Fokusin kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde(0,4 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Zentiva

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde

Kwota refundowana

18.48

Dawkowanie

Doustnie: 1 kaps. dziennie. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami nerek, z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tamsulosyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Sposób podania. Lek należy przyjmować po śniadaniu lub po pierwszym posiłku danego dnia. Kapsułkę należy połknąć w całości, nie należy jej rozgryzać ani żuć, ponieważ powoduje to zaburzenie zdolności do zmodyfikowanego uwalniania substancji czynnej.

Zastosowanie

Objawy z dolnych dróg moczowych związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Fokusin i w jakim celu się go stosuje

Lek Fokusin zawiera substancję czynną tamsulosynę, która zmniejsza napięcie mięśni gładkich
prostaty i cewki moczowej. Powoduje to poprawę przepływu moczu przez cewkę moczową i w
konsekwencji łatwiejsze oddawanie moczu.
Lek Fokusin jest stosowany u mężczyzn w leczeniu dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem
gruczołu krokowego, takich jak: utrudnione oddawanie moczu, oddawanie moczu kroplami, silne
uczucie nagłego parcia na pęcherz moczowy, częste oddawanie moczu zarówno w ciągu dnia, jak i w
nocy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fokusin

Kiedy nie stosować leku Fokusin
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
  tego leku (wymienione w punkcie 6),
- w przypadku obrzęku naczynioruchowego (obrzęk w przebiegu reakcji alergicznej)
  występującego po stosowaniu niektórych leków,
- w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby,
- w przypadku zawrotów głowy związanych ze zmianą pozycji z leżącej na stojącą lub siedzącą,
- w przypadku gdy pacjent czuł się źle podczas oddawania moczu lub po oddawaniu moczu
  (omdlenie mikcyjne).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Fokusin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Podczas długotrwałego leczenia konieczna jest regularna kontrola lekarska.
Podczas stosowania leku Fokusin odnotowywano, rzadko, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, pacjent powinien usiąść albo położyć się do czasu
ustąpienia objawów.

Należy zachować ostrożność w przypadku ciężkiej niewydolności nerek ze względu na
niewystarczającą liczbę danych uzyskanych podczas badań klinicznych dotyczących pacjentów
z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

Rzadko, podczas stosowania tamsulosyny (substancja czynna leku Fokusin), odnotowywano obrzęk
naczynioruchowy (obrzęk w przebiegu reakcji alergicznej). W przypadku wystąpienia obrzęku
naczynioruchowego należy natychmiast zgłosić się do lekarza po pomoc i przerwać stosowanie leku
Fokusin. Nie należy ponownie stosować leku.

W przypadku planowanej operacji zaćmy należy poinformować lekarza o stosowaniu obecnie lub
ostatnio leku Fokusin.

Dzieci i młodzież
Nie należy podawać tego leku dzieciom lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ lek nie działa
w tej populacji.

Fokusin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Tamsulosyna może wpływać na inne leki. One z kolei mogą wpływać na działanie tamsulosyny.
Tamsulosyna może oddziaływać z:
- diklofenakiem, lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Ten lek może przyspieszać
  usuwanie tamsulosyny z organizmu pacjenta, przez co skraca czas działania tamsulosyny.
- warfaryną, lekiem zapobiegającym zakrzepom krwi. Ten lek może przyspieszać usuwanie
  tamsulosyny z organizmu pacjenta, przez co skraca czas działania tamsulosyny.
- innymi antagonistami receptorów α1-adrenergicznych. Połączenie może obniżać ciśnienie
  krwi pacjenta, powodując zawroty głowy i uczucie „pustki” w głowie.
- lekami, które mogą opóźniać wydalanie leku Fokusin z organizmu (na przykład ketokonazol,
  erytromycyna).

Fokusin z jedzeniem i piciem

Kapsułkę należy przyjąć po śniadaniu lub po pierwszym posiłku w danym dniu. Kapsułkę należy
połknąć w całości, pozostając w pozycji siedzącej lub stojącej i popić szklanką wody. Nie otwierać,
nie rozgniatać ani nie rozgryzać kapsułki.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Ciąża i karmienie piersią
Lek Fokusin jest przeznaczony wyłącznie do leczenia mężczyzn, dlatego informacje o ciąży
i karmieniu piersią nie są istotne.

Wpływ na płodność
Trudności z wytryskiem były zgłaszane w związku z zastosowaniem tamsulosyny (patrz punkt 4).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas leczenia mogą wystąpić zawroty głowy. Z tego względu czynności wymagające zwiększonej
koncentracji należy wykonywać wyłącznie po uzyskaniu zgody lekarza.

3. Jak stosować lek Fokusin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości,
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 kapsułka raz na dobę. Kapsułkę należy przyjąć po śniadaniu lub po pierwszym
posiłku w danym dniu. Kapsułkę należy połknąć w całości, pozostając w pozycji siedzącej lub stojącej
i popić szklanką wody. Nie otwierać, nie rozgniatać ani nie rozgryzać kapsułki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fokusin
Po przedawkowaniu może wystąpić obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Ciśnienie tętnicze i częstość
akcji serca powinny powrócić do prawidłowych wartości po ułożeniu pacjenta w pozycji leżącej.
W przypadku zażycia większej ilości kapsułek lub w przypadku przypadkowego przyjęcia leku przez
dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Fokusin
W razie pominięcia dawki leku Fokusin, należy przyjąć ją możliwie jak najszybciej w ciągu dnia.
W przypadku uświadomienia sobie pominięcia dawki następnego dnia, należy przyjąć lek zgodnie
z dotychczasowym schematem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.

Przerwanie stosowania leku Fokusin
Nie należy przerywać stosowania leku przed upływem zaleconego czasu leczenia bez konsultacji
z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub osłabienia należy usiąść lub położyć się do czasu
ustąpienia objawów.

Należy przerwać stosowanie tego leku i szukać natychmiastowej pomocy medycznej
w przypadku wystąpienia:

- reakcji nadwrażliwości z fioletowymi plamkami lub plamami na skórze, pęcherzami na
  skórze, łuszczeniem się skóry, (wysoką) gorączką, bólem stawów i (lub) zapaleniem oka
  (zespół Stevensa-Johnsona)*
- poważnej reakcji alergicznej, która powoduje obrzęk twarzy lub krtani (obrzęk
  naczynioruchowy)**

Działania niepożądane, które mogą wystąpić wymieniono poniżej w grupach zgodnie z częstością
występowania:

Często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów): zawroty głowy (mogą wystąpić szczególnie w
przypadku nagłej zmiany pozycji ciała - zmiany pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą), trudności z
wytryskiem nasienia, niewielka ilość lub brak wytrysku, mętny mocz po stosunku.

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów): bóle głowy, uczucie bicia serca (kołatanie
serca), uczucie „pustki” w głowie lub omdlenie (niedociśnienie ortostatyczne), obrzęk i podrażnienie
wewnątrz nosa (nieżyt nosa), zaparcia, biegunka, mdłości (nudności), wymioty, wysypka, świąd,
pokrzywka, uczucie osłabienia (astenia).

Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów): krótkotrwała utrata świadomości (omdlenie), obrzęk
naczynioruchowy**.

Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów): bolesny, długotrwały niepożądany wzwód,
który wymaga natychmiastowego leczenia (priapizm), zespół Stevensa-Johnsona*.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaburzenia widzenia,
niewyraźne widzenie, krwawienie z nosa (krwotok z nosa), wysypka z czerwonymi nieregularnymi
plamkami (rumień wielopostaciowy), rumień i łuszczenie skóry (złuszczające zapalenie skóry),
nieprawidłowy rytm serca (migotanie przedsionków, zaburzenia rytmu serca, tachykardia), trudności z
oddychaniem (duszność), suchość w jamie ustnej.

Podczas operacji oka może pojawić się stan zwany Zespołem Wiotkiej Tęczówki (IFIS ang. Floppy
Iris Syndrome
): źrenica może słabo się rozszerzać a tęczówka (kolorowa okrągła część oka) może stać
się zwiotczała podczas zabiegu. Aby uzyskać więcej informacji patrz punkt 2.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fokusin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fokusin
Substancją czynną leku jest chlorowodorek tamsulosyny w ilości 0,4 mg w każdej kapsułce, co
odpowiada 0,367 mg tamsulosyny.

Pozostałe składniki to: Zawartość kapsułki: celuloza mikrokrystaliczna, kwasu metakrylowego i etylu
akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30% (zawiera sodu laurylosiarczan, polisorbat 80), dibutylu
sebacynian, krzemionka koloidalna uwodniona, polisorbat 80, wapnia stearynian. Otoczka kapsułki:
żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza
tlenek czarny (E172), indygotyna – FD&C Blue2 (E132).

Jak wygląda lek Fokusin i co zawiera opakowanie
Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde leku Fokusin to twarde kapsułki żelatynowe, nr 3
z pomarańczowym korpusem i oliwkowym wieczkiem zawierające białe lub prawie białe peletki.

Wielkość opakowania: 10, 20, 30, 50, 90, 100 sztuk.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska

Wytwórca
S.C. Zentiva S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 Bukareszt, Rumunia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Republika Czeska, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Słowacka: Fokusin
Francja: Tamsulosine Zentiva
Niemcy, Wielka Brytania: Tamsulosin Zentiva
Włochy: Tamsulosina Zentiva
Portugalia: Tamsulosina Sanofi

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2017

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza