Bazetham Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(0,4 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. o przedł. uwalnianiu

Kwota refundowana

22.29

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. o przedł. uwal. na dobę. Dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tamsulosyny u dzieci <18 lat nie zostało określone. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby łagodnymi do umiarkowanych. Sposób podania. Tabletka może być przyjmowana niezależnie od jedzenia i należy ją połknąć w całości, nie należy jej przegryzać ani żuć, ponieważ zaburza to funkcję przedłużonego uwalniania substancji czynnej.

Zastosowanie

Objawy z dolnych dróg moczowych (LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Bazetham Retard i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Bazetham Retard jest tamsulosyna. Tamsulosyna blokuje receptory
adrenergiczne typu alfa1, powodując zmniejszenie napięcia mięśni gruczołu krokowego i cewki
moczowej (przewód wyprowadzający mocz na zewnątrz). W związku z tym cewka moczowa, która
przebiega przez wnętrze gruczołu krokowego jest mniej zwężona, ułatwia to oddawanie moczu.

Tamsulosyna jest przeznaczona do stosowania u mężczyzn w celu leczenia objawów ze strony
dolnych dróg moczowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bazetham Retard

Kiedy NIE
stosować leku Bazetham Retard
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tamsulosynę lub którykolwiek z


pozostałych składników leku Bazetham Retard, wymienionych w punkcie 6. Zawartość
opakowania i inne informacje;


- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
- jeśli u pacjenta występują ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi (zawroty głowy


związane ze spadkiem ciśnienia krwi w trakcie siadania lub stania).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Bazetham retard należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
- W rzadkich przypadkach stosowanie leku Bazetham Retard może prowadzić do omdlenia w


trakcie siadania lub wstawania. W przypadku wystąpienia u pacjenta zawrotów głowy lub
uczucia osłabienia, pacjent powinien usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia objawów.


- Przed zastosowaniem leku Bazetham Retard, lekarz prowadzący powinien zbadać czy nie
występują u pacjenta inne choroby, które mogą mieć objawy podobne do objawów
nienowotworowego rozrostu gruczołu krokowego. Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie
regularnie podczas leczenia, lekarz prowadzący zbada gruczoł krokowy pacjenta manualnie, aby
2


wykluczyć nieprawidłowości i zleci oznaczenie stężenia, wytwarzanego przez gruczoł krokowy,
swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. prostate specific antygen – PSA) we krwi.


- W rzadkich przypadkach może pojawić się ciężka reakcja alergiczna objawiająca się
puchnięciem twarzy, ust, języka i gardła, co może utrudniać oddychanie, mówienie, czy
przełykanie (obrzęk naczynioruchowy). W przypadku wystąpienia takich objawów należy
natychmiast przerwać stosowanie leku Bazetham Retard i skontaktować się z lekarzem
prowadzącym.


- Jeśli pacjent będzie operowany z powodu zmętnienia soczewki oka (zaćma), przed operacją
powinien poinformować swojego okulistę, że przyjmował lub przyjmuje lek Bazetham Retard.
Okulista może zastosować odpowiednie środki ostrożności dotyczące leczenia i użytych technik
chirurgicznych.Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń
odnosi się lub odnosiło się do pacjenta w przeszłości.

Dzieci i młodzież
Nie należy podawać leku dzieciom lub młodzieży poniżej 18 lat , ponieważ lek nie wykazuje działania
w tej grupie pacjentów.

Inne leki i Bazetham Retard

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, zwłaszcza jeżeli dotyczy to
następujących leków:


• Diklofenak (lek przeciwzapalny używany w leczeniu bólu)
• Warfaryna (stosowana przeciwzakrzepowo)
• Ketokonazol (stosowany w leczeniu infekcji grzybiczych)Bazetham Retard z jedzeniem i piciem
Bazetham Retard może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Bazetham Retard nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Bazetham Retard może powodować zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie
należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn, których użytkowanie wymaga koncentracji.


3. J
ak stosować lek Bazetham Retard

Lek Bazetham Retard należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W
przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana stosowana dawka leku Bazetham Retard, to jedna tabletka na dobę, doustnie. Nie ma
konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub łagodnymi do
umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (patrz również „Kiedy NIE stosować leku Bazetham
Retard” powyżej, w punkcie 2).

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, nie należy jej przegryzać ani żuć.

Nie należy zapominać o zażyciu leku. Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta o czasie, przez jaki
ma przyjmować lek Bazetham Retard.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
3
Zażycie większej niż zalecana dawki leku Bazetham Retard
W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Bazetham Retard należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę oraz
pozostałe tabletki leku. Zażycie większej niż zalecana dawki leku Bazetham Retard może powodować
zawroty głowy, omdlenia oraz bóle głowy.

Pominięcie zastosowania leku Bazetham Retard
Jeżeli pacjent zapomni przyjąć tabletkę leku Bazetham Retard, może przyjąć ją później, tego samego
dnia. Jeżeli pacjent w ogóle zapomni o przyjęciu leku jednego dnia, powinien kontynuować
przyjmowanie ustalonej dawki leku następnego dnia o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bazetham Retard
Przerwanie stosowania leku Bazetham Retard wcześniej, niż zalecił lekarz prowadzący może
spowodować ponowne pojawienie pierwotnych objawów choroby. Dlatego należy przyjmować lek
Bazetham Retard tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący nawet, gdy objawy choroby ustały. Należy
skonsultować się z lekarzem w przypadku rozważania zaprzestania leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Bazetham Retard nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Bazetham Retard może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala w przypadku
wystąpienia jednego z wymienionych niżej rzadkich działań niepożądanych (może być to objaw
reakcji alergicznej):
- Wysypka, świąd, stan zapalny lub zaczerwienienie skóry (szczególnie jeżeli występują na


całym ciele pacjenta).
- Obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, co może utrudniać przełykanie lub oddychanie (obrzęk


naczynioruchowy).

Donoszono o następujących działaniach niepożądanych podczas stosowania tamsulosyny:

Częste działania niepożądane (może dotyczyć 1 na 10 pacjentów):
- zawroty głowy,
- zaburzenia wytrysku
- nieprawidłowa ejakulacja ( np. mniejsza lub niezauważalna ilość nasienia)

Niezbyt częste działania niepożądane (może dotyczyć 1 na 100 pacjentów):
- ból głowy,
- przyspieszone bicie serca (palpitacje),
- niedociśnienie ortostatyczne (zawroty głowy spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego


krwi w trakcie siadania lub stania),
- cieknący lub niedrożny nos (katar),
- mdłości (nudności lub wymioty), biegunka, zaparcia,
- reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd i miejscowe zapalenie,
- osłabienie.

Rzadkie działania niepożądane (może dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):
- omdlenie,
4


- pokrzywka na całym ciele, z obrzękiem rąk, stóp, ust, języka, gardła, dróg oddechowych
(obrzęk naczynioruchowy).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (może dotyczyć 1 na 10000 pacjentów):
- ciężka wysypka skórna z objawami podobnymi do grypy (zespół Stevensa-Johnsona),
- priapizm (trwały, bolesny wzwód prącia, utrzymujący się mimo braku stymulacji seksualnej; to


działanie niepożądane wymaga natychmiastowego leczenia).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zamazane widzenie, zaburzenia widzenia
- krwawienie z nosa
- swędzące, różowo-czerwone plamy na kończynach (rumień wielopostaciowy)
- czerwona i łuskowata skóra (złuszczające zapalenie skóry)
- nieprawidłowy, nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków, arytmia, tachykardia)
- trudności w oddychaniu (duszność)

Jeśli pacjent będzie operowany z powodu zmętnienia soczewki oka (zaćma) i przyjmuje lek Bazetham
Retard, jego źrenica może nie rozszerzać się prawidłowo, a tęczówka (zabarwiona część oka) może
zwiotczeć podczas operacji (patrz także „Ostrzeżenia i środki ostrożności” powyżej).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41, PL-03 736 Warszawa,
Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Bazetham Retard

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Bazetham Retard po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i
blistrze po oznaczeniu „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień
danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bazetham Retard.

Kiedy NIE stosować leku Bazetham Retard
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tamsulosynę lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Bazetham Retard, wymienionych w punkcie 6. Zawartość
opakowania i inne informacje;
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
- jeśli u pacjenta występują ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi (zawroty głowy
związane ze spadkiem ciśnienia krwi w trakcie siadania lub stania).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Bazetham retard należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
- W rzadkich przypadkach stosowanie leku Bazetham Retard może prowadzić do omdlenia w
trakcie siadania lub wstawania. W przypadku wystąpienia u pacjenta zawrotów głowy lub
uczucia osłabienia, pacjent powinien usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia objawów.
- Przed zastosowaniem leku Bazetham Retard, lekarz prowadzący powinien zbadać czy nie
występują u pacjenta inne choroby, które mogą mieć objawy podobne do objawów
nienowotworowego rozrostu gruczołu krokowego. Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie
regularnie podczas leczenia, lekarz prowadzący zbada gruczoł krokowy pacjenta manualnie, aby
wykluczyć nieprawidłowości i zleci oznaczenie stężenia, wytwarzanego przez gruczoł krokowy,
swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. prostate specific antygen – PSA) we krwi.
- W rzadkich przypadkach może pojawić się ciężka reakcja alergiczna objawiająca się
puchnięciem twarzy, ust, języka i gardła, co może utrudniać oddychanie, mówienie, czy
przełykanie (obrzęk naczynioruchowy). W przypadku wystąpienia takich objawów należy
natychmiast przerwać stosowanie leku Bazetham Retard i skontaktować się z lekarzem
prowadzącym.
- Jeśli pacjent będzie operowany z powodu zmętnienia soczewki oka (zaćma), przed operacją
powinien poinformować swojego okulistę, że przyjmował lub przyjmuje lek Bazetham Retard.
Okulista może zastosować odpowiednie środki ostrożności dotyczące leczenia i użytych technik
chirurgicznych.


Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń
odnosi się lub odnosiło się do pacjenta w przeszłości.

Dzieci i młodzież
Nie należy podawać leku dzieciom lub młodzieży poniżej 18 lat , ponieważ lek nie wykazuje działania
w tej grupie pacjentów.

Inne leki i Bazetham Retard

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, zwłaszcza jeżeli dotyczy to
następujących leków:

• Diklofenak (lek przeciwzapalny używany w leczeniu bólu)
• Warfaryna (stosowana przeciwzakrzepowo)
• Ketokonazol (stosowany w leczeniu infekcji grzybiczych)

Bazetham Retard z jedzeniem i piciem
Bazetham Retard może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Bazetham Retard nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Bazetham Retard może powodować zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie
należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn, których użytkowanie wymaga koncentracji.3. Jak stosować lek Bazetham Retard

Lek Bazetham Retard należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W
przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana stosowana dawka leku Bazetham Retard, to jedna tabletka na dobę, doustnie. Nie ma
konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub łagodnymi do
umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (patrz również „Kiedy NIE stosować leku Bazetham
Retard” powyżej, w punkcie 2).

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, nie należy jej przegryzać ani żuć.

Nie należy zapominać o zażyciu leku. Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta o czasie, przez jaki
ma przyjmować lek Bazetham Retard.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Bazetham Retard
W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Bazetham Retard należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę oraz
pozostałe tabletki leku. Zażycie większej niż zalecana dawki leku Bazetham Retard może powodować
zawroty głowy, omdlenia oraz bóle głowy.

Pominięcie zastosowania leku Bazetham Retard
Jeżeli pacjent zapomni przyjąć tabletkę leku Bazetham Retard, może przyjąć ją później, tego samego
dnia. Jeżeli pacjent w ogóle zapomni o przyjęciu leku jednego dnia, powinien kontynuować
przyjmowanie ustalonej dawki leku następnego dnia o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bazetham Retard
Przerwanie stosowania leku Bazetham Retard wcześniej, niż zalecił lekarz prowadzący może
spowodować ponowne pojawienie pierwotnych objawów choroby. Dlatego należy przyjmować lek
Bazetham Retard tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący nawet, gdy objawy choroby ustały. Należy
skonsultować się z lekarzem w przypadku rozważania zaprzestania leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Bazetham Retard nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, lek Bazetham Retard może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala w przypadku
wystąpienia jednego z wymienionych niżej rzadkich działań niepożądanych (może być to objaw
reakcji alergicznej):
- Wysypka, świąd, stan zapalny lub zaczerwienienie skóry (szczególnie jeżeli występują na
całym ciele pacjenta).
- Obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, co może utrudniać przełykanie lub oddychanie (obrzęk
naczynioruchowy).

Donoszono o następujących działaniach niepożądanych podczas stosowania tamsulosyny:

Częste działania niepożądane (może dotyczyć 1 na 10 pacjentów):
- zawroty głowy,
- zaburzenia wytrysku
- nieprawidłowa ejakulacja ( np. mniejsza lub niezauważalna ilość nasienia)

Niezbyt częste działania niepożądane (może dotyczyć 1 na 100 pacjentów):
- ból głowy,
- przyspieszone bicie serca (palpitacje),
- niedociśnienie ortostatyczne (zawroty głowy spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego
krwi w trakcie siadania lub stania),
- cieknący lub niedrożny nos (katar),
- mdłości (nudności lub wymioty), biegunka, zaparcia,
- reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd i miejscowe zapalenie,
- osłabienie.

Rzadkie działania niepożądane (może dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):
- omdlenie,
- pokrzywka na całym ciele, z obrzękiem rąk, stóp, ust, języka, gardła, dróg oddechowych
(obrzęk naczynioruchowy).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (może dotyczyć 1 na 10000 pacjentów):
- ciężka wysypka skórna z objawami podobnymi do grypy (zespół Stevensa-Johnsona),
- priapizm (trwały, bolesny wzwód prącia, utrzymujący się mimo braku stymulacji seksualnej; to
działanie niepożądane wymaga natychmiastowego leczenia).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zamazane widzenie, zaburzenia widzenia
- krwawienie z nosa
- swędzące, różowo-czerwone plamy na kończynach (rumień wielopostaciowy)
- czerwona i łuskowata skóra (złuszczające zapalenie skóry)
- nieprawidłowy, nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków, arytmia, tachykardia)
- trudności w oddychaniu (duszność)

Jeśli pacjent będzie operowany z powodu zmętnienia soczewki oka (zaćma) i przyjmuje lek Bazetham
Retard, jego źrenica może nie rozszerzać się prawidłowo, a tęczówka (zabarwiona część oka) może
zwiotczeć podczas operacji (patrz także „Ostrzeżenia i środki ostrożności” powyżej).

5. Jak przechowywać lek Bazetham Retard

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Bazetham Retard po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i
blistrze po oznaczeniu „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień
danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bazetham Retard
- Substancją czynną leku jest tamsulosyny chlorowodorek. Każda tabletka o przedłużonym
uwalnianiu zawiera 0,40 mg tamsulosyny chlorowodorku, co odpowiada 0,367 mg
tamsulosyny.

- Inne składniki leku to:
   rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, polietylenu tlenek, krzemionka koloidalna bezwodna,
   magnezu stearynian;
   otoczka: Opadry Yellow 03F32784: hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 8000,
   żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Bazetham Retard i co zawiera opakowanie
- Tabletka o przedłużonym uwalnianiu
- Żółta, obustronnie wypukła, owalna, tabletka powlekana, z wytłoczonym na jednej stronie
  napisem ‘T04’ i pusta po drugiej stronie.
- Dostępne wielkości opakowań, to 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 200 oraz 50x1
(opakowanie szpitalne) tabletek o przedłużonym uwalnianiu.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska
tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

1/ TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka
    Brytania;
2/ Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia;
3/ TEVA SANTE, Rue Bellocier, 89100 Sens, Francja ;
4/ TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Węgry;
5/ TEVA Pharma S.L.U., C/C, nº4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza, Hiszpania;
6/ TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava –Komárov, Czechy;
7/ Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polska.


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza