Falsigra tabl. powl.(100 mg) - 4 szt.

Opakowanie

4 szt.

Producent

Polfarmex

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 50 mg w zależności od potrzeb ok. 1 h przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawkę można zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do dawki 25 mg. Maksymalna zalecana dawka wynosi 100 mg. Nie zaleca się stosowania leku częściej niż raz na dobę. Jeżeli lek jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia leku na czczo. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CCr 30-80 ml/min) oraz u pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CCr <30 ml/min) lub z nietolerancją wątroby należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg, a w zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawkę można zwiększyć do 50 mg lub 100 mg. U pacjentów z niewydolnością wątroby (np. z marskością wątroby), ze względu na zmnijeszony klirens syldenafilu należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji, dawkę można zwiększyć do 50 mg lub 100 mg. U pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory izoenzymu CYP3A4 (z wyjątkiem rytonawiru) lub leki α-adrenolityczne zaleca się rozpoczęcie terapii od dawki 25 mg.

Zastosowanie

Leczenie mężczyzn z zaburzeniami erekcji czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania leku niezbędna jest stymulacja seksualna.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Falsigra i w jakim celu się go stosuje

Falsigra jest lekiem przeznaczonym dla mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać odpowiedniego wzwodu do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.
Falsigra należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5.
Po uprzedniej stymulacji seksualnej, Falsigra pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co poprawia jego ukrwienie. W wyniku tego dochodzi do wzwodu.
Falsigra nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji.
Falsigra nie powinna być stosowana przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
Lekarz stwierdzi, czy pacjent ma zaburzenia wzwodu i ustali czynniki powodujące te zaburzenia.

Lek Falsigra nie działa przy braku stymulacji seksualnej.
Falsigra nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Falsigra

Kiedy nie stosować leku Falsigra
-
Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z
pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje).
- Jeśli u pacjenta występuje niestabilna dławica piersiowa (zwana „dusznicą bolesną” objawiająca się bólem w klatce piersiowej podczas wysiłku).
- Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca.
- Jeśli pacjent przebył ostatnio zawał serca.
- Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mm Hg).
- Jeśli pacjent ma niekontrolowane wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 140/90 mm Hg).
- Jeśli pacjent przebył niedawno udar.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej
niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.
- Jeśli pacjent ma retinopatię barwnikową (wrodzona wada siatkówki objawiająca się postępującym pogarszaniem się wzroku).
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Falsigra
Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi jeśli występuje jakakolwiek z niżej wymienionych chorób.
- Jeśli pacjent ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek).
- Jeśli pacjent ma stwierdzonego szpiczaka mnogiego (nowotwór szpiku kostnego).
- Jeśli pacjent ma białaczkę (nowotwór komórek krwi).
- Jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi.
- Jeśli pacjent ma zniekształcenie anatomiczne prącia, chorobę Peyroniego (objawiającą się skrzywieniem członka, niekiedy bolesnym wzwodem)
- Jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy.
- Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinni poinformować o tym lekarza, który może zmniejszyć dawkę leku.

Stosowanie leku Falsigra z jedzeniem i piciem
Podczas stosowania leku Falsigra nie należy pić soku grejpfrutowego, ponieważ może nasilić działanie leku.
Stosowanie leku Falsigra w trakcie posiłku może opóźnić jego działanie. Zaleca się stosowanie leku
Falsigra 2 godziny przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Alkohol może zmniejszyć zdolność do uzyskania erekcji. Aby uzyskać efekt działania leku, pacjent
nie powinien pić większych ilości alkoholu przed zażyciem leku Falsigra (stężenie alkoholu we krwi
0,08 promila lub powyżej).

Stosowanie leku Falsigra z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Falsigra z następującymi lekami:
-
azotany w jakiejkolwiek postaci (dwuazotan izosorbidu, monoazotan izosorbidu, nitrogliceryna) lub leki uwalniające tlenek azotu (np. azotan amylu) - leki stosowane w leczeniu dławicy piersiowej (zwaną „dusznicą bolesną”). Lek Falsigra nasila działanie tych leków. Jeśli pacjent zażywa azotany lub nie jest pewien, że są to azotany, powinien poinformować o tym lekarza,
- amlodypina (zwana antagonistą kanału wapniowego) - lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Falsigra może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,
- doksazosyna (zwana alfa – adrenolitykiem) - lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia
tętniczego krwi oraz w leczeniu przerostu gruczołu krokowego (zwanego „prostatą”). Falsigra może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,
- nikorandyl – lek stosowany w zapobieganiu dławicy piersiowej. Falsigra może nasilić jego działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi,
- rytonawir - lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV.

Nie należy stosować leku Falsigra jednocześnie z innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Falsigra może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia.

Nie należy prowadzić samochodu lub obsługiwać maszyn, jeśli te objawy występują.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Falsigra
Lek Falsigra zawiera laktozę (cukier). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Falsigra

Lek Falsigra należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Stosować doustnie.

Jaką dawkę stosować
Zazwyczaj stosowana dawka to:
jedna tabletka (50 mg) przyjmowana na godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Jeśli dawka ta nie jest wystarczająca, lekarz może ją zwiększyć do 100 mg (2 tabletki po 50 mg lub
1 tabletka po 100 mg).
Jeśli dawka jest za duża, lekarz może ją zmniejszyć do 25 mg (1/2 tabletki po 50 mg).
Maksymalna zalecana dawka to 100 mg.
Nie zaleca się stosowania leku Falsigra częściej niż raz na dobę.

Jeżeli lek jest przyjmowany podczas posiłku, to działanie leku może być opóźnione (patrz punkt:
Stosowanie leku Falsigra z jedzeniem i piciem).

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować tego leku u osób poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Falsigra
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Dawka powyżej 100 mg nie zwiększa działania leku. Wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia
działań niepożądanych (patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Falsigra może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku:
- nagłego pogorszenie widzenia lub nagłej utraty wzorku,
- wystąpienia bólu w klatce piersiowej w trakcie lub po odbyciu stosunku płciowego. Nie należy zażywać azotanów w celu złagodzenia tego bólu.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):
- ból głowy.

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż u 1 na 100 pacjentów i u mniej niż 1 na 10
pacjentów):
-
zawroty głowy,
- nagłe zaczerwienienie twarzy,
- zmiany widzenia (np. nadwrażliwość na światło, nieostre widzenie, zaburzenia widzenia barw),
- uderzenia gorąca,
- uczucie zatkanego nosa,
- niestrawność.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u więcej niż u 1 na 1000 pacjentów i u mniej niż 1 na 100 pacjentów):
-
senność, zmęczenie,
- niedoczulica (osłabienie czucia),
- podwójne widzenie,
- ból i zaczerwienienie oczu,
- zawroty głowy,
- szum w uszach,
- tachykardia (przyspieszone bicie serca),
- kołatanie serca,
- wymioty, nudności, suchość w jamie ustnej,
- wysypka skórna (zaczerwienienie skóry),
- ból mięśni,
- ból w klatce piersiowej,
- zmęczenie.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów i u mniej niż 1 na 1000 osób):
-
udar mózgu,
- omdlenie,
- utrata słuchu,
- podwyższone ciśnienie tętnicze krwi,
- obniżone ciśnienie tętnicze krwi,
- zawał serca,
- migotanie przedsionków (objawiające się kołataniem serca, nierównym, szybkim biciem serca),
- krwawienie z nosa,
-
utrzymująca się długo erekcja, czasami bolesna,
- chwilowe lub trwałe osłabienie wzroku,
- utrata wzroku w jednym lub obydwu oczach.

Ponadto z częstością nieznaną występowały zaburzenia rytmu serca w postaci arytmii komorowej oraz nagła śmierć.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Falsigra

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Falsigra po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Falsigra
Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 50 mg lub 100 mg syldenafilu.
Ponadto lek zawiera: mikrokrystaliczną celulozę, kroskarmelozę sodową, wapnia wodorofosforan
dwuwodny, powidon, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki zawiera: laktozę jednowodną, hypromelozę, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol
6000, indygotynę.

Jak wygląda lek Falsigra i co zawiera opakowanie
Falsigra 50 mg to niebieskie, powlekane tabletki. Mają kształt okrągły o średnicy 8 mm, obustronnie
wypukłe z linią podziału po jednej stronie. Tabletki dostępne są w opakowaniu zawierającym: 1, 3, 4,
7, 8 tabletek.

Falsigra 100 mg to niebieskie, powlekane tabletki. Mają kształt okrągły o średnicy 10 mm, są
obustronnie wypukłe. Tabletki dostępne są w opakowaniu zawierającym: 1, 3, 4, 7, 8 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
Tel. (24) 357 44 44
Faks (24) 357 45 45
E-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza