Azelamed krople do oczu, roztw.(0,5 mg/ml) - but. 6 ml

Opakowanie

but. 6 ml

Producent

Sun-Farm

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople do oczu, roztw.

Dawkowanie

Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek. Dorośli, młodzież i dzieci w wieku ≥4 lat: 1 kropla do każdego oka, 2 razy na dobę. W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do 1 kropli, podawanej 4 razy na dobę. Lek można podawać profilaktycznie przed przewidywanym narażeniem na alergen. Niesezonowe (całoroczne) alergiczne zapalenie spojówek. Dorośli i młodzieży w wieku ≥12 lat: 1 kropla do każdego oka, 2 razy na dobę. W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli podawanej 4 razy na dobę. W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku podczas leczenia trwającego maksymalnie 6 tygodni, dlatego jeden cykl leczenia należy ograniczyć do 6 tygodni. Należy poinformować pacjentów, aby skontaktowali się z lekarzem w przypadku pogorszenia objawów lub braku poprawy po 48 h. Należy poinformować pacjentów, że leczenie sezonowego alergicznego zapalenia spojówek nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie

Leczenie i profilaktyka objawów sezonowego, alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych, młodzieży i dzieci ≥4 lat. Leczenie objawowe niesezonowego (całorocznego), alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i młodzieży ≥12 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Azelamed i w jakim celu się go stosuje

Azelamed zawiera azelastynę, która należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Leki
przeciwhistaminowe działają przez zapobieganie działaniu histaminy wytwarzanej przez organizm
w wyniku reakcji alergicznej. Wykazano, że azelastyna zmniejsza zapalenie oka.

Azelamed może być stosowany w celu leczenia lub zapobiegania objawom sezonowych, alergicznych
zaburzeń ocznych towarzyszących katarowi siennemu (sezonowe, alergiczne zapalenie spojowek)
u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.

Azelamed może być stosowany w zaburzeniach ocznych spowodowanych alergią na substancje, takie
jak roztocza kurzu domowego lub sierść zwierząt (całoroczne zapalenie spojówek) u dorosłych
i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej.

Lek Azelamed nie jest przeznaczony do leczenia zakażeń oczu.
Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azelamed

Kiedy nie stosować leku Azelamed
- Jeśli pacjent ma uczulenie na azelastyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Azelamed należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Azelamed:
- jeśli pacjent nie jest pewien, czy zaburzenie oka jest wynikiem alergii. W szczególności dotyczy
  to takich sytuacji, gdy problem dotyczy tylko jednego oka; występuje pogorszenie widzenia lub
  ból oka, lecz nie występują żadne objawy dotyczące nosa. Może to oznaczać, że przyczyną jest
  zakażenie, a nie alergia;
- jeśli objawy nasilą się lub będą się utrzymywać przez okres dłuższy niż 2 dni bez istotnej
  poprawy mimo zastosowania leku Azelamed. W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza
  lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem leku Azelamed należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub optykiem,
jeśli:
- pacjent nosi soczewki kontaktowe.

Dzieci i młodzież
Leczenie zaburzeń ocznych towarzyszących katarowi siennemu (sezonowe, alergiczne zapalenie
spojowek):

Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 4 lat, ponieważ nie określono bezpieczeństwa
stosowania ani skuteczności.

Leczenie zaburzeń ocznych spowodowanych przez alergię (niesezonowe [całoroczne] alergiczne
zapalenie spojówek):
Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie określono
bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności.

Inne leki i Azelamed
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie jest znany wpływ innych leków na lek Azelamed.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Po zastosowaniu leku Azelamed przez krótki czas może występować niewyraźne widzenie. Jeżeli to
nastąpi, należy zaczekać do powrotu prawidłowej ostrości wzroku przed prowadzeniem pojazdów lub
obsługiwaniem maszyn.

Azelamed zawiera chlorek benzalkoniowy
Lek zawiera 3,75 mikrograma chlorku benzalkoniowego w każdej kropli, co odpowiada 0,125 mg/ml.
Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich
zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15
minut przed ponownym założeniem.
Chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem
suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka). W razie
wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu leku,
należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Azelamed

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować tego leku, jeżeli zabezpieczenie gwarancyjne na szyjce butelki zostało naruszone przed
pierwszym użyciem. Aby otworzyć butelkę, należy odkręcić nakrętkę, obracając ją aż do zerwania
zabezpieczenia.

Zaburzenia oczu spowodowane przez katar sienny (sezonowe alergiczne zapalenie spojówek)
- U dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.
- Zalecana dawka to 1 kropla do każdego oka, rano i wieczorem.

W przypadku przewidywanej ekspozycji na alergen, zalecaną dawkę należy zastosować
profilaktycznie przed wyjściem z domu.

Zaburzenia oczne spowodowane alergią (niesezonowe (całoroczne) zapalenie spojówek)
- U dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.
- Zalecana dawka to 1 kropla do każdego oka, rano i wieczorem.

W przypadku ciężkich objawów lekarz może zwiększyć dawkę do 1 kropli do każdego oka, cztery
razy na dobę.
Złagodzenie objawów alergicznego zapalenia spojówek powinno wystąpić po 15-30 minutach.

Jeśli to możliwe, należy stosować lek Azelamed regularnie do momentu ustąpienia objawów.
W razie przerwania stosowania leku Azelamed istnieje prawdopodobieństwo nawrotu objawów
choroby.

Należy pamiętać:
- aby nie stosować leku Azelamed dłużej niż 6 tygodni,
- aby Azelamed stosować tylko do oczu.

Sposób podawania leku Azelamed
Aby poprawnie zastosować krople do oczu, podczas pierwszych kilku zakropleń można usiąść przed
lustrem.
1. Umyć ręce.
2. Za pomocą czystej chusteczki jednorazowej delikatnie osuszyć okolice oka.
3. Odkręcić zakrętkę i sprawdzić, czy kroplomierz jest czysty.
4. Delikatnie odciągnąć dolną powiekę do dołu.
5. Ostrożnie umieścić kroplę wewnątrz dolnej powieki.
   Należy zwrócić uwagę, aby nie dotknąć kroplomierzem oka.
6. Następnie puścić powiekę, a potem delikatnie przycisnąć wewnętrzny kącik oka od strony nosa.
  Dociskając palec do nosa, wykonać kilka delikatnych mrugnięć, aby lek został
  rozprowadzony równomiernie na powierzchni oka.
7. Usunąć nadmiar leku czystą chusteczką.
8. Powtórzyć powyższe czynności w celu podania leku do drugiego oka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azelamed
W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku Azelamed do oka, jest mało prawdopodobne, aby
wystąpiło niekorzystne działanie leku. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

W razie przypadkowego połknięcia leku Azelamed należy najszybciej jak to możliwe, skontaktować
się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym.

Brak jest doświadczenia z zastosowaniem toksycznych (bardzo wysokich, trujących) dawek
azelastyny chlorowodorku u ludzi. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach,
po znacznym przedawkowaniu lub w przypadku zatrucia można spodziewać się zaburzeń ze strony
ośrodkowego układu nerwowego (np. niepokoju, pobudzenia lub głębokiego, długotrwałego
zmęczenia lub senności). W takich przypadkach należy stosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Azelamed
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną
dawkę tak szybko jak to możliwe i następnie przyjmować lek o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Azelamed
W razie przerwania stosowania leku Azelamed istnieje prawdopodobieństwo nawrotu objawów
choroby.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):
Łagodne, przemijające podrażnienie (pieczenie, swędzenie, łzawienie) oczu po podaniu leku
Azelamed.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):
Gorzki smak w jamie ustnej. Powinien szybko ustąpić, zwłaszcza po wypiciu bezalkoholowego
napoju.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):
Reakcja alergiczna (taka jak wysypka i świąd).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Azelamed

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku
tekturowym po „EXP“. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Okres ważności po otwarciu opakowania
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już
nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Azelamed:
- Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek.
  1 ml roztworu zawiera 0,5 mg azelastyny chlorowodorku.
  Każda kropla zawiera 0,015 mg azelastyny chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, hypromeloza 4000, sorbitol
  ciekły, krystalizujący, sodu wodorotlenek do ustalenia pH oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Azelamed i co zawiera opakowanie
Azelamed to przezroczysty, bezbarwny do lekko żółtego roztwór.

Azelamed jest dostępny w butelce z kroplomierzem z zakrętką z zabezpieczeniem gwarancyjnym.
Jedna butelka o pojemności 10 ml zawiera 6 ml kropli do oczu, roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:


Podmiot odpowiedzialny
SUN-FARM Sp. z o.o.

ul. Dolna 21

05-092 Łomianki

Wytwórca
mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria: Azedil 0,5 mg/ml Augentropfen
Chorwacja: Azelamed 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina
Niemcy: Azedil 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung
Polska: Azelamed

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.2018

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza