Azelastin POS aerozol(1 mg/ml) - poj. 10 ml

Opakowanie

poj. 10 ml

Producent

Ursapharm Poland

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

aerozol

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: jedno rozpylenie do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę, rano i wieczorem (odpowiada to dawce dobowej 0,56 mg chlorowodorku azelastyny). Preparat można stosować do momentu ustąpienia dolegliwości, jednakże nie należy go stosować nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Nie należy stosować preparatu u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Sposób podania. Lek powinien być stosowany wyłącznie przez jedną i tę samą osobę.

Zastosowanie

Leczenie objawowe sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest Azelastin POS i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Azelastin POS jest azelastyna, która należy do grupy leków zwanych lekami
przeciwhistaminowymi. Leki przeciwhistaminowe hamują działanie histaminy, która jest związkiem
wytwarzanym w organizmie, gdy występuje reakcja alergiczna.

Azelastin POS jest stosowany do leczenia objawowego kataru siennego (sezonowego alergicznego
zapalenia błony śluzowej nosa).

Jest on przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Azelastin POS

Kiedy nie stosować Azelastin POS:
Jeśli pacjent ma uczulenie na azelastynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).

Nie wolno stosować leku Azelastin POS u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Zasady stosowania są takie
same dla młodzieży, jak dla dorosłych (patrz także punkt 3 „Stosowanie u dzieci i młodzieży”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Azelastin POS należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą,
- jeśli pacjent nie jest pewny, czy jego zaburzenia są spowodowane alergią.

Azelastin POS nie jest odpowiedni do leczenia przeziębienia ani grypy.

Azelastin POS a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Brak danych na temat wpływu innych leków na działanie Azelastin POS.

Azelastin POS z jedzeniem, piciem i alkoholem
Oddziaływanie z jedzeniem i piciem nie jest znane.
Generalna zasadą jest unikanie spożywania alkoholu w trakcie leczenia.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Chociaż nie wydaje się, jakoby azelastyna miała szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko,
stosowanie tego leku nie jest zalecane podczas pierwszego trymestru ciąży.

Karmienie piersią
Ze względu na brak danych nie należy stosować Azelastin POS w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W bardzo rzadkich przypadkach pacjent może odczuwać zmęczenie, znużenie, wyczerpanie, zawroty
głowy lub osłabienie w związku z objawami choroby lub stosowaniem leku Azelastin POS. W takich
przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy pamiętać, że spożywanie
alkoholu lub przyjmowanie innych leków może nasilać te odczucia.

3. Jak stosować Azelastin POS

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:
Zalecana dawka to jedno rozpylenie aerozolu Azelastin POS do każdego otworu nosowego, dwa razy
na dobę (rano i wieczorem). Odpowiada to dawce dobowej 0,56 mg chlorowodorku azelastyny.

Sposób stosowania:
Azelastin POS jest przeznaczony do stosowania donosowego.

1. Wydmuchać nos przed zastosowaniem leku Azelastin POS.
2. Zdjąć nakładkę ochronną.
3. Nacisnąć pompkę, do momentu rozpylenia aerozolu (zazwyczaj 1-2 razy).
4. Głowę należy trzymać prosto i nie odchylać jej do tyłu.
5. Wprowadzić końcówkę do otworu nosowego i nacisnąć pompkę jeden raz
   jednocześnie lekko wdychając powietrze.
6. Powtórzyć czynność dla drugiego otworu nosowego.
7. Wytrzeć końcówkę i założyć nakładkę ochronną.

Azelastin POS powinien być stosowany wyłącznie przez jedną i tę samą osobą.

Czas stosowania:
Azelastin POS należy stosować do momentu zmniejszenia objawów, jednakże nie należy go stosować
nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Jeśli objawy uległy nasileniu lub, pomimo stosowania Azelastin POS, nie zauważa się znaczącej
poprawy po upływie 3 dni, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania Azelastin POS u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na brak danych
dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Azelastin POS
Azelastin POS jest rozpylany do nosa. W związku z tym, że jedno rozpylenie zawiera małą dawkę
azelastyny, wystąpienie działań niepożądanych jest mało prawdopodobne, nawet w przypadku
zastosowania większej niż zalecana dawki.

W razie przypadkowego połknięcia większej ilości Azelastin POS (np. połknięcie przez dziecko
zawartości jednej butelki), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Brak danych dotyczących przedawkowania leku u ludzi, jednakże wyniki badań na zwierzętach
wykazały, że mogą wystąpić następujące działania niepożądane: niepokój, wyraźne, ciągłe zmęczenie
lub senność, pobudzenie lub znużenie oraz wyczerpanie.

Pominięcie zastosowania Azelastin POS
Nie należy podejmować żadnych specjalnych działań. Należy kontynuować leczenie przyjmując
kolejną dawkę o normalnej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Azelastin POS
Azelastin POS powinien być stosowany regularnie do momentu zmniejszenia objawów. W przypadku
przerwania stosowania Azelastin POS typowe objawy alergii mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ocena działań niepożądanych zazwyczaj jest oparta na następującej częstości występowania:

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):
po zastosowaniu może pojawić się nieprzyjemny smak w ustach (często w związku z
nieprawidłową techniką rozpylania, mianowicie odchylaniem głowy w tył podczas rozpylania
aerozolu), co w rzadkich wypadkach może prowadzić do nudności

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na
100 osób):

uczucie dyskomfortu w obszarze nosa w związku ze stanem zapalnym błony śluzowej nosa
(pieczenie, świąd), kichanie, krwawienie z nosa

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000
osób):

nudności

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na
10 000 osób):

uczucie zmęczenia (znużenia, wyczerpania), zawroty głowy lub osłabienie (mogą także występować
w związku ze stanem pacjenta), reakcje nadwrażliwości, wysypka, świąd, pokrzywka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy przerwać stosowanie Azelastin POS
i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wymienione działania niepożądane zazwyczaj szybko
ustępują. Jeśli po zastosowaniu Azelastin POS pojawi się gorzki smak w ustach, można go
zneutralizować za pomocą napoju bezalkoholowego (np. soku, mleka).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Azelastin POS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Azelastin POS
Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek. Jedno naciśnięcie pompki dozującej (jedna
dawka) dostarcza 0,14 ml roztworu, który zawiera 0,14 mg azelastyny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: hypromeloza, disodu edetynian, kwas cytrynowy bezwodny, disodu fosforan
dwunastowodny, sodu chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda Azelastin POS i co zawiera opakowanie
Azelastin POS jest przezroczystym, bezbarwnym aerozolem do nosa dostarczanym w pojemniku
wielodawkowym (z polietylenu o wysokiej gęstości) z pompką dozującą w tekturowym pudełku.
1 zestaw składa się z 1 plastikowego pojemnika z pompką dozującą o pojemności 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny:
URSAPHARM Poland Sp. z o.o.,
ul. Malarska 6,
05-092 Łomianki
Tel.: 022 732 07 90
Faks: 022 732 07 99
www.ursapharm.pl
e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:
URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestrasse 35
66 129 Saarbrücken
Niemcy

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Azelastin POS Nasenspray 1 mg/ml
Belgia/Luksemburg: Pollival 1 mg/ml solution pour pulvérisation nasale
Czechy: AZELASTIN-POS 1 mg/ml nosní sprej, roztok
Niemcy: Pollival 1 mg/ml Nasenspray, Lösung
Holandia: Azelastin-POS neusspray, oplossing 1 mg/ml

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza