Ecomer kaps. miękkie(250 mg) - 120 szt.

Opakowanie

120 szt.

Producent

Krotex Pharm

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. miękkie

Wybierz opakowanie
250 mg, kaps. miękkie, 120 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 rż.: 1-2 kaps. 2-3 razy na dobę.

Zastosowanie

Pomocniczo w stanach obniżonej odporności na zakażenia bakteryjne i wirusowe, w ostrych i przewlekłych chorobach infekcyjnych, profilaktycznie w okresie podwyższonej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne. Po uprzedniej decyzji lekarza prowadzącego pomocniczo w czasie radioterapii i chemioterapii choroby nowotworowej.

Treść ulotki

1. Co to jest Ecomer i w jakim celu się go stosuje

W skład leku Ecomer wchodzi olej z wątroby rekinów zawierający alkiloglicerole – etery
lipidowe alkoholi selachylowego, batylowego i chimylowego oraz ich pochodne
metoksylowe. Olej z wątroby rekinów pobudza procesy odpornościowe organizmu.
Zwiększając wytwarzanie przeciwciał oraz pobudzając tworzenie leukocytów i fagocytozę,
zwiększa odporność organizmu na infekcje.

Wskazania do stosowania:
Pomocniczo w stanach obniżonej odporności na zakażenia bakteryjne i wirusowe, w ostrych
i przewlekłych chorobach infekcyjnych, profilaktycznie w okresie podwyższonej
zachorowalności na grypę i inne choroby infekcyjne.
Po uprzedniej decyzji lekarza prowadzącego lek może być stosowany pomocniczo w czasie
radioterapii i chemioterapii choroby nowotworowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ecomer

Kiedy nie stosować leku Ecomer
- jeśli pacjent ma uczulenie na olej z wątroby rekinów lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ecomer nie został przebadany w badaniach klinicznych, dlatego inne możliwe
przeciwwskazania oprócz wymienionego nie są znane.

Lek Ecomer a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez
pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy
planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego
leku. Ze względu na brak danych na temat stosowania leku Ecomer w czasie ciąży oraz
karmienia piersią, nie należy stosować tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ecomer nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.3. Jak stosować Ecomer

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub
według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Zalecana dawka:
dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: jedna lub dwie kapsułki dwa do trzech razy na
dobę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Brak jest danych dotyczących działań niepożądanych, ponieważ nie prowadzono
odpowiednich badań. Brak jest zgłoszeń działań niepożądanych po wprowadzeniu leku do
obrotu.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ecomer

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ecomer
– Substancją czynną leku jest olej z wątroby rekinów.
– Pozostałe składniki to: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona.

Jak wygląda Ecomer i co zawiera opakowanie
Opakowanie zawiera 60, 120 lub 240 kapsułek miękkich.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
Krotex Pharm Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dostępna 56
01-490 Warszawa

Wytwórca:
Natumin Pharma AB
Snickaregatan 10
566 33 Habo
Szwecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza