Azibiot tabl. powl.(500 mg) - 3 szt.

Opakowanie

3 szt.

Producent

Krka

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. powl.

Kwota refundowana

8.92

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli oraz młodzież i dzieci o mc. >45 kg: 500 mg raz na dobę przez 3 dni; w niepowikłanych zakażeniach wywołanych przez Chlamydia trachomatis: 1 g jednorazowo. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z lekkimi zaburzeniami czynności nerek (CCr >40 ml/min) oraz u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podania. Lek należy podawać raz na dobę. Można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku, popijając wodą.

Zastosowanie

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę: zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok, zapalenie gardła i migdałków); ostre zapalenie ucha środkowego; zakażenia dolnych dróg oddechowych (bakteryjne zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc); zakażenia skóry i tkanek miękkich (rumień wędrujący - Erythema migrans - pierwszy objaw boreliozy z Lyme; róża, liszajec, wtórne ropne zapalenie skóry); choroby przenoszone drogą płciową (niepowikłane zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy, wywołane przez Chlamydia trachomatis). Należy uwzględnić oficjalne miejscowe wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Azibiot i w jakim celu się go stosuje

Azibiot zawiera azytromycynę, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów.

Azibiot wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na
azytromycynę:
- zakażenia górnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie gardła i migdałków;
- ostre zapalenie ucha środkowego;
- zakażenia dolnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli i zaostrzenie przewlekłego
  zapalenia oskrzeli, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc;
- zakażenia skóry i tkanek miękkich: rumień wędrujący - Erythema migrans (pierwszy objaw
  boreliozy z Lyme), róża, liszajec, wtórne ropne zapalenie skóry;
- choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki
  macicy, wywołane przez Chlamydia trachomatis.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azibiot

Należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach przewlekłych, zaburzeniach metabolicznych,
nadwrażliwości (alergii) na inne leki oraz o stosowaniu innych leków.

Kiedy nie stosować leku Azibiot
- Jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe,
  lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Azibiot należy omówić to z lekarzem, jeśli:
- u pacjenta występują ciężkie schorzenia wątroby lub nerek,
- pacjent przyjmuje leki zawierające pochodne alkaloidów sporyszu,
- pacjent choruje na miastenię,
- pacjent ma zaburzenia nerwowe (neurologiczne) lub psychiczne (psychiatryczne).

Należy przerwać przyjmowanie leku Azibiot i niezwłocznie zwrócić się do lekarza, jeśli u
pacjenta w trakcie przyjmowania tego leku wystąpią następujące ciężkie działania niepożądane:
- obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, wysypka,
  od swędzenia skóry po duże pęcherze na skórze lub łuszczenie się skóry, lub też owrzodzenia
  na wargach, okolicach oczu, nosie, ustach i narządach płciowych przebiegające z gorączką,
  bólem stawów, zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych i zajęcie narządów
  wewnętrznych (najczęściej: wątroba, nerki, płuca); mogą to być oznaki ciężkiej reakcji
  alergicznej, obrzęku naczynioruchowego lub reakcji anafilaktycznej;
- przedłużająca się biegunka, z zawartością krwi lub śluzu w kale; może to być objaw
  poważnego powikłania związanego ze stosowaniem antybiotyku.

Ponadto, jeśli w czasie stosowania leku u pacjenta wystąpią opisane niżej objawy, należy ponownie
zwrócić się do lekarza:
- objawy zaburzeń czynności wątroby, takie jak szybko postępujące osłabienie z jednoczesną
  żółtaczką, ciemno zabarwiony mocz, skłonność do krwawień;
- objawy kolejnego zakażenia, np. grzybiczego.

Szczególną ostrożność należy zachować stosując Azibiot u pacjentów, u których ryzyko rozwoju
zaburzeń rytmu serca jest zwiększone, a zwłaszcza:
- u pacjentów z wrodzonym lub potwierdzonym w badaniach wydłużeniem odstępu QT w
  EKG;
- otrzymujących równocześnie inne leki, które powodują wydłużenie odstępu QT, takie jak leki
  przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna, prokainamid) i klasy III (dofetylid, amiodaron,
  sotalol), cyzapryd i terfenadyna, leki antypsychotyczne, takie jak pimozyd, leki
  przeciwdepresyjne, takie jak cytalopram oraz flurochinolony, takie jak moksyfloksacyna i
  lewofloksacyna;
- u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza ze zmniejszonym stężeniem potasu i
  magnezu;
- u pacjentów z istotną klinicznie bradykardią (zwolnienie pracy serca), zaburzeniami rytmu
  serca lub ciężką niewydolnością serca.

- W leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych, wywołanym przez paciorkowce,
   lekiem z wyboru jest zwykle penicylina.

- W przypadku leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, lekarz powinien upewnić się, czy
   pacjent nie jest równocześnie zakażony kiłą.

- Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania azytromycyny w
   wymienionych wyżej wskazaniach. Jeśli zakażenie szybko nawraca, lekarz rozważy leczenie
   innym lekiem przeciwbakteryjnym.

- Azytromycyny nie stosuje się w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

Dzieci i młodzież
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności azytromycyny w zapobieganiu lub leczeniu
zakażenia kompleksem Mycobacterium avium (MAC, ang. Mycobacterium avium complex) u dzieci.

Azibiot a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi
lub farmaceucie przed rozpoczęciem stosowania leku:
- leki znane jako pochodne sporyszu, np. ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane w
  migrenie lub zmniejszające przepływ krwi); leków tych nie należy stosować jednocześnie z
  lekiem Azibiot,
- cyklosporyna (stosowana w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów lub po
  przeszczepieniu narządów),
- atorwastatyna (stosowana w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu we krwi),
- teofilina (stosowana w leczeniu zaburzeń oddychania),
- warfaryna lub inne leki przeciwzakrzepowe,
- digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca),
- kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej),
- zydowudyna, efawirenz, indynawir, nelfinawir, dydanozyna (stosowane w leczeniu zakażeń
  HIV),
- ryfabutyna (stosowana w leczeniu zakażeń HIV lub w leczeniu gruźlicy),
- syldenafil (stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji),
- karbamazepina, midazolam (stosowane w leczeniu padaczki),
- triazolam (stosowany jako środek uspokajający w leczeniu ciężkiej bezsenności),
- terfenadyna (stosowana w leczeniu alergii),
- flukonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych),
- trimetoprim z sulfametoksazolem (stosowane w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych),
- cetyryzyna (stosowana w leczeniu alergii),
- cymetydyna (stosowana w celu zmniejszenia wydzielania kwasu żołądkowego),
- leki zobojętniające (leki neutralizujące sok żołądkowy); Azibiot należy przyjmować co najmniej
  1 godzinę przed zażyciem leków zobojętniających lub 2 godziny po ich zażyciu,
- metyloprednizolon (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i innych stanów
  zapalnych stawów, a także astmy i nadwrażliwości),
- leki, które mogą wydłużyć odstęp QT w zapisie EKG (patrz powyżej „Ostrzeżenia i środki
  ostrożności”).

Stosowanie leku Azibiot z jedzeniem i piciem
Azibiot można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży. Lekarz przepisuje go kobietom w ciąży
jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad
ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią
Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie oraz do
dwóch dni po zakończeniu stosowania leku Azibiot. Następnie karmienie piersią można kontynuować.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak dowodów, aby azytromycyna wpływała na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy jednak brać pod uwagę możliwość
wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

Azibiot zawiera laktozę jednowodną i sód
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Azibiot

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Azibiot można przyjmować niezależnie od posiłków.
Azytromycyna podawana jest jeden raz w ciągu doby.

Dawkowanie u dorosłych i u dzieci o masie ciała powyżej 45 kg
Zakażenia dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich
Całkowitą dawkę wynoszącą 1,5 g należy podawać w trzech dawkach dobowych po 500 mg
przez trzy kolejne dni.

Niepowikłane zakażenia cewki moczowej lub szyjki macicy, wywołane przez Chlamydia
trachomatis

1 g (2 tabletki powlekane po 500 mg) w dawce pojedynczej.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawki leku. Niemniej u pacjentów w
podeszłym wieku, u których występuje zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca, należy zachować
szczególną ostrożność.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy poinformować o tym
lekarza. Lekarz może zadecydować o zmianie dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azibiot
W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
Zbyt duże dawki mogą spowodować nudności, wymioty, biegunkę i zaburzenia słuchu.

Pominięcie zastosowania leku Azibiot
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku w zaleconym czasie, należy ją przyjąć jak
najszybciej. Następną dawkę leku należy zażyć w zwykłym czasie.

Przerwanie stosowania leku Azibiot
Lek należy przyjmować tak długo, jak zalecił lekarz. W przypadku przedwczesnego przerwania
leczenia, może być ono nieskuteczne lub może nastąpić nawrót choroby.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania
Lek Azibiot należy stosować doustnie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Azibiot i niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta
wystąpią następujące ciężkie działania niepożądane:
- obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, wysypka, od
  swędzenia skóry po duże pęcherze na skórze, lub też owrzodzenie na wargach, oczach, nosie,
  ustach i narządach płciowych; mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej, obrzęku
  naczynioruchowego lub reakcji anafilaktycznej (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów);
- ciężka, długotrwała biegunka z zawartością krwi lub śluzu w kale; może to być objaw poważnego
  schorzenia jelit, zwanego „rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego” (występuje z nieznaną
  częstością);
- ciężkie reakcje skórne z następującymi objawami: gorączka, czerwone plamy na skórze, pęcherze
  lub łuszczenie się skóry, ból stawów, opuchlizna w okolicy oczu; może to być spowodowane
  ciężkimi reakcjami skórnymi, takimi jak zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna nekroliza
  naskórka (zespół Lyella) (występują z nieznaną częstością); występująca rzadko osutka skórna
  charakteryzująca się szybkim pojawieniem się obszarów zaczerwienionej skóry z małymi
  krostkami (małe pęcherze wypełnione białym lub żółtym płynem).

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia azytromycyną:
Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

- biegunka

Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

- ból głowy
- wymioty, ból brzucha, nudności
- zmiana liczby niektórych rodzajów białych krwinek (limfocytów, granulocytów kwasochłonnych,
  granulocytów zasadochłonnych, monocytów i neutrofilów), małe stężenie wodorowęglanów we
  krwi

Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

- zakażenia drożdżakowe i bakteryjne, zwłaszcza jamy ustnej, gardła, nosa, płuc, jelit i pochwy
- zmiana liczby niektórych rodzajów krwinek białych (leukopenia, neutropenia, eozynofilia)
- jadłowstręt
- nerwowość, bezsenność
- zawroty głowy, senność, zaburzenia smaku, mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp
- zaburzenia widzenia
- zaburzenie ucha, zawroty głowy z uczuciem wirowania
- kołatanie serca
- uderzenia gorąca
- duszność, krwawienie z nosa
- zaparcie, gazy, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaburzenia połykania, uczucie
  rozdęcia brzucha, suchość w jamie ustnej, odbijanie się, owrzodzenie jamy ustnej, nasilone
  ślinienie
- swędząca wysypka, zapalenie skóry, suchość skóry, pocenie się
- zapalenie kości i stawów, ból mięśni, pleców i szyi
- ból podczas oddawania moczu, ból nerek
- krwawienie z dróg rodnych, zaburzenia jąder
- obrzęki, osłabienie, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej,
  gorączka, ból
- nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. krwi, czynności wątroby i nerek)
- powikłania po leczeniu

Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- pobudzenie
- nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka
- reakcje nadwrażliwości na światło

Działania niepożądane o nieznanej częstości (której nie można określić na podstawie dostępnych
danych):
- zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub powstawania siniaków
- zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, co powoduje bladożółte zabarwienie skóry oraz
  osłabienie lub duszność
- agresja, lęk, majaczenie, omamy
- drgawki, omdlenie, zmniejszona wrażliwość skóry na dotyk, nadmierna aktywność
  psychoruchowa, zaburzenia węchu, utrata węchu lub smaku, osłabienie mięśni (miastenia)
- zaburzenia słuchu, głuchota lub dzwonienie w uszach
- nieprawidłowy zapis EKG
- niskie ciśnienie tętnicze krwi
- zapalenie trzustki
- przebarwienie języka
- ból stawów
- ostra niewydolność lub śródmiąższowe zapalenie nerek

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Azibiot

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Azibiot
- Substancją czynną leku jest azytromycyna.
  1 tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny w postaci azytromycyny dwuwodnej.
- Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, krospowidon, wapnia wodorofosforan, sodu
  laurylosiarczan, magnezu stearynian; skład otoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171),
  laktoza jednowodna, triacetyna.
  Patrz punkt 2 „Azibiot zawiera laktozę jednowodną i sód”.

Jak wygląda lek Azibiot i co zawiera opakowanie
Tabletki białe, owalne z wytłoczonym rowkiem dzielącym po jednej i drugiej stronie. Tabletkę można
podzielić na równe dawki.
Opakowanie zawiera 3 tabletki powlekane w blistrach z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d., Novo Mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Słowenia

Wytwórca
KRKA Polska Sp. z o.o.,
ul. Równoległa 5,
02-235 Warszawa,
Polska

KRKA, d.d., Novo Mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
KRKA Polska Sp. z o.o.,
ul. Równoległa 5,
02-235 Warszawa,
Polska
tel.: (22) 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza