Accupro 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Pfizer Europe

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. powl.

Kwota refundowana

13.83

Dawkowanie

Doustnie. Nadciśnienie tętnicze samoistne. Monoterapia: zalecana dawka początkowa u pacjentów nieprzyjmujących leków moczopędnych wynosi 10 lub 20 mg na dobę. W zależności od skuteczności leczenia dawka może być zwiększana (przez podwajanie) do dawki podtrzymującej 20 mg lub 40 mg na dobę podawanej jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych. Zmiany dawkowania należy dokonywać w przerwach 4-tyg. Długotrwała kontrola ciśnienia tętniczego jest osiągana u większości pacjentów przyjmujących 1 dawkę leku na dobę. U pacjentów stosowano maksymalne dawki chinaprylu do 80 mg na dobę. Leczenie w skojarzeniu z lekami moczopędnymi: u pacjentów, którzy kontynuują leczenie lekami moczopędnymi początkowa dawka chinaprylu wynosi 5 mg; dawkę tę należy zwiększać (w sposób opisany powyżej) aż do osiągnięcia zadowalającej odpowiedzi klinicznej. Zastoinowa niewydolność serca (jako lek pomocniczy, do stosowania w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy): zalecana dawka początkowa u pacjentów z niewydolnością serca wynosi 5 mg raz lub 2 razy na dobę. Po podaniu leku pacjenta należy uważnie obserwować ze względu na możliwość wystąpienia objawów hipotonii. Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, dawkę chinaprylu można zwiększać do osiągnięcia dawki skutecznej wynoszącej zazwyczaj 10-40 mg na dobę, podawanej w 2 dawkach podzielonych wraz z dotychczas stosowanymi lekami. Szczególne grupy pacjentów. Zalecana maksymalna dawka początkowa chinaprylu u pacjentów z CCr >60 ml/min wynosi 10 mg; u pacjentów z CCr 30-60 ml/ml - 5 mg, u pacjentów z CCr poniżej 30 ml/min - 2,5 mg; u pacjentów z CCr <10 ml in - w chwili obecnej brak wystarczających danych pozwalających na określenie zalecanej dawki chinaprylu u pacjentów hemodializowanych z powodu ciężkiej niewydolności nerek. Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, chinapryl może być podawany od dnia następnego w schemacie 2 dawek na dobę. Jeśli nie występują objawy hipotonii lub istotnego zaburzenia czynności nerek, dawkę można zwiększać w odstępach tygodniowych, do czasu wystąpienia oczekiwanego skutku leczenia. Profil skuteczności i bezpieczeństwa stosowania chinaprylu u pacjentów w podeszłym wieku jest podobny do występującego u osób młodszych. Zalecaną dawką początkową chinaprylu u pacjentów w wieku podeszłym jest 10 mg raz na dobę, dawka ta może być zwiększana, aż do osiągnięcia  pożądanej reakcji klinicznej. Brak zaleceń dotyczących dawkowania leku u dzieci.< iv>

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego - w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów i lekami ß-adrenolitycznymi. Leczenie zastoinowej niewydolności serca - w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i(lub) glikozydami naparstnicy.

Treść ulotki

1. Co to jest lek ACCUPRO i w jakim celu się go stosuje

Lek ACCUPRO należy do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego
angiotensynę (inhibitory ACE).
Lek ACCUPRO jest wskazany w leczeniu:
• Nadciśnienia tętniczego (może być stosowany jako jedyny lek lub jednocześnie
  z tiazydowymi lekami moczopędnymi lub lekami beta-adrenolitycznymi).
• Zastoinowej niewydolności serca (stosowany w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i (lub)
  glikozydami naparstnicy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ACCUPRO

Kiedy nie stosować leku ACCUPRO
− jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6),
− jeśli w przeszłości wystąpił obrzęk jakiejkolwiek części ciała (obrzęk naczynioruchowy), podczas
  leczenia innymi lekami z grupy inhibitorów ACE,
− jeśli u pacjenta lub kogoś z rodziny wystąpił kiedykolwiek obrzęk naczynioruchowy (obrzęk
  dziedziczny lub z nieznanej przyczyny),
− jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie aorty lub zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory
  serca,
− po 3. miesiącu ciąży (zaleca się również unikania stosowania leku ACCUPRO we wczesnym
  okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża”),
− jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym
  ciśnienie krwi zawierającym aliskiren,
− jeśli pacjent przyjmuje sakubitryl+walsartan (stosowany w niewydolności serca).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku ACCUPRO należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy skonsultować się z lekarzem:
− w razie wystąpienia takich objawów, jak świst krtaniowy, uczucie duszności, obrzęk twarzy, języka
  lub głośni (należy natychmiast odstawić lek ACCUPRO i bezzwłocznie zgłosić do lekarza).
− w przypadku wystąpienia bólu brzucha (z nudnościami lub wymiotami, lub bez takich objawów),
  który może być związany z obrzękiem naczynioruchowym jelit (objawy ustępują po odstawieniu
  leku).
− przed zabiegami odczulania i aferezy lipoprotein o małej gęstości (mechaniczne usuwanie
  cholesterolu z naczyń krwionośnych). Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku
  ACCUPRO, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych.
− przed zabiegiem hemodializy. Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku ACCUPRO ze
  względu na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych. W takim przypadku lekarz
  zaleci inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze lub zastosuje inną błonę dializacyjną.
− jeśli wystąpi odwodnienie lub niedobór sodu (na skutek np. biegunki, wymiotów, nadciśnienia
  tętniczego zależnego od reniny), ponieważ występuje zwiększone ryzyko nadmiernego obniżenia
  ciśnienia tętniczego,
− w przypadku zastoinowej niewydolnością serca, z ryzykiem obniżenia ciśnienia tętniczego. U tych
  pacjentów lekarz będzie ściśle kontrolować dawkowanie.
− jeśli występuje choroba tkanki łącznej dotycząca naczyń krwionośnych i (lub) zaburzenia
  czynności nerek, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia agranulocytozy lub neutropenii
  (nadmiernego zmniejszenia liczby krwinek białych).
− jeśli występują zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min). Lekarz zastosuje
  mniejszą dawkę leku (patrz poniżej).
− jeśli pacjent ma jedno- lub obustronne zwężenie tętnicy nerkowej. U tych pacjentów lekarz zaleci
  odpowiednio częstą kontrolę czynności nerek.
− u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby stosowanie leków moczopędnych może
  spowodować zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, które mogą wywołać śpiączkę
  wątrobową.
− jeśli pacjent stosuje leki moczopędne oszczędzające potas.
− jeśli pacjent ma cukrzycę, ponieważ może wystąpić hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi),
− jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny i (lub) podanie znieczulenia.
− jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego
  ciśnienia krwi:
  − antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA), nazywanego również sartanem - na przykład
    walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek
    związane z cukrzycą,
  − aliskiren.
  Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia
  elektrolitów (np. potasu) we krwi.
  Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku ACCUPRO”.
− jeśli pacjent jednocześnie stosuje inhibitor mTOR (np. temsyrolimus) lub inhibitor DPP-IV
  (np. wildagliptyna), lub inhibitor obojętnej endopeptydazy – NEP, ponieważ istnieje zwiększone
  ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
− u pacjentów przyjmujących leki lub mających zaburzenia, które mogą zmniejszać stężenie sodu we
  krwi.

Należy poinformować lekarza:
− o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku ACCUPRO we
  wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym
  okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży);
− o wystąpieniu takich objawów jak: obrzęk twarzy, kończyn, powiek, ust, języka, trudności
  w połykaniu i oddychaniu, ból brzucha (mogących świadczyć o wystąpieniu obrzęku
  naczyniowego), ból gardła czy gorączka (ponieważ mogą to być objawy zakażenia przebiegającego
  ze zmniejszeniem liczby białych krwinek) oraz zawroty głowy i omdlenia. Po stwierdzeniu takich
  objawów pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza;
− o planowanym poddaniu się zabiegowi operacyjnemu i (lub) znieczuleniu.

Lek ACCUPRO a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Zwłaszcza należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:
- tetracykliny (antybiotyki),
- leki moczopędne,
- suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki mogące zwiększać
  stężenie potasu (np. heparyna), leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton,
  triamteren, amiloryd) oraz leki przeciwbakteryjne, takie jak: sulfametoksazol i trimetoprim,
- leki znieczulające,
- lit, stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych,
- niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym inhibitory COX-2,
- inhibitory mTOR, np. temsyrolimus (leki stosowane po przeszczepieniu narządu oraz
  w leczeniu nowotworów), inhibitory DPP-IV, np. wildagliptyna (stosowana w leczeniu
  cukrzycy typu II) lub inhibitory obojętnej endopeptydazy (NEP), np. racekadotryl, ponieważ
  może się zwiększyć ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego,
- preparaty złota (np. aurotiojabłczan sodu),
- inne leki obniżające ciśnienie tętnicze,
- antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy nie
  stosować leku ACCUPRO” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
  Lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności.

ACCUPRO z jedzeniem i piciem
Wchłanianie leku ACCUPRO może być umiarkowanie zmniejszone (około 25-30%), jeśli jest on
przyjmowany podczas posiłku obfitującego w tłuszcze.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lekarz zwykle zaleci, aby przerwać stosowanie leku ACCUPRO przed zajściem w ciążę lub gdy tylko
zostanie stwierdzone, że pacjentka jest w ciąży, i doradzi stosowanie innego leku zamiast leku
ACCUPRO. Nie zaleca się stosowania leku ACCUPRO we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go
stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić
dziecku.

Karmienie piersią
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią.
Podczas stosowania leku ACCUPRO nie zaleca się karmienia piersią niemowląt (pierwsze kilka
tygodni po porodzie), a w szczególności wcześniaków. W przypadku starszych niemowląt, lekarz
poinformuje pacjentkę o potencjalnych korzyściach i ryzyku stosowania leku ACCUPRO podczas
karmienia piersią w porównaniu z innymi metodami leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Zdolność do czynności związanych z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn może być zaburzona,
zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

Lek ACCUPRO zawiera laktozę
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek ACCUPRO

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie leku ACCUPRO, w zależności od schorzenia i indywidualnej
reakcji pacjenta na leczenia.

Nadciśnienie tętnicze
Monoterapia: Zalecana dawka początkowa leku ACCUPRO u pacjentów nieprzyjmujących
diuretyków wynosi 10 mg lub 20 mg na dobę. W zależności od skuteczności leczenia dawka może być
zwiększana (przez podwajanie) do dawki podtrzymującej 20 mg lub 40 mg na dobę zwykle podawanej
raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych. Lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki
co kilka tygodni. U większości pacjentów lek ACCUPRO skutecznie obniża ciśnienie tętnicze krwi.
U pacjentów stosowano maksymalne dawki do 80 mg leku ACCUPRO na dobę.

Stosowanie leku ACCUPRO jednocześnie z lekami moczopędnymi
U pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują leki moczopędne lekarz zwykle zaleca mniejszą dawkę
początkową leku ACCUPRO, która wynosi 5 mg. Dawkę tę można zwiększać (w sposób opisany
powyżej), aż do osiągnięcia skutecznej kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

Zastoinowa niewydolność serca
Lek ACCUPRO jest stosowany jednocześnie z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy.
Zalecana dawka początkowa u chorych z niewydolnością serca wynosi 5 mg raz lub dwa razy na dobę. Po
podaniu leku ACCUPRO lekarz zaleca zwykle kontrolę czynności układu krążenia, szczególnie ciśnienia
tętniczego krwi. Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, lekarz zaleci stopniowe zwiększanie
dawki leku do czasu wystąpienia oczekiwanego działania leku.

Stosowanie u dzieci
Leku ACCUPRO nie należy podawać dzieciom.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Wiek wydaje się nie mieć wpływu na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku ACCUPRO. Dlatego
lekarz najczęściej zaleca takie same dawki jak u pacjentów młodszych. Początkowa dawka leku
ACCUPRO wynosi 10 mg raz na dobę i może być zwiększana aż do osiągnięcia skutecznej kontroli
ciśnienia tętniczego krwi.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek
Zalecana dawka początkowa u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 60 ml/min i powyżej 30 ml/min
wynosi 5 mg, u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min wynosi 2,5 mg. Jeśli dawka
początkowa jest dobrze tolerowana, lek ACCUPRO może być podawany od dnia następnego
w schemacie dwóch dawek na dobę. Jeśli nie występują objawy zmniejszenia ciśnienia tętniczego lub
znacznego zaburzenia czynności nerek, dawkę można zwiększać w odstępach tygodniowych, zgodnie
z uzyskiwaną reakcją pacjenta na leczenie.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek proponuje się następujące dawkowanie leku ACCUPRO:

Klirens kreatyniny (ml/min)                Maksymalna zalecana dawka początkowa (mg)
>60                                                          10
30-60                                                        5
10-30                                                        2,5
<10                                                           *
* w chwili obecnej brak jest wystarczających danych pozwalających na określenie szczegółowych
wskazań dotyczących stosowania leku ACCUPRO u pacjentów hemodializowanych z powodu ciężkiej
niewydolności nerek.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby lub postępującą chorobą tego narządu należy ostrożnie
stosować ACCUPRO, szczególnie w skojarzeniu z lekami moczopędnymi.

Sposób i droga podania
Lek należy przyjmować doustnie. Należy spróbować przyjmować lek zawsze o tej samej(ych)
porze(ach) każdego dnia, niezależnie od posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ACCUPRO
W przypadku zastosowania większej dawki leku ACCUPRO niż zalecana i wystąpienia objawów
świadczących o znacznym obniżeniu ciśnienia (zawroty głowy, omdlenia) należy niezwłocznie zgłosić
się do lekarza. W zależności od występujących objawów lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku ACCUPRO
Należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia
kolejnej dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ACCUPRO
Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych zaliczono: ból głowy, zawroty głowy, kaszel,
zmęczenie, katar, nudności, wymioty oraz ból mięśni.

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób)
• zapalenie gardła, katar
• zwiększone stężenie potasu w surowicy
• zmniejszone stężenie sodu we krwi
• bezsenność
• zawroty głowy, bóle głowy, parestezja
• niedociśnienie
• kaszel, duszność
• nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha
• ból pleców, ból mięśni
• ból w klatce piersiowej, zmęczenie, astenia
• zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy, zwiększone stężenie azotu mocznikowego we
  krwi

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób)
• zapalenie oskrzeli, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie dróg moczowych,
  zapalenie zatok
• nerwowość, depresja, dezorientacja
• senność, przemijający atak niedokrwienny (TIA)
• osłabienie zdolności widzenia w jednym oku
• szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
• kołatanie serca, dławica piersiowa, przyspieszony rytm serca, zawał mięśnia sercowego
• rozszerzenie naczyń krwionośnych
• suchość w gardle
• suchość błony śluzowej jamy ustnej lub gardła, wzdęcia
• świąd, wysypka, zwiększona potliwość, obrzęk naczynioruchowy
• zaburzenia czynności nerek, białkomocz
• impotencja
• gorączka, obrzęk uogólniony, obrzęk obwodowy

Rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 osób)
• zaburzenia równowagi, omdlenia
• eozynofilowe zapalenie płuc
• zaburzenia smaku, zaparcie, zapalenie języka
• pokrzywka, rumień wielopostaciowy, pęcherzyca.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób)
• zaburzenia widzenia
• niedrożność jelit, obrzęk naczynioruchowy jelit
• wykwit łuszczycopodobny

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

• zmniejszenie liczby neutrofili we krwi, zmniejszenie liczby granulocytów, niedokrwistość
  hemolityczna, małopłytkowość
• reakcje anafilaktyczne
• ciemne zabarwienie moczu, nudności, wymioty, skurcze mięśni, splątanie i drgawki. Mogą to
  być objawy choroby o nazwie nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego
• krwotok śródmózgowy
• niedociśnienie ortostatyczne
• skurcz oskrzeli
• zapalenie trzustki
• żółtaczka, zapalenie wątroby
• zespół Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, łysienie, martwica naskórka,
  nadwrażliwość na światło, zmiany skórne, wystąpienie lub nasilenie objawów łuszczycy
  (choroby skóry charakteryzującej się zaczerwienionymi plamami pokrytymi srebrzystymi
  łuskami)
• zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu i liczby białych
  krwinek, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny, pojedyncze
  przypadki niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6-PDH

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ACCUPRO

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ACCUPRO
- Substancją czynną leku jest chinapryl w postaci chlorowodorku chinaprylu.
  1 tabletka powlekana leku ACCUPRO 5 zawiera5,416 mg chlorowodorku chinaprylu
  (co odpowiada 5 mg chinaprylu)
  1 tabletka powlekana leku ACCUPRO 10 zawiera 10,832 mg chlorowodorku chinaprylu
  (co odpowiada 10 mg chinaprylu)
  1 tabletka powlekana leku ACCUPRO 20 zawiera 21,664 mg chlorowodorku chinaprylu
  (co odpowiada 20 mg chinaprylu)
  1 tabletka powlekana leku ACCUPRO 40 zawiera 43,328 mg chlorowodorku chinaprylu
  (co odpowiada 40 mg chinaprylu)

- Pozostałe składniki to:
  Substancje pomocnicze: magnezu węglan, żelatyna, krospowidon, laktoza, magnezu stearynian.
  Skład otoczki: tytanu dwutlenek, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, wosk
  Candelilla. Otoczka leku ACCUPRO 40 zawiera również żelaza tlenek czerwony.

Jak wygląda lek ACCUPRO i co zawiera opakowanie
Accupro 5 to białe owalne tabletki powlekane oznaczone symbolem „5” po obu stronach tabletki oraz
posiadające rowek umożliwiający podzielenie tabletki na połowę.
Accupro 10 to białe trójkątne tabletki powlekane oznaczone symbolem „10” po jednej stronie tabletki
oraz posiadające rowek umożliwiający podzielenie tabletki na połowę.
Accupro 20 to białe okrągłe tabletki powlekane oznaczone symbolem „20” po jednej stronie tabletki
oraz posiadające rowek umożliwiający podzielenie tabletki na połowę.
Accupro 40 to czerwone owalne tabletki powlekane oznaczone symbolem „40” po jednej stronie
tabletki i „PD535” po drugiej stronie.

Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20:
Blistry z folii Al pokrytej PVC/PVDC-Polyamide/Al/PVC w tekturowym pudełku zawierającym: 30,
50 lub 100 tabletek powlekanych

Accupro 40:
Blistry z folii Al pokrytej PVC/PVDC-Polyamide/Al/PVC w tekturowym pudełku zawierającym: 28
lub 56 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny:
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia

Wytwórca:
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku, należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Pfizer Polska Sp. z o.o.
tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza