Efrinol 1% krople do nosa, roztw.(10 mg/g) - but. 10 g

Opakowanie

but. 10 g

Producent

Herbapol Poznań

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople do nosa, roztw.

Dawkowanie

Donosowo. Wkraplać 1-3 krople preparatu Efrinol 1% lub 1-2 krople preparatu Efrinol 2% do każdego otworu nosowego 2-5 razy na dobę. Leku nie stosować dłużej niż 5 dni.

Zastosowanie

Ostre stany zapalne błony śluzowej nosa i zatok przynosowych lub uczuleniowe stany zapalne błony śluzowej nosa.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Efrinol 1% i w jakim celu się go stosuje

Lek Efrinol 1% ma postać roztworu. Efrinol 1% zawiera substancję czynną efedryny
chlorowodorek, który stosowany miejscowo na błonę śluzową nosa powoduje zwężenie
naczyń krwionośnych i zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa.

Wskazania do stosowania leku Efrinol 1%:
- w ostrych stanach zapalnych błony śluzowej nosa i zatok przynosowych;
- w uczuleniowych stanach zapalnych błony śluzowej nosa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Efrinol 1%

Kiedy nie stosować leku Efrinol 1%:
- jeśli pacjent ma uczulenie na efedrynę, inne aminy sympatykomimetyczne lub
  którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

- jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia
  rytmu serca (zwłaszcza częstoskurcz napadowy),
- w ostrej niewydolności wieńcowej,
- w nadczynności tarczycy,
- w jaskrze z zamkniętym kątem przesączania,
- w przypadku znieczulenia ogólnego cyklopropanem lub halotanem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W następujących przypadkach, przed rozpoczęciem stosowania leku Efrinol 1% należy
zawsze zasięgnąć porady lekarza:
- jeżeli u pacjenta występuje cukrzyca, rozrost gruczołu krokowego, choroba układu
  krążenia lub dławica piersiowa.

Należy unikać długiego stosowania leku u pacjentów nadpobudliwych.
Tachyfilaksja (szybkie zmniejszanie się reakcji na kolejne podanie w krótkich odstępach
czasu) może wystąpić w ciągu kilku dni po rozpoczęciu stosowania leku.
Po długotrwałym stosowaniu leku obserwowano wystąpienie tolerancji i uzależnienia.

Lek Efrinol 1% a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Efedryna może wchodzić w interakcję z innymi lekami, a w szczególności gdy są to:
- inhibitory monoaminooksydazy (nialamid, selegilina, furazolidon) hamując rozkład
  noradrenaliny nasilają działanie efedryny, może to doprowadzić do znacznego
  zwiększenia ciśnienia tętniczego.
- salbutamol i inne leki pobudzające układ współczulny nasilają działanie niepożądane
  efedryny w układzie krążenia i nie powinny być stosowane jednocześnie. Dopuszcza się
  ostrożne stosowanie efedryny z małymi dawkami salbutamolu i leków pobudzających
  układ współczulny, jakie znajdują się w produktach w postaciach wziewnych.
- metylodopa osłabia działanie efedryny.
- rezerpina hamując magazynowanie noradrenaliny hamuje działanie efedryny,
  przyspiesza jej eliminację, podobny skutek może spowodować zakwaszenie moczu.
- acetazolamid i inne związki alkalizujące mocz mogą nasilać toksyczne działanie
  efedryny, ponieważ prowadzą do zwiększenia jej stężenia we krwi.
- efedryna działa przeciwstawnie do leków obniżających ciśnienie krwi.
- efedryna podawana jednocześnie z teofiliną nasila ośrodkowe objawy niepożądane
  teofiliny (nudności, wymioty, zwiększona pobudliwość).
- guanetydyna hamując uwalnianie noradrenaliny może spowodować obrzęk błony
  śluzowej nosa, co utrudnia wchłanianie efedryny. Efedryna może osłabiać działanie
  obniżające ciśnienie krwi guanetydyny.
- jednoczesne stosowanie efedryny z glikozydami nasercowymi (np. digoksyna) lub
  lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym może zwiększać ryzyko wystąpienia
  zaburzeń rytmu serca.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Efedryna łatwo przenika przez barierę łożyskową. Powoduje zaburzenia rytmu serca zarówno
u matki, jak i u dziecka. Efedryna przenika do mleka matki. U niemowląt karmionych piersią
przez matki stosujące efedrynę występują objawy pobudzenia i zaburzenia snu.
Nie należy stosować leku Efrinol 1% w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Dotychczas nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
urządzeń mechanicznych.

3. Jak stosować lek Efrinol 1%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza.

Lek stosuje się donosowo.
Należy stosować następujący schemat stosowania leku: wkraplać 1-3 krople do każdego
otworu nosowego 2 do 5 razy na dobę.
Leku nie stosować dłużej niż 5 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Efrinol 1% jest za mocne lub za słabe, należy
zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Efrinol 1%
Po dawkach znacznie większych niż zalecane lub u osób szczególnie wrażliwych lek Efrinol
1% może wywołać nadmierną pobudliwość nerwową, a także wzrost ciśnienia tętniczego
krwi, przyspieszenie czynności serca, niepokój i bezsenność, drgawki, zatrzymanie moczu,
zawroty głowy.
Długotrwałe donosowe stosowanie leku może powodować przewlekłe przekrwienie błony
śluzowej nosa.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

Pominięcia zastosowania leku Efrinol 1%
Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Podczas stosowania leku Efrinol 1% mogą wystąpić:
przyspieszone tętno, zwiększenie ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, tachykardia i inne
zaburzenia rytmu serca, wzrost pobudliwości, lęk, niepokój, drżenia, bóle głowy, trudności z
zasypianiem, nudności, wymioty, suchość błony śluzowej nosa i gardła. Po długim
stosowaniu może rozwinąć się uzależnienie, które wiąże się ze wzrostem agresywności o
charakterze psychozy. Trudności w oddawaniu moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem
gruczołu krokowego oraz rzadkie przypadki alergii skórnej w postaci wysypki.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Efrinol 1% mogą wystąpić inne działania
niepożądane. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią
jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub
pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Przechowywanie leku Efrinol 1%

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Skrót „EXP” umieszczony na kartoniku oznacza termin ważności.
Skrót „Lot” umieszczony na kartoniku oznacza numer serii.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w zamkniętym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Efrinol 1%
- Substancją czynną leku jest efedryny chlorowodorek.
  1 g roztworu zawiera 10 mg efedryny chlorowodorku. 1 kropla roztworu zawiera 0,5 mg
  efedryny chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: sodu chlorek, chlorobutanol, metyloceluloza, woda
  oczyszczona.

Jak wygląda Efrinol 1% i co zawiera opakowanie
Lek Efrinol 1% to bezbarwny, przezroczysty roztwór.

Dostępne opakowanie
Pojemnik polietylenowy PE w tekturowym pudełku, zawierający 10 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny
Polska
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań
tel. + 48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58

Wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.
Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 386 73 10, fax 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza