Bactroban maść(20 mg/g) - tuba 15 g

Opakowanie

tuba 15 g

Producent

GlaxoSmithKline (Ireland)

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

maść

Dawkowanie

Zewnętrznie. Maść. Dzieci, dorośli, osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: 2-3 razy na dobę. Krem. Dzieci w wieku powyżej 1 rż., dorośli, osoby w podeszłym wieku: 3 razy na dobę. Czas leczenia wynosi do 10 dni. Pacjentów, u których w ciągu 3 do 5 dni nie wystąpiła kliniczna odpowiedź na leczenie, należy poddać ponownej ocenie. Szczególne grupy pacjentów. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kremu u dzieci w wieku poniżej jednego roku nie zostały jeszcze ustalone. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Sposób podania. Nałożyć niewielką ilość kremu lub maści na zmienione chorobowo miejsce na skórze za pomocą kawałka czystej waty lub gazika. Leczoną powierzchnię można przykryć opatrunkiem. Nie należy mieszać kremu lub maści z innymi preparatami, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie leku, zmniejszenie jego aktywności przeciwbakteryjnej oraz utratę stabilności preparatu.

Zastosowanie

Krem: miejscowe leczenie wtórnych zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka, wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami bakterii Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes. Maść: miejscowe leczenie pierwotnych i wtórnych bakteryjnych zakażeń skóry, wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami Staphylococcus aureus, w tym szczepami metycylinoopornymi oraz Streptococcus pyogenes. Maść jest stosowana w pierwotnych zakażeniach skóry, takich jak liszajec, zakażenia mieszków włosowych, czyraczność, we wtórnych zakażeniach w przebiegu różnych dermatoz oraz może być stosowany w profilaktyce zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Bactroban i w jakim celu się go stosuje

Bactroban, maść zawiera antybiotyk zwany mupirocyną. Jest stosowany do:

• miejscowego leczenia pierwotnych i wtórnych bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych
wrażliwymi na mupirocynę (substancję czynną leku) szczepami bakterii Staphylococcus
aureus,
w tym szczepami opornymi na leczenie metycyliną (antybiotyk) oraz Streptococcus
pyogenes.


• leczenia zakażeń skóry, takich jak:
  - liszajec (zakaźna choroba skóry powodująca bezbolesną, czerwoną wysypkę z licznymi
    ropnymi pęcherzykami),
  - zakażenia mieszków włosowych,
  - czyraczność,
  - w przebiegu różnych dermatoz (chorób skóry),
  - w profilaktyce zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany
    szyte i otarcia naskórka.

Ta maść jest przeznaczona do stosowania wyłącznie na skórę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactroban

Kiedy nie stosować leku Bactroban
Jeśli pacjent ma uczulenie na mupirocynę, glikol polietylenowy (wymieniony w punkcie 6 tej ulotki
jako makrogol) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Bactroban należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ponieważ lek Bactroban zawiera glikol polietylenowy, należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą przed zastosowaniem leku jeśli:
• u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, otwarte rany lub uszkodzenia skóry
  wymagające leczenia rozległych powierzchni ciała.W przypadku wystąpienia reakcji
  uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia należy przerwać leczenie, zmyć produkt
  z powierzchni skóry i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lek Bactroban stosowany jest na skórę twarzy należy unikać kontaktu leku z oczami. Nie należy
stosować leku Bactroban do nosa, oczu, w miejscu wenflonu oraz w miejscu centralnego wkłucia.
Jeśli pacjent stosuje lek Bactroban na skórę twarzy, należy zachować ostrożność, aby nie zastosować go
do oczu lub nosa lub w ich pobliżu.

Jeśli maść dostanie się do oka należy dokładnie przemywać je wodą, aż do usunięcia pozostałości
maści.

Nie wprowadzać leku do jamy ustnej ani go nie połykać.

Do stosowania do nosa dostępna jest specjalna postać: Bactroban maść do nosa.

Nie należy stosować leku Bactroban dłużej niż 10 dni.

Lek Bactroban a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować..

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku, jeśli leczenie dotyczy pękniętej brodawki sutkowej, należy ją bardzo dokładnie umyć
przed karmieniem piersią.

Lek Bactroban zawiera glikol polietylenowy (makrogol) (dodatkowe informacje patrz punkt
„Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

3. Jak stosować lek Bactroban

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku
Nie należy mieszać leku Bactroban z innymi maściami lub kremami, ponieważ może to spowodować
zmniejszenie jego skuteczności.

Zazwyczaj lek Bactroban nakładany jest na skórę do 3 razy na dobę.
1. Umyć i osuszyć ręce.
2. Nałożyć niewielką ilość maści na kawałek czystej waty lub gazik.
3. Nałożyć za jego pomocą maść na zmienione chorobowo miejsce na skórze.
4. Leczone miejsce w razie potrzeby można przykryć opatrunkiem, chyba że lekarz zaleci
  pozostawienie leczonego miejsca nie przykrytego.
5. Zakręcić tubkę i umyć ręce.

Jak długo należy stosować Bactroban
Należy stosować lek Bactroban tak długo, jak zaleci lekarz prowadzący. W przypadku wątpliwości
należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub z farmaceutą. Zazwyczaj bakterie giną po 10
dniach od rozpoczęcia kuracji.
Nie należy stosować leku Bactroban dłużej niż 10 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bactroban
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Bactroban należy skontaktować się
z lekarzem prowadzącym lub z farmaceutą. Starannie usunąć nadmierną ilość maści.
W przypadku połknięcia leku Bactroban należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
prowadzącym informując o tym, co i w jakiej ilości zostało połknięte.

Pominięcie zastosowania leku Bactroban
Jeśli pacjent zapomni zastosować lek, należy zastosować go, gdy sobie o tym przypomni. Jeśli pora
zastosowania następnej dawki wypada w ciągu godziny należy opuścić dawkę pominiętą.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bactroban
Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Bactroban zbyt wcześnie, nie wszystkie bakterie mogą zginąć
lub mogą się nadal namnażać. Należy zapytać lekarza prowadzącego lub farmaceutę, kiedy przerwać
stosowanie maści.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku, jakie mogą wystąpić.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 do 1 na 100 pacjentów):
• pieczenie w miejscu nałożenia.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów):
• świąd, zaczerwienienie, kłucie oraz suchość w miejscu nałożenia.
• wysypka alergiczna (uczuleniowa), świąd, zaczerwienienie lub bolesność skóry może także
  dotyczyć innych części ciała.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne takie jak:
• uogólniona wysypka, pokrzywka,
• obrzęk naczynioruchowy (puchnięcie, czasami również twarzy i ust, mogące prowadzić
  do trudności z oddychaniem),
• omdlenie lub utrata przytomności,
w wypadku wystąpienia takich objawów, należy zaprzestać stosowania leku
i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpi podrażnienie skóry lub nadwrażliwość
• usunąć maść ze skóry
• przerwać stosowanie leku
• poinformować lekarza prowadzącego tak szybko jak to możliwe

W rzadkich przypadkach leki takie jak Bactroban maść mogą spowodować zapalenie okrężnicy (jelita
grubego) – objawia się to pojawieniem się biegunki, zwykle krwistej i zawierającej śluz, bólem
brzucha, gorączką (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy).

W przypadku pojawienia się powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem tak szybko
jak to możliwe.


Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bactroban

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”.
Skrót „Lot” oznacza numer serii produktu.

Nie stosować leku Bactroban, jeśli wygląda inaczej niż normalnie (patrz opis w pkt 6).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bactroban
- Substancją czynną leku jest mupirocyna. Każdy gram maści zawiera 20 mg mupirocyny.
- Pozostałe składniki to: makrogol 400, makrogol 3350.

Jak wygląda lek Bactroban i co zawiera opakowanie
Bactroban jest półprzeźroczystą maścią o białawej barwie i jednolitej konsystencji. Lek dostępny jest
w tubach aluminiowych zawierających 15 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlandia

Importer
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlandia

Importer
Delpharm Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel. (0-22) 576 9000

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2022
GSK logo

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza