Bactrazol tabl. powl.(500 mg) - 3 szt.

Opakowanie

3 szt.

Producent

123ratio

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli (również w podeszłym wieku) oraz dzieci o mc. >45 kg: rumień wędrujący - 1. dnia 1 g, następnie od 2. do 5. dnia 500 mg raz na dobę; niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis - jednorazowo 1 g; w pozostałych zakażeniach - 500 mg raz na dobę przez 3 dni. Dzieci o mc. <45 kg (w postaci zawiesiny doustnej): rumień wędrujący - 1. dnia 20 mg/kg mc. w pojedynczej dawce, następnie od 2. do 5. dnia 10 mg/kg mc. raz na dobę; w pozostałych zakażeniach - 10 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 dni. Szczególne grypy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny >40 ml/min) oraz u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podania. Azytromycynę należy podawać raz na dobę. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków; połykać w całości. W przypadku pominięcia dawki, pominiętą dawkę należy podać tak szybko, jak to jest możliwe, a następne dawki podawać zgodnie z zaleconym schematem dawkowania.

Zastosowanie

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę: zakażenia górnych dróg oddechowych (bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok); ostre zapalenie ucha środkowego; zakażenia dolnych dróg oddechowych (ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenia płuc, w tym śródmiąższowe); zakażenia skóry i tkanek miękkich (róża, liszajec, wtórne ropne zapalenie skóry, rumień wędrujący - Erythema migrans - pierwszy objaw boreliozy z Lyme); niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis. Należy uwzględnić oficjalne miejscowe wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Treść ulotki

1. Co to jest Bactrazol i w jakim celu się go stosuje

Bactrazol zawiera jako substancję czynną azytromycynę, która jest antybiotykiem należącym do grupy
zwanej makrolidami, o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego. Działa bakteriobójczo na
wrażliwe drobnoustroje.

Bactrazol w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej wskazany jest w leczeniu
wymienionych niżej zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę.

• Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków,
zapalenie zatok (patrz także punkt 2).
• Ostre zapalenie ucha środkowego.
• Zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe.
• Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenia skóry; rumień
wędrujący (pierwszy objaw boreliozy z Lyme).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactrazol

Kiedy nie stosować leku Bactrazol:
- jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe lub na
którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
U pacjentów stosujących lek rzadko występowały ciężkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk
naczynioruchowy i anafilaksja (rzadko zakończone śmiercią). Niektóre z nich występowały w postaci
nawracających objawów oraz konieczne było odpowiednie leczenie i dłuższa obserwacja pacjenta.

Jeśli u pacjenta występuje jakaś choroba wątroby, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed
rozpoczęciem stosowania tego leku – lekarz może zalecić kontrole czynności wątroby lub
zadecydować o przerwaniu leczenia.

Należy zachować ostrożność stosując Bactrazol u pacjentów, u których ryzyko przedłużenia sercowej
repolaryzacji jest zwiększone. Nie należy zatem stosować azytromycyny:
- u pacjentów z wrodzonym lub potwierdzonym nabytym wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG,
- z lekami przeciwarytmicznymi należącymi do klasy IA i III, cyzaprydem i terfenadyną,
- u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi (zwłaszcza ze zmniejszonym stężeniem potasu i magnezu),
- u pacjentów ze znaczącym spowolnieniem pracy serca, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością krążenia.

W leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych spowodowanych przez paciorkowce lekiem
z wyboru jest zwykle penicylina
.

Podczas leczenia chorób przenoszonych drogą płciową lekarz może zlecić dodatkowe badania, aby
upewnić się, czy u pacjenta nie występuje również zakażenie kiłą.

Podczas terapii lekarz będzie obserwował, czy u pacjenta nie występują objawy dodatkowego
zakażenia (np. zakażenia grzybicze).

Jeśli u pacjenta wystąpi biegunka w związku ze stosowaniem leku, należy natychmiast powiedzieć o
tym lekarzowi, gdyż może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy - powikłania
występującego niekiedy podczas stosowania antybiotyków makrolidowych. Takie rozpoznanie lekarz
powinien rozważyć u pacjentów, u których wystąpi biegunka po rozpoczęciu leczenia azytromycyną.
W przypadku rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy w wyniku stosowania azytromycyny konieczne
może być odstawienie leku Bactrozol i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Przeciwwskazane jest
podawanie środków hamujących perystaltykę (ruchy jelit).

Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności azytromycyny stosowanej długotrwale w
wymienionych wyżej wskazaniach. Jeśli zakażenie szybko nawraca, lekarz rozważy leczenie innym
środkiem przeciwbakteryjnym.

Leku Bactrazol nie należy stosować razem z alkaloidami sporyszu (ergotamina, dihydroergotamina) ze
względu na możliwość zatrucia sporyszem (ergotyzm).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami
neurologicznymi lub psychicznymi.

Leku Bactrazol nie należy stosować w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

Dzieci i młodzież
Dawkę modyfikuje się w zależności od masy ciała (patrz punkt 3).

Inne leki i Bactrazol
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki, które mogą wydłużać odstęp QT w zapisie EKG (w tym leki przeciwarytmiczne należące do
klasy IA i III, cyzapryd, terfenadyna). Zaleca się ostrożność podczas stosowania azytromycyny u
pacjentów leczonych takimi lekami. Patrz też „Ostrzeżenia i środki ostrożności” powyżej.

Leki zobojętniające kwas solny. Bactrazol należy podawać co najmniej godzinę przed przyjęciem lub 2
godziny po przyjęciu leków zobojętniających.

Nelfinawir. Podczas jednoczesnego stosowania należy zwrócić uwagę na działania niepożądane
azytromycyny.

Doustne leki przeciwzakrzepowe (warfaryna, leki typu kumaryny). Podczas jednoczesnego stosowania
azytromycyny z tymi lekami może zwiększyć się skłonność do krwawień. Lekarz może wówczas
zalecić kontrolowanie krzepliwości krwi.

Alkaloidy sporyszu (pochodne ergotaminy - ergotamina, dihydroergotamina). Jednoczesne stosowanie
z azytromycyną może teoretycznie spowodować zatrucie sporyszem (objawy – skurcz obwodowych
naczyń krwionośnych i niedokrwienie), dlatego nie należy ich równocześnie podawać.

Digoksyna, cyklosporyna. Wiadomo, że niektóre antybiotyki makrolidowe wykazują interakcje z tymi
lekami. Pomimo, że brak danych o interakcjach, zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów
stosujących te leki równocześnie z azytromycyną.

Ryfabutyna. U pacjentów otrzymujących ten lek jednocześnie z azytromycyną stwierdzano
neutropenię (zmniejszenie liczby pewnego rodzaju białych krwinek).

Cyzapryd. Podczas jednoczesnego stosowania z azytromycyną mogą wystąpić komorowe zaburzenia
rytmu serca, w tym groźne dla życia.

Terfenadyna. Azytromycynę należy stosować z terfenadyną z zachowaniem ostrożności.

Astemizol, triazolam, midazolam, alfentanyl. Zaleca się ostrożność podczas stosowania azytromycyny
z którymkolwiek z tych leków.

Bactrazol z jedzeniem i piciem
Bactrazol należy przyjmować co najmniej godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie oraz do
dwóch dni po zakończeniu leczenia azytromycyną. Następnie karmienie piersią można kontynuować.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie ma badań dotyczących wpływu leku Bactrazol na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia takich
działań niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

Bactrazol zawiera sacharozę
Bactrazol, 100 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: 5 ml sporządzonej zawiesiny
zawiera 3859,6 mg sacharozy.
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy powiedzieć o tym
lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku.

3. Jak stosować lek Bactrazol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

W zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, zapaleniu ucha środkowego, zakażeniach skóry
i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego) całkowita dawka wynosi 30 mg/kg mc., czyli
10 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 dni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dawkowanie u dzieci i młodzieży zależy od masy ciała, jak poniżej:

Masa ciała - Dawka azytromycyny (objętość zawiesiny) - Stężenie zawiesiny doustnej

5 kg - 50 mg (2,5 ml) - 100 mg/5 ml

6 kg - 60 mg (3 ml) - 100 mg/5 ml

7 kg - 70 mg (3,5 ml) - 100 mg/5 ml

8 kg - 80 mg (4 ml) - 100 mg/5 ml

9 kg - 90 mg (4,5 ml) - 100 mg/5 ml

10-14 kg - 100 mg (5 ml) - 100 mg/5 ml

10-14 kg - 100 mg (2,5 ml) - 200 mg/5 ml

15-24 kg - 200 mg (5 ml) - 200 mg/5 ml

25-34 kg - 300 mg (7,5 ml) - 200 mg/5 ml

35-44 kg - 400 mg (10 ml) - 200 mg/5 ml

≥45 kg - należy stosować dawkę jak dla dorosłych - podaje się kapsułki lub tabletki

W leczeniu rumienia wędrującego całkowita dawka wynosi 60 mg/kg mc. podawana w następujący
sposób: 20 mg/kg mc. pierwszego dnia, następnie 10 mg/kg mc. raz na dobę od 2. do 5. dnia leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy poinformować o tym
lekarza, ponieważ może być konieczne zmniejszenie zwykle stosowanej dawki leku.

Sposób podawania
Bactrazol należy podawać raz na dobę.
Zawiesinę należy przyjmować co najmniej godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po posiłku.
Sporządzoną zawiesinę należy podawać doustnie, za pomocą dołączonej do opakowania dwustronnej
łyżeczki-miarki lub strzykawki. Wstrząsnąć przed każdym użyciem!
Po podaniu dziecku leku, należy podać mu trochę herbaty lub soku do popicia, aby lek nie pozostał w
ustach.

Sposób sporządzania zawiesiny
Zgodnie z dołączoną instrukcją.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bactrazol
Działania niepożądane, które występowały po przyjęciu leku w dawkach większych niż zalecane, były
podobne do tych, które opisywano po podaniu zwykle stosowanych dawek. Charakterystyczne objawy
po przedawkowaniu to: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka.
W razie przedawkowania zaleca się podanie węgla leczniczego oraz zastosowanie leczenia
objawowego, jak również ogólne leczenie podtrzymujące czynności życiowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Bactrazol
Pominiętą dawkę należy podać tak szybko jak to możliwe, a następne dawki podawać zgodnie z
zaleconym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU STOSOWANIA LEKU


Sporządzanie zawiesiny do stosowania doustnego

Wodę potrzebną do przygotowania zawiesiny najlepiej odmierzyć strzykawką dozującą.

1. Butelka zawiera granulat, z którego po dodaniu wody powstaje zawiesina do stosowania
doustnego.

2. Wcisnąć nakrętkę butelki i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3. Bactrazol, 100 mg/5 ml , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
• W celu sporządzenia 20 ml zawiesiny doustnej należy dodać 12 ml wody. Odmierzyć załączoną
strzykawką 3 razy po 4 ml przegotowanej, wystudzonej wody i dodać do butelki z lekiem.

4. Mocno wstrząsnąć, aż powstanie jednorodna zawiesina.

5. Sporządzoną zawiesinę należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Opakowania z granulatem do sporządzania 20 ml zawiesiny o stężeniu 100 mg/5 ml - zawiesinę
można przechowywać przez 5 dni.

Instrukcja dotycząca posługiwania się łyżeczką i strzykawką dozującą

Należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje stosowania, zanim lek zostanie podany dziecku.

Otrzymane opakowanie zawiera strzykawkę dozującą i dwustronną łyżeczkę-miarkę.
Lekarz lub farmaceuta udzieli porady czy stosować łyżeczkę, czy strzykawkę.
Dwustronna łyżeczka: duża łyżeczka ma pojemność 5 ml, a mniejsza 2,5 ml.

Napełnianie strzykawki lekiem
1. Zawiesinę należy wstrząsnąć przed użyciem.
2. Wcisnąć nakrętkę i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Zanurzyć końcówkę strzykawki w zawiesinie i pociągając tłok do góry pobrać odpowiednią ilość zawiesiny.
4. Jeżeli zostanie zauważony pęcherzyk powietrza w strzykawce, wstrzyknąć lek z powrotem do
butelki i powtórzyć czynności z punktu 3.

Podawanie leku dziecku
5. Ułożyć dziecko w pozycji do karmienia.
6. Włożyć końcówkę strzykawki do ust dziecka.
7. Powoli wciskać tłok, aby dziecko mogło stopniowo połykać lek.

8. Gdy dziecko połknie lek, należy podać mu trochę herbaty lub soku do popicia, aby lek nie pozostał
w ustach.

Czyszczenie i przechowywanie
9. Strzykawkę rozmontować po użyciu, umyć ją pod bieżącą wodą, wysuszyć i odłożyć w czyste

miejsce, razem z lekiem.

10. Po podaniu dziecku ostatniej dawki, wyrzucić strzykawkę razem z butelką.

Uwaga! Lek i strzykawkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Lek należy stosować wyłącznie według zaleceń lekarza.
W przypadku niejasności należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zostały określone w następujący sposób:
często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów);
niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów);
rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów).

Często:
nudności, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej (ból, skurcze).

Niezbyt często:
zawroty głowy, senność, bóle głowy, drgawki, zaburzenia smaku i węchu, utrata przytomności; luźne
stolce, wzdęcia, zaburzenia trawienia, jadłowstręt; reakcje alergiczne takie, jak świąd i wysypka; bóle
stawów; zapalenie pochwy.

Rzadko:
zmniejszona liczba płytek krwi; zachowanie agresywne, niepokój, lęk, nerwowość; zaburzenia czucia
(uczucie kłucia, mrowienia), zmniejszenie siły mięśni, bezsenność, nadmierna ruchliwość;
uszkodzenia słuchu (przemijające osłabienie słuchu, głuchota, szumy uszne); zaburzenia widzenia;
kołatanie serca, arytmie z tachykardią komorową, ryzyko komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym
groźnych dla życia; obniżenie ciśnienia tętniczego; zaparcia, zapalenie języka, rzekomobłoniaste
zapalenie okrężnicy, zapalenie trzustki; zapalenie wątroby i żółtaczka z zastojem żółci i z
nieprawidłowymi wartościami testów czynności wątroby, martwica wątroby i niewydolność wątroby,
rzadko prowadzące do zgonu; anafilaksja (uogólniona reakcja alergiczna, rzadko prowadząca do
zgonu); reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący zwykle w obrębie
twarzy lub gardła, mogący zagrażać życiu), pokrzywka i uczulenie na światło; ciężkie reakcje skórne
(rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka);
śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek; zakażenia drożdżakami; osłabienie,
uczucie zmęczenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Bactrazol

• Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
• Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
• Sporządzoną zawiesinę 100 mg/5 ml, po rekonstytucji w wodzie przechowywać 5 dni w

temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu oraz na
etykiecie po wyrażeniu „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego
miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje


Co zawiera Bactrazol
- Substancją czynną leku jest azytromycyna w postaci azytromycyny dwuwodnej.


Bactrazol, 100 mg/5 ml: 5 ml sporządzonej zawiesiny zawiera 100 mg azytromycyny.
- Pozostałe składniki to: sacharoza, sodu ortofosforan bezwodny, hydroksypropyloceluloza,


guma ksantyn, aromat wiśniowy trusil, aromat bananowy, aromat waniliowy, krzemionka
koloidalna.


Jak wygląda lek Bactrazol i co zawiera opakowanie
Bactrazol, 100 mg/5 ml :
- butelka z granulatem zawierającym 400 mg azytromycyny, do przygotowania 20 ml zawiesiny.


Każda butelka ma zamknięcie zabezpieczające przed otwarciem przez dzieci.
Każda butelka jest pakowana w tekturowe pudełko. Do opakowania dołączona jest dwustronna
łyżeczka-miarka oraz dozownik strzykawkowy.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny
Farmacom Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków
tel.: (22) 345 93 00


Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków


Pliva Croatia Ltd. (Pliva Hrvatska d.o.o.)
Prilaz Baruna Filipovića 25, 10000 Zagrzeb
Chorwacja


Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2014 r.


6
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU STOSOWANIA LEKU


Sporządzanie zawiesiny do stosowania doustnego


Wodę potrzebną do przygotowania zawiesiny najlepiej odmierzyć strzykawką dozującą.


1. Butelka zawiera granulat, z którego po dodaniu wody powstaje zawiesina do stosowania
doustnego.


2. Wcisnąć nakrętkę butelki i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


3. Bactrazol, 100 mg/5 ml , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
• W celu sporządzenia 20 ml zawiesiny doustnej należy dodać 12 ml wody. Odmierzyć załączoną


strzykawką 3 razy po 4 ml przegotowanej, wystudzonej wody i dodać do butelki z lekiem.


4. Mocno wstrząsnąć, aż powstanie jednorodna zawiesina.


5. Sporządzoną zawiesinę należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.


Opakowania z granulatem do sporządzania 20 ml zawiesiny o stężeniu 100 mg/5 ml - zawiesinę
można przechowywać przez 5 dni.


Instrukcja dotycząca posługiwania się łyżeczką i strzykawką dozującą


Należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje stosowania, zanim lek zostanie podany dziecku.


Otrzymane opakowanie zawiera strzykawkę dozującą i dwustronną łyżeczkę-miarkę.
Lekarz lub farmaceuta udzieli porady czy stosować łyżeczkę, czy strzykawkę.
Dwustronna łyżeczka: duża łyżeczka ma pojemność 5 ml, a mniejsza 2,5 ml.


Napełnianie strzykawki lekiem
1. Zawiesinę należy wstrząsnąć przed użyciem.
2. Wcisnąć nakrętkę i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Zanurzyć końcówkę strzykawki w zawiesinie i pociągając tłok do góry pobrać odpowiednią ilość


zawiesiny.


7
4. Jeżeli zostanie zauważony pęcherzyk powietrza w strzykawce, wstrzyknąć lek z powrotem do
butelki i powtórzyć czynności z punktu 3.


Podawanie leku dziecku
5. Ułożyć dziecko w pozycji do karmienia.
6. Włożyć końcówkę strzykawki do ust dziecka.
7. Powoli wciskać tłok, aby dziecko mogło stopniowo połykać lek.


8. Gdy dziecko połknie lek, należy podać mu trochę herbaty lub soku do popicia, aby lek nie pozostał
w ustach.


Czyszczenie i przechowywanie
9. Strzykawkę rozmontować po użyciu, umyć ją pod bieżącą wodą, wysuszyć i odłożyć w czyste


miejsce, razem z lekiem.


10. Po podaniu dziecku ostatniej dawki, wyrzucić strzykawkę razem z butelką.


Uwaga! Lek i strzykawkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


8
Lek należy stosować wyłącznie według zaleceń lekarza.
W przypadku niejasności należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


9

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza