Batrafen lakier do paznokci, leczniczy(80 mg/g) - but. 3 g

Opakowanie

but. 3 g

Producent

Sanofi-Aventis Deutschland

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

lakier do paznokci, leczniczy

Dawkowanie

Zewnętrznie. Cienką warstwę lakieru należy nanosić na zmieniony chorobowo paznokieć (po uprzednim usunięciu zmian na paznokciu): w 1. miesiącu leczenia - co drugi dzień; w 2. miesiącu leczenia - co najmniej 2 razy w tygodniu; od 3. miesiąca leczenia - raz w tygodniu. W całym okresie leczenia należy raz w tygodniu usunąć warstwę lakieru za pomocą zmywacza do paznokci. Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia. Nie zaleca się stosowania preparatu dłużej niż przez 6 miesięcy.

Zastosowanie

Grzybicze zakażenia paznokci.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Batrafen i w jakim celu się go stosuje

Lek Batrafen, lakier do paznokci leczniczy zawiera substancję czynną cyklopiroks.
Cyklopiroks jest lekiem przeciwgrzybiczym o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego.

Wskazania do stosowania
Grzybicze zakażenia paznokci.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Batrafen

Kiedy nie stosować leku Batrafen, lakier do paznokci leczniczy:
- jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Batrafen, lakier do paznokci leczniczy, należy to omówić z
lekarzem lub farmaceutą.
Nie zaleca się stosowania u dzieci, ze względu na brak doświadczenia klinicznego.

Stosowanie leku Batrafen, lakier do paznokci leczniczy u dzieci
Patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Lek Batrafen, lakier do paznokci leczniczy a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie zgłaszano interakcji pomiędzy lekiem Batrafen, lakier do paznokci leczniczy i innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
U kobiet w ciąży lek Batrafen, lakier do paznokci leczniczy stosować tylko w przypadku
bezwzględnej konieczności.
Lekarz podejmie decyzję o zastosowaniu leku.

U kobiet w okresie karmienia piersią lek Batrafen, lakier do paznokci leczniczy stosować tylko, jeśli w
opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Batrafen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle lek stosuje się jak opisano poniżej.

Lek Batrafen, lakier do paznokci leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego
na paznokcie.

Cienką warstwę leku należy nakładać na zmieniony chorobowo paznokieć:
- w pierwszym miesiącu leczenia co drugi dzień,
- w drugim miesiącu leczenia co najmniej 2 razy w tygodniu,
- od 3. miesiąca leczenia stosować raz w tygodniu.

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia. Nie zaleca się stosowania leku dłużej niż przez
6 miesięcy.

Sposób podawania
Przed rozpoczęciem leczenia należy usunąć zmiany na paznokciach, np. za pomocą nożyczek.

W pierwszym miesiącu leczenia lek należy nakładać cienką warstwą na zmieniony chorobowo
paznokieć co drugi dzień. Zapewnia się w ten sposób nasycenie paznokcia substancją czynną leku.

W całym okresie leczenia należy raz w tygodniu usunąć warstwę lakieru zwykłym kosmetycznym
zmywaczem do paznokci, wraz ze zmienioną chorobowo wierzchnią warstwą paznokcia.
Jeżeli warstwa lakieru zostanie uszkodzona między kolejnym użyciem leku, wystarczy polakierować
nim odsłonięte miejsca.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Batrafen, lakier do paznokci leczniczy
Nie ma doświadczeń dotyczących przedawkowania cyklopiroksu.
Nie należy spodziewać się ogólnych działań niepożądanych w przypadku zastosowania leku na dużej
powierzchni lub po zbyt częstej aplikacji lakieru.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Batrafen, lakier do paznokci leczniczy
W przypadku opuszczenia jednej aplikacji leku, należy zastosować go najszybciej jak jest to możliwe,
z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnego zastosowania leku. Nie należy stosować dwóch
dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przerwanie stosowania leku Batrafen, lakier do paznokci leczniczy
Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): może wystąpić alergiczne kontaktowe zapalenie skóry w
okolicy paznokcia.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): może wystąpić zaczerwienienie i łuszczenie się
skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Batrafen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Chronić od światła.
Okres ważności leku po otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

Po każdym użyciu lakieru należy starannie zakręcić butelkę, aby zapobiec wyschnięciu lakieru.
Aby zapobiec zlepianiu się nakrętki z butelką należy unikać kontaktu lakieru z gwintem butelki.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Batrafen
1 g lakieru zawiera:
- substancję czynną: 80 mg cyklopiroksu
- substancje pomocnicze: kopolimer eteru metylowinylowego z maleinianem monobutylowym (1 : 1),
  etylu octan, alkohol izopropylowy.

Jak wygląda lek Batrafen i co zawiera opakowanie
Butelka zawierająca po 3 g lub 6 g lakieru do paznokci leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Sanofi - Aventis Deutschland GmbH
Brüningstrasse 50
D-65926 Frankfurt nad Menem
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego w Polsce:

Sanofi - Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza