenox Veno u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
U osób z ciężką niewydolnością nerek, zwłaszcza dializowanych, należy stosować zmniejszone dawki
leku.

Dzieci
Nie badano wpływu działania leku u dzieci w wieku do 12 lat. Leku nie należy stosować u dzieci.

Galvenox Veno a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Brak danych dotyczących interakcji leku z innymi lekami lub innego rodzaju interakcji.

Galvenox Veno z jedzeniem i piciem
Lek stosuje się doustnie, w trakcie głównych posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek Galvenox Veno może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy potencjalna korzyść
ze stosowania leku przewyższa możliwe ryzyko dla płodu.
Lek Galvenox Veno jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Brak danych dotyczących
wpływu leku na niemowlę karmione piersią.
Przed rozpoczęciem stosowania leku kobieta powinna przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Galvenox Veno nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Galvenox Veno zawiera azorubinę (E 122)
Lek zawiera azorubinę (E 122) i może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Galvenox Veno

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się od 1 do 2 kapsułek na dobę
(co odpowiada dawce dobowej od 500 mg do 1000 mg wapnia dobezylanu jednowodnego).

Okres leczenia wynosi zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Sposób podawania

Lek stosuje się doustnie, w trakcie głównych posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Galvenox Veno
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Galvenox Veno
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób):
- ból w nadbrzuszu,
- nudności,
- biegunki,
- wymioty,
- reakcje skórne,
- bóle stawów,
- bóle i zawroty głowy,
- gorączka.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):
- zahamowanie czynności szpiku z agranulocytozą (ostry stan, który może objawiać się wysoką
  gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej lub stanami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów
  płciowych). W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano przypadki reakcji alergicznych miejscowych (wysypki) i uogólnionych (pokrzywka).

Większość reakcji niepożądanych przemija po odstawieniu leku Galvenox Veno lub po zmniejszeniu
dawki.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Galvenox Veno

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed wilgocią.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin
ważności (EXP):” lub na blistrze po: „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Galvenox Veno
- Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171),
  azorubina (E 122), żółcień chinolinowa (E 104), żelatyna.

Jak wygląda lek Galvenox Veno i co zawiera opakowanie
Lek Galvenox Veno jest dostępny w postaci kapsułek twardych.
Kapsułka jest walcowato-owalna, dwuelementowa. Część wewnętrzna (korpus) – biała, część
zewnętrzna (wieczko) – czerwona. Zawartość kapsułki – biały lub prawie biały proszek.

Dostępne opakowania:
30 kapsułek twardych,
60 kapsułek twardych.

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”
ul. Krucza 62
53-411 Wrocław
Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza