Abilify Maintena proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - fiol. proszku + fiol. rozp.

Opakowanie

fiol. proszku + fiol. rozp.

Producent

Otsuka Pharmaceutical Netherlands

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu

Kwota refundowana

935.21

Dawkowanie

Domięśniowo. Nie jest wymagane dobieranie indywidualnej dawki preparatu. Dorośli. W dniu rozpoczęcia leczenia: 1 wstrzyknięcie preparatu w dawce 400 mg z kontynuacją leczenia dobową dawką arypiprazolu w postaci doustnej od 10 mg do 20 mg, podawaną przez 14 kolejnych dni w celu utrzymania terapeutycznego stężenia arypiprazolu podczas rozpoczynania leczenia lub 2 oddzielne wstrzyknięcia preparatu w dawce 400 mg w dwóch oddzielnych miejscach podania, w skojarzeniu z podaniem arypiprazolu w postaci doustnej w jednej dawce wynoszącej 20 mg. Po rozpoczęciu leczenia obejmującego podanie jednego wstrzyknięcia zalecana dawka podtrzymująca preparatu wynosi 400 mg. Lek należy podawać raz w miesiącu jako pojedyncze wstrzyknięcie (nie wcześniej niż po 26 dniach od podania poprzedniego wstrzyknięcia). Jeśli występują działania niepożądane po podaniu dawki 400 mg, należy rozważyć zmniejszenie dawki do 300 mg raz na miesiąc. Pominięcie dawek. Pominięcie drugiej lub trzeciej dawki: od ostatniego wstrzyknięcia upłynęło od >4 tyg. do <5 tyg. - wstrzyknięcie należy wykonać jak najszybciej, a następnie wznowić schemat comiesięcznych wstrzyknięć;>5 tyg. - należy ponownie rozpocząć jednoczesne podawanie doustnej postaci arypiprazolu przez 14 dni wraz z kolejnym podanym wstrzyknięciem lub podać w tym samym czasie 2 oddzielne wstrzyknięcia wraz z podaniem arypiprazolu w postaci doustnej w pojedynczej dawce wynoszącej 20 mg, wówczas należy wznowić schemat comiesięcznych wstrzyknięć. Pominięcie czwartej lub kolejnej dawki (tj. po osiągnięciu stanu stacjonarnego): od ostatniego wstrzyknięcia upłynęło od >4 tyg. do <6 tyg. - wstrzyknięcie należy podać jak najszybciej, a następnie wznowić schemat comiesięcznych wstrzyknięć;> 6 tyg. - należy ponownie rozpocząć jednoczesne podawanie doustnej postaci arypiprazolu przez 14 dni wraz z kolejnym podanym wstrzyknięciem lub podać w tym samym czasie 2 oddzielne wstrzyknięcia w skojarzeniu z podaniem arypiprazolu w postaci doustnej w pojedynczej dawce wynoszącej 20 mg, wówczas należy wznowić schemat comiesięcznych wstrzyknięć. Szczególne grupy pacjentów. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u pacjentów w wieku ≥65 lat. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne dostosowanie dawki. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest wymagane dostosowanie dawki; nie ma wystarczających danych do ustalenia zaleceń dawkowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dawkowanie u tych pacjentów wymaga ostrożności, zaleca się postać doustną. U pacjentów, u których rozpoznano wolny metabolizm z udziałem CYP2D6, dawka początkowa powinna wynosić 300 mg preparatu, a następnie należy kontynuować leczenie przez kolejnych 14 dni, podając przepisaną przez lekarza dobową doustną dawkę arypiprazolu lub dawka początkowa powinna obejmować 2 oddzielne wstrzyknięcia dawki 300 mg preparatu w skojarzeniu z podaniem pojedynczej, wcześniej przepisanej przez lekarza dawki arypiprazolu w postaci doustnej. W przypadku pacjentów o znanym wolnym metabolizmie z udziałem cytochromu CYP2D6, którzy jednocześnie przyjmują silny inhibitor CYP3A4: dawkę początkową należy zmniejszyć do 200 mg, a następnie należy kontynuować leczenie przepisaną przez lekarza dawką dobową arypiprazolu w postaci doustnej przez kolejnych 14 dni; u tych pacjentów nie należy rozpoczynać leczenia obejmującego podanie 2 wstrzyknięć. Preparat należy podawać raz w miesiącu jako pojedyncze wstrzyknięcie (nie wcześniej niż po 26 dniach od podania poprzedniego wstrzyknięcia). Dostosowanie dawki podtrzymującej z powodu interakcji. U pacjentów przyjmujących równocześnie silne inhibitory CYP3A4 i(lub) silne inhibitory CYP2D6 dłużej niż przez 14 dni należy zmniejszyć dawkę arypiprazolu, wg poniższego schematu. Pacjenci przyjmujący obecnie arypiprazol depot w dawce 400 mg oraz: silne inhibitory CYP2D6 lub silne inhibitory CYP3A4 - dawkę arypiprazolu zmniejszyć do 300 mg; silne inhibitory CYP2D6 i silne inhibitory CYP3A4 - dawkę arypiprazolu zmniejszyć do 200 mg. Pacjenci przyjmujący obecnie arypiprazol depot w dawce 300 mg oraz: silne inhibitory CYP2D6 lub silne inhibitory CYP3A4 - dawkę arypiprazolu zmniejszyć do 200 mg; silne inhibitory CYP2D6 i silne inhibitory CYP3A4 - dawkę arypiprazolu zmniejszyć do 160 mg. W razie odstawienia inhibitora CYP3A4 lub CYP2D6, może być wymagane zwiększenie dawki arypiprazolu do wcześniejszej stosowanej. W przypadku pojawienia się działań niepożądanych pomimo dostosowania dawki arypiprazolu, należy ponownie rozważyć, czy konieczne jest jednoczesne stosowanie inhibitora CYP2D6 lub CYP3A4. Należy unikać równoczesnego stosowania leków indukujących CYP3A4 z arypiprazolem depot przez okres dłuższy niż 14 dni, ponieważ powoduje to zmniejszenie stężenia arypiprazolu we krwi i takie stężenie może nie być skuteczne. Sposób podania. Lek podaje się w wyłącznie domięśniowo. Nie wolno podawać dożylnie ani podskórnie. W przypadku podania do mięśnia pośladkowego zaleca się używanie bezpiecznych igieł 22 G x 38 mm do wstrzyknięć podskórnych do mięśnia pośladkowego; w przypadku otyłych pacjentów (wskaźnik masy ciała >28 kg/m2 pc.), należy używać bezpiecznych igieł do wstrzyknięć podskórnych 21 G x 50 mm; należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia podając lek raz do jednego, raz do drugiego mięśnia pośladkowego. W przypadku podania do mięśnia naramiennego zaleca się używanie bezpiecznych igieł 23 G x 25 mm; w przypadku otyłych pacjentów należy używać bezpiecznych igieł do wstrzyknięć podskórnych 22 G x 38 mm; należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia podając lek raz do jednego, raz do drugiego mięśnia naramiennego. W przypadku rozpoczynania leczenia obejmującego podanie 2 wstrzyknięć, należy je podawać w dwóch różnych miejscach, do dwóch różnych mięśni. NIE podawać obu wstrzyknięć jednocześnie do tego samego mięśnia naramiennego lub mięśnia pośladkowego. W przypadku pacjentów o znanym wolnym metabolizmie cytochromu CYP2D6 wstrzyknięcie należy podawać albo do dwóch oddzielnych mięśni naramiennych, albo do jednego mięśnia naramiennego i jednego mięśnia pośladkowego. NIE podawać wstrzyknięć do dwóch mięśni pośladkowych.

Zastosowanie

Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ze stabilizacją choroby za pomocą doustnej postaci arypiprazolu.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Abilify Maintena i w jakim celu się go stosuje

Lek Abilify Maintena zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków
przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii – choroby z takimi objawami, jak
słyszenie, widzenie i czucie rzeczy w rzeczywistości nieistniejących, podejrzliwość, błędne
przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Osoby chorujące na tę
chorobę mogą również odczuwać depresję, poczucie winy, lęk lub napięcie.

Lek Abilify Maintena jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów ze schizofrenią, u których uzyskano
wystarczającą stabilizację choroby podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abilify Maintena

Kiedy nie stosować leku Abilify Maintena
•   jeśli pacjent ma uczulenie na arypiprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
    (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Abilify Maintena należy omówić to z lekarzem lub
pielęgniarką.

W czasie leczenia arypiprazolem zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych. Należy
natychmiast poinformować lekarza o występowaniu myśli lub uczuć związanych z wyrządzeniem
sobie krzywdy.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Abilify Maintena należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta
występuje:
• ostry stan pobudzenia lub ciężki stan psychotyczny;
• choroby serca lub udar w przeszłości, szczególnie jeśli pacjent wie, że występują u niego inne
  czynniki ryzyka udaru;
• duże stężenie cukru we krwi (typowe objawy obejmują: nadmierne pragnienie, wydalanie
  dużych ilości moczu, zwiększony apetyt i uczucie osłabienia) lub cukrzyca w wywiadzie
  rodzinnym;
• drgawki (padaczka), ponieważ może to oznaczać, że lekarz będzie chciał objąć pacjenta bardzo
  dokładną obserwacją;
• mimowolne, nieregularne ruchy mięśni, szczególnie mięśni twarzy;
• jeśli u pacjenta występują jednocześnie gorączka, pocenie się, przyspieszony oddech, sztywność
  mięśni i ospałość lub senność (mogą to być objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego);
otępienie (utrata pamięci i innych zdolności psychicznych) szczególnie w przypadku pacjentów
  w podeszłym wieku;
• choroby układu krążenia (choroby serca i krążenia), choroba układu krążenia w wywiadzie
  rodzinnym, udar lub „mikro” udar, nieprawidłowe ciśnienie krwi;
nieregularna akcja serca lub nieregularna akcja serca w wywiadzie u innego członka rodziny
  (w tym tak zwane wydłużenie odstępu QT obserwowane w badaniach EKG);
• zakrzepy krwi lub występowanie zakrzepów krwi w wywiadzie rodzinnym, ponieważ
  stosowanie leków przeciwpsychotycznych jest związane z tworzeniem zakrzepów krwi;
• trudności z połykaniem;
• uzależnienie od hazardu w przeszłości;
• poważne choroby wątroby.

Jeśli pacjent stwierdzi zwiększenie masy ciała, pojawienie się nietypowych ruchów, senności, która
utrudnia codzienną aktywność, jakiekolwiek trudności w czasie połykania lub objawy uczulenia,
powinien niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli pacjent lub jego rodzina bądź opiekun zauważy, że pacjent zaczyna odczuwać chęć lub
pragnienie zachowywania się w sposób nietypowy, oraz że nie może się oprzeć impulsowi, popędowi
lub pokusie podjęcia aktywności, które mogą zaszkodzić jemu lub innym, powinien powiedzieć o tym
lekarzowi. Powyższe zjawiska są nazywane zaburzeniami kontroli impulsów i mogą się objawiać
zachowaniami, takimi jak nałogowy hazard, nadmierne objadanie się lub nadmierna potrzeba
wydawania pieniędzy, zbyt duży popęd seksualny lub zwiększenie częstości i natężenia myśli lub
odczuć o tematyce seksualnej.
Lekarz może uznać za stosowne zmianę dawki lub odstawienie leku.

Arypiprazol może powodować senność, zmniejszenie ciśnienia krwi podczas wstawania, zawroty
głowy i zmiany w zakresie zdolności do poruszania się i zachowania równowagi, co może prowadzić
do upadków. Należy zachować ostrożność, szczególnie w przypadku pacjentów w podeszłym wieku
lub osłabionych.

Dzieci i młodzież
Nie stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie wiadomo, czy stosowanie
leku jest bezpieczne i skuteczne u tych pacjentów.

Lek Abilify Maintena a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki obniżające ciśnienie krwi: lek Abilify Maintena może nasilać działanie leków obniżających
ciśnienie krwi. Jeżeli pacjent przyjmuje leki regulujące ciśnienie krwi, powinien powiedzieć o tym
lekarzowi.

Przyjmowanie leku Abilify Maintena z niektórymi lekami może wymagać zmiany dawki leku Abilify
Maintena lub innych leków przyjmowanych przez pacjenta. Szczególnie ważne jest poinformowanie
lekarza o stosowaniu następujących leków:

• leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (takie jak chinidyna, amiodaron, flekainid);
• leki przeciwdepresyjne lub leki ziołowe stosowane w leczeniu depresji i lęku(takie jak
  fluoksetyna, paroksetyna, ziele dziurawca);
• leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol, itrakonazol);
• niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (takie jak efawirenz, newirapina
  i inhibitory proteazy, np. indynawir, rytonawir);
• leki przeciwdrgawkowe stosowane w leczeniu padaczki (takie jak karbamazepina, fenytoina,
  fenobarbital);
• określone antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna, ryfabutyna);
• leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT.

Przyjmowanie tych leków może zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych lub obniżać
działanie leku Abilify Maintena. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek nietypowe objawy podczas
przyjmowania tych leków z lekiem Abilify Maintena, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Leki, które zwiększają stężenie serotoniny, są zwykle stosowane w chorobach obejmujących depresję,
zespół lęku uogólnionego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (ZOK) i fobię społeczną oraz migrenę
i ból:

• tryptany, tramadol i tryptofan stosowany w leczeniu chorób obejmujących depresję, zespół lęku
  uogólnionego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (ZOK) i fobię społeczną oraz migrenę i ból;
• SSRI (takie jak paroksetyna i fluoksetyna) stosowane w leczeniu depresji, ZOK, paniki i lęku;
• inne leki przeciwdepresyjne (takie jak wenlafaksyna i tryptofan) stosowane w leczeniu ciężkiej
  depresji;
• leki trójpierścieniowe (takie jak klomipramina i amitryptylina) stosowane w leczeniu depresji;
• ziele dziurawca (Hypericum perforatum) stosowane jako preparat ziołowy w łagodnej depresji;
• leki przeciwbólowe (takie jak tramadol i petydyna) stosowane w łagodzeniu bólu;
• tryptany (takie jak sumatryptan i zolmitryptan) stosowane w leczeniu migreny.

Przyjmowanie tych leków może zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Jeśli u
pacjenta wystąpią jakiekolwiek nietypowe objawy podczas przyjmowania tych leków z lekiem Abilify
Maintena, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Stosowanie leku Abilify Maintena z alkoholem
Należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy podawać leku Abilify Maintena w okresie ciąży bez uzgodnienia z lekarzem. Jeśli
pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna niezwłocznie
powiadomić o tym lekarza.

U noworodków, których matki otrzymywały lek Abilify Maintena w ostatnim trymestrze (ostatnie trzy
miesiące ciąży), mogą wystąpić następujące objawy:
drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz
trudności związane ze ssaniem.

W razie wystąpienia takich objawów u dziecka należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka przyjmuje lek Abilify Maintena, lekarz omówi z nią, czy powinna karmić piersią,
biorąc pod uwagę korzyści wynikające z leczenia i korzyści wynikające z karmienia dziecka piersią.

Nie należy przyjmować leku i karmić dziecka piersią. Należy porozmawiać z lekarzem na temat
najlepszych metod karmienia dziecka, jeżeli pacjentka przyjmuje lek Abilify Maintena.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W trakcie leczenia tym lekiem mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4).
Należy brać to pod uwagę podczas wykonywania czynności wymagających pełnej uwagi np. podczas
prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Abilify Maintena zawiera sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak przyjmować lek Abilify Maintena

Lek Abilify Maintena ma postać proszku, z którego lekarz lub pielęgniarka przygotowuje zawiesinę.

Lekarz ustali prawidłową dawkę leku Abilify Maintena dla pacjenta. Zalecana i początkowa dawka
to 400 mg, o ile lekarz nie zdecyduje o podawaniu pacjentowi mniejszej dawki początkowej lub dawki
podtrzymującej (300 mg, 200 mg lub 160 mg).

Dostępne są dwa sposoby rozpoczynania leczenia lekiem Abilify Maintena i lekarz zdecyduje, który z
nich jest najlepszy dla pacjenta.
Jeśli pacjent otrzyma jedno wstrzyknięcie leku Abilify Maintena w pierwszym dniu leczenia,
  wówczas leczenie arypiprazolem w postaci doustnej będzie kontynuowane przez 14 dni po
  podaniu pierwszego wstrzyknięcia.
Jeśli pacjent otrzymał dwa wstrzyknięcia leku Abilify Maintena w pierwszym dniu leczenia,
  wówczas musi również przyjąć doustnie jedną tabletkę arypiprazolu podczas tej samej wizyty.

Następnie, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej, leczenie jest kontynuowane w postaci wstrzyknięć leku
Abilify Maintena.

Raz w miesiącu lekarz będzie wstrzykiwał lek jako pojedyncze wstrzyknięcie do mięśnia
pośladkowego lub naramiennego (pośladek lub ramię). Podczas wstrzykiwania pacjent może
odczuwać niewielki ból. Lekarz będzie wstrzykiwał lek naprzemiennie po prawej i lewej stronie.
Wstrzyknięcia nie będą podawane dożylnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Abilify Maintena
Ten lek jest podawany pacjentowi pod nadzorem lekarza, dlatego jest mało prawdopodobne, aby
doszło do przedawkowania leku. Jeśli pacjent znajduje się pod opieką kilku lekarzy, należy pamiętać o
powiadomieniu wszystkich o otrzymywaniu leku Abilify Maintena.

U pacjentów, którzy otrzymali zbyt dużą dawkę arypiprazolu, wystąpiły następujące objawy:

• szybkie bicie serca, pobudzenie/agresja, problemy z mową;
• nietypowe ruchy ciała (szczególnie twarzy lub języka) i obniżenie świadomości;

Inne objawy mogą obejmować:

• ostry stan splątania, napady drgawkowe (padaczka), śpiączkę, połączenie gorączki,
  przyspieszonego oddechu, nadmiernego pocenia się;
• sztywność mięśni i senność lub ospałość, zwolniony oddech, dławienie się, wysokie lub niskie
  ciśnienie krwi, nieprawidłowy rytm akcji serca.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem lub szpitalem.

Pominięcie wstrzyknięcia leku Abilify Maintena
Bardzo ważne jest terminowe przyjmowanie zaplanowanych dawek. Pacjent powinien otrzymywać
dawkę leku co miesiąc, ale nie wcześniej niż po upływie 26 dni od ostatniego wstrzyknięcia. W razie
pominięcia wstrzyknięcia należy najszybciej jak to możliwe skontaktować się z lekarzem, aby ustalić
termin następnego wstrzyknięcia.

Przerwanie stosowania leku Abilify Maintena
Nie wolno przerywać leczenia w związku z poprawą stanu zdrowia. Przyjmowanie leku Abilify
Maintena zgodnie z zaleceniami lekarza jest bardzo ważne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich
działań niepożądanych:

• połączenie którychkolwiek z następujących objawów: nadmierna senność, zawroty głowy, stan
  splątania, dezorientacja, trudności z mówieniem, trudności z chodzeniem, sztywność lub drżenie
  mięśni, gorączka, osłabienie, rozdrażnienie, agresywność, lęk, podwyższone ciśnienie krwi lub
  napady drgawkowe, które mogą prowadzić do utraty przytomności;
• nietypowe ruchy ciała, głównie twarzy lub języka, ponieważ lekarz może zdecydować o
  zmniejszeniu dawki;
• jeśli wystąpią objawy, takie jak: obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi (nóg), ponieważ może to
  oznaczać, że utworzył się skrzep krwi, który może przemieszczać się naczyniami krwionośnymi
  do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeśli u pacjenta wystąpi
  którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza;
• połączenie gorączki, przyspieszonego oddechu, pocenia się, sztywności mięśni i senności,
  ponieważ mogą to być objawy stanu nazywanego złośliwym zespołem neuroleptycznym (ang.
  NMS);
• większe niż zwykle pragnienie, częstsze niż zwykle oddawanie moczu, silne uczucie głodu,
  osłabienie lub zmęczenie, nudności, uczucie splątania lub owocowy zapach oddechu, ponieważ
  mogą to być objawy cukrzycy.

Po przyjęciu leku Abilify Maintena mogą również wystąpić niżej wymienione działania niepożądane.

Do często występujących działań niepożądanych (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10) należą:

• zwiększenie masy ciała;
• cukrzyca;
• zmniejszenie masy ciała;
• niepokój;
• lęk;
• niemożność zachowania spokoju, trudność w siedzeniu spokojnie;
• zaburzenia snu (bezsenność);
• szarpany opór w przypadku ruchów pasywnych w miarę jak mięśnie napinają się i rozluźniają,
  nieprawidłowe zwiększenie napięcia mięśniowego, sztywność mięśni, powolne ruchy ciała;
• akatyzja (odczucie wewnętrznego niepokoju i przymus wykonywania ciągłych ruchów);
• drżenie;
• niekontrolowane drżenie mięśni, szarpane lub rwane ruchy;
• zmiany poziomu świadomości pacjenta, senność;
• senność;
• zawroty głowy;
• ból głowy;
• suchość w jamie ustnej;
• sztywność mięśni;
• niezdolność do erekcji lub utrzymania erekcji podczas stosunku płciowego;
• ból w miejscu podania, stwardnienie skóry w miejscu podania;
• osłabienie, utrata siły mięśniowej lub uczucie silnego zmęczenia;
• podczas przeprowadzania badań krwi, lekarz może stwierdzić we krwi pacjenta zwiększone
  stężenie kinazy fosfokreatynowej) (enzym ważny dla czynności mięśni).

Do niezbyt często występujących działań niepożądanych (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 100) należą:

• mała liczba pewnych typów białych krwinek (neutropenia), niskie stężenie hemoglobiny lub
  mała liczba czerwonych krwinek, mała liczba płytek krwi;
• reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość);
• zmniejszenie lub zwiększenie stężeń prolaktyny we krwi;
• wysokie stężenie cukru we krwi;
• zwiększone stężenie tłuszczów we krwi, takich jak cholesterol i trójglicerydy oraz niskie
  stężenie cholesterolu i niskie stężenie trójglicerydów;
• zwiększone stężenie insuliny, hormonu regulującego stężenie cukru we krwi;
• zwiększony lub zmniejszony apetyt;
• myśli samobójcze;
• choroby psychiczne charakteryzujące się nieprawidłowym kontaktem lub utratą kontaktu z
  rzeczywistością;
• omamy;
• urojenia;
• zwiększone zainteresowanie sferą seksualną;
• reakcja paniki;
• depresja;
• chwiejność emocjonalna;
• stan obojętności z brakiem emocji, uczucie emocjonalnego i psychicznego dyskomfortu;
• zaburzenia snu;
• zgrzytanie zębami lub zaciskanie szczęk;
• obniżenie popędu płciowego (obniżenie libido);
• zmieniony nastrój;
• choroby mięśni;
• niekontrolowane przez pacjenta ruchy mięśni, takie jak grymasy twarzy, mlaskanie i ruchy
  języka. Objawy zwykle dotyczą najpierw twarzy i jamy ustnej, ale mogą dotyczyć innych części
  ciała. Mogą to być objawy choroby nazywanej „dyskinezą opóźnioną”.
• parkinsonizm - stan medyczny z wieloma różnymi objawami, do których należą: spowolnione
  lub powolne ruchy, spowolnienie myśli, szarpanie podczas zginania kończyn (sztywność mięśni
  szkieletowych), utykanie, przyspieszone kroki, drżenie, ograniczenie lub brak ekspresji na
  twarzy, sztywność mięśni, ślinienie się;
• problemy z poruszaniem;
• silny niepokój i zespół „niespokojnych nóg”;
• zaburzenia odczuwania smaku i zapachu;
• unieruchomienie gałek ocznych w jednej pozycji;
• niewyraźne widzenie;
• ból oczu;
• podwójne widzenie;
• nadwrażliwość oczu na światło;
• nieprawidłowe bicie serca, wolna lub szybka częstość akcji serca, nieprawidłowe
  przewodnictwo elektryczne serca, nieprawidłowy wynik pomiaru aktywności elektrycznej serca
  (EKG);
• wysokie ciśnienie krwi;
• zawroty głowy podczas wstawania lub siadania z powodu spadku ciśnienia krwi;
• kaszel;
• czkawka;
• refluks żołądkowo-przełykowy. Nadmiar soku żołądkowego cofającego się (refluks) do
  przełyku (fragment przewodu pokarmowego od jamy ustnej do żołądka, przez który przechodzi
  pokarm), powodujący zgagę i ewentualnie uszkadzający przełyk;
• zgaga;
• wymioty;
• biegunka;
• nudności;
• ból brzucha;
• dyskomfort w żołądku;
• zaparcie;
• częste wypróżnianie się;
• ślinienie się, większe niż zwykle wydzielanie śliny w jamie ustnej;
• nadmierna utrata włosów;
• trądzik, choroby skóry twarzy w miejscu, gdzie skóra nosa i policzków jest nietypowo
  zaczerwieniona, egzema, stwardnienie skóry;
• sztywność mięśni, skurcze mięśni, drżenie mięśni, napięcie mięśni, ból mięśni, ból w
  kończynach;
• ból stawów, ból pleców, zmniejszenie zakresu ruchu stawów, sztywność karku, ograniczone
  rozwieranie szczęk;
• kamica nerkowa, cukier (glukoza) w moczu;
• spontaniczny wypływ mleka z piersi (mlekotok);
• powiększenie piersi u mężczyzn, tkliwość piersi, suchość pochwy;
• gorączka;
• utrata siły mięśniowej;
• zaburzenia chodu;
• dyskomfort w klatce piersiowej;
• reakcje w miejscu podania, takie jak zaczerwienienie, dyskomfort w wyniku obrzęku i świąd w
  miejscu podania;
• pragnienie;
• spowolnienie;
• próby wątrobowe mogą wykazywać nieprawidłowe wyniki;
• podczas badań lekarz może stwierdzić
   - większą aktywność enzymów wątrobowych;
   - większą aktywność aminotransferazy alaninowej;
   - większa aktywność gamma glutamylotransferazy,
   - większe stężenia bilirubiny we krwi;
   - większą aktywność aminotransferazy asparaginianowej;
   - większe lub mniejsze stężenia glukozy we krwi;
   - większe stężenia glikozylowanej hemoglobiny;
   - mniejsze stężenia cholesterolu we krwi;
   - mniejsze stężenia trójglicerydów we krwi;
   - większy obwód w pasie.

Następujące działania niepożądane zgłaszano po wprowadzeniu do obrotu arypiprazolu w postaci
doustnej, ale częstość ich występowania nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych):

• mała liczba białych krwinek;
• reakcja uczuleniowa (np. obrzęk jamy ustnej, języka, twarzy i gardła, świąd, pokrzywka),
  wysypka;
• nieprawidłowy rytm serca, nagły zgon z niewyjaśnionych przyczyn, zawał mięśnia sercowego;
• cukrzycowa kwasica ketonowa (ciała ketonowe we krwi i w moczu) lub śpiączka;
• jadłowstręt (anoreksja), problemy z przełykaniem;
• niskie stężenia sodu we krwi;
• próby samobójcze i dokonane samobójstwo;
• niezdolność do oparcia się impulsowi, popędowi lub pokusie podjęcia aktywności, która może
  zaszkodzić pacjentowi lub innym, obejmująca zachowania, takie jak:
   - silny impuls do nadmiernego uprawiania hazardu mimo poważnych konsekwencji
     osobistych lub rodzinnych;
   - zmienione bądź zwiększone zainteresowanie sferą seksualną i zachowania znacząco
     niepokojące pacjenta lub innych, na przykład wzmożony popęd seksualny;
   - niekontrolowane nadmierne zakupy lub wydawanie pieniędzy;
   - niepohamowane obżarstwo (jedzenie dużych ilości pożywienia w krótkim czasie) lub
     jedzenie kompulsywne (jedzenie większej ilości pożywienia niż zazwyczaj i większej niż
     potrzeba do zaspokojenia głodu);
   - popęd do włóczęgostwa.
  Jeżeli wystąpią u pacjenta tego typu zachowania, powinien powiedzieć o nich lekarzowi, który
  omówi z pacjentem sposoby leczenia lub zmniejszenia tych objawów.
• nerwowość;
• zachowania agresywne;
• złośliwy zespół neuroleptyczny (zespół, którego objawy to: gorączka, sztywność mięśni,
  przyspieszone oddychanie, nadmierne pocenie się, obniżenie świadomości i nagłe zmiany
  ciśnienia krwi i częstości akcji serca);
• napady padaczkowe (drgawki);
• zespół serotoninowy (reakcja, która może spowodować uczucie intensywnego szczęścia,
  ospałość, niezdarność, pobudzenie, wrażenie upojenia alkoholowego, gorączkę, nadmierne
  pocenie się lub sztywność mięśni);
• zaburzenia mowy;
• zaburzenia czynności serca, w tym częstoskurcz typu torsades de pointes, zatrzymanie akcji
  serca, zaburzenia rytmu serca, które mogą wynikać z nieprawidłowych impulsów nerwowych w
  sercu, nieprawidłowe odczyty wydłużenia odstępu QT w badaniu kardiologicznym (EKG)
• omdlenia;
• objawy związane z obecnością skrzepów w żyłach, szczególnie w nogach (objawy obejmują
  obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi
  do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu;
• skurcze mięśni w okolicy aparatu głosowego;
• przypadkowe wdychanie cząstek podczas jedzenia z ryzykiem zapalenia płuc (zakażenie płuc);
• zapalenie trzustki;
• trudności w przełykaniu;
• niewydolność wątroby;
• żółtaczka (zażółcenie skóry i białych części gałek ocznych);
• zapalenie wątroby;
• wysypka;
• nadwrażliwość skóry na światło;
• nadmierne pocenie się;
• ciężkie reakcje alergiczne, takie jak wysypka polekowa z eozynofilią i objawami
  ogólnoustrojowymi (zespół DRESS). Początkowo zespół DRESS przypomina objawy
  grypopodobne z wysypką na twarzy, a następnie pojawia się wysypka na innych częściach ciała,
  wysoka gorączka, powiększone węzły chłonne, podwyższenie aktywności enzymów
  wątrobowych (widoczne w badaniach krwi) i podwyższone stężenie określonego rodzaju
  białych krwinek (eozynofilia);
• osłabienie mięśni, tkliwość lub ból, szczególnie, jeśli w tym samym czasie pacjent czuje się źle,
  ma wysoką gorączkę lub ma ciemne zabarwienie moczu. Te objawy mogą być spowodowane
  przez nieprawidłowy rozkład mięśni, stan który może zagrażać życiu i prowadzić do problemów
  z nerkami (stan zwany rabdomiolizą);
• trudności z oddawaniem moczu;
• mimowolne oddawanie moczu (nietrzymanie);
• objawy zespołu z odstawienia u noworodków;
• przedłużony i (lub) bolesny wzwód;
• trudności w regulacji podstawowej temperatury ciała lub przegrzanie;
• ból w klatce piersiowej;
• obrzęk rąk, kostek lub stóp;
• podczas badań lekarz może stwierdzić
   - podwyższoną aktywność fosfatazy alkalicznej;
   - wahania wyników badań pomiarów stężenia glukozy we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki
zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Abilify Maintena

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na fiolce. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie zamrażać.

Zawiesinę po rekonstytucji należy niezwłocznie wykorzystać, jednak można ją przechowywać
w fiolce w temperaturze poniżej 25°C maksymalnie przez 4 godziny. Nie pozostawiać odtworzonej
zawiesiny w strzykawce.
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Abilify Maintena
- Substancją czynną leku jest arypiprazol.
  Każda fiolka zawiera 300 mg arypiprazolu.
  Po rekonstytucji każdy ml zawiesiny zawiera 200 mg arypiprazolu.
  Każda fiolka zawiera 400 mg arypiprazolu.
  Po rekonstytucji każdy ml zawiesiny zawiera 200 mg arypiprazolu.

- Pozostałe składniki leku to:
  Proszek
  Sodu karmeloza, mannitol, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu wodorotlenek
  Rozpuszczalnik
  Woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Abilify Maintena i co zawiera opakowanie
Lek Abilify Maintena zawiera proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o
przedłużonym uwalnianiu

Lek Abilify Maintena ma postać białego lub białawego proszku w przezroczystej szklanej fiolce.
Lekarz lub pielęgniarka przygotują z niego zawiesinę, która zostanie podana w postaci wstrzyknięcia.
Do przygotowania zawiesiny zostanie wykorzystana fiolka z rozpuszczalnikiem do leku Abilify
Maintena, który ma postać przezroczystego roztworu w przezroczystej szklanej fiolce.

Pojedyncze opakowanie
Każde pojedyncze opakowanie zawiera jedną fiolkę z proszkiem, fiolkę z rozpuszczalnikiem o
pojemności 2 ml, jedną strzykawkę ze złączem typu luer lock o pojemności 3 ml z założoną
bezpieczną igłą do wstrzyknięć podskórnych 21 G × 38 mm z osłoną igły, jedną jednorazową
strzykawkę o pojemności 3 ml z końcówką typu luer lock, jeden łącznik fiolki i trzy bezpieczne igły
do wstrzyknięć podskórnych: jedna 23 G × 25 mm, jedna 22 G × 38 mm i jedna 21 G × 51 mm.

Opakowanie zbiorcze
Pakiet zawierający 3 pojedyncze opakowania.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
Herikerbergweg 292
1101 CT, Amsterdam
Holandia

Wytwórca
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby
Dania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien
Lundbeck S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 2 535 79 79

Lietuva
H. Lundbeck A/S
Tel: +45 36301311

България
Lundbeck Export A/S Representative Office
Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg
Lundbeck S.A.
Tél: +32 2 535 79 79

Česká republika
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Tel: +420 225 275 600

Magyarország
Lundbeck Hungaria Kft.
Tel: +36 1 4369980

Danmark
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: +46 8 54528660

Malta
H. Lundbeck A/S
Tel: +45 36301311

Deutschland
Otsuka Pharma GmbH
Tel: +49 69 1700860

Nederland
Lundbeck B.V.
Tel: +31 20 697 1901

Eesti
H. Lundbeck A/S
Tel: +45 36301311

Norge
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: +46 8 54528660

Ελλάδα
Lundbeck Hellas S.A.
Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich
Lundbeck Austria GmbH
Tel: +43 1 266 91 08

España
Otsuka Pharmaceutical S.A.
Tel: +34 93 208 10 20

Polska
Lundbeck Poland Sp. z o. o.
Tel.: +48 22 626 93 00

France
Otsuka Pharmaceutical France SAS
Tél: +33 (0) 1 47 08 00 00

Portugal
Lundbeck Portugal Lda
Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska
Lundbeck Croatia d.o.o.
Tel.: +385 1 644 82 63

România
Lundbeck Romania SRL
Tel: +40 21319 88 26

Ireland
Lundbeck (Ireland) Limited
Tel: +353 1 468 9800

Slovenija
Lundbeck Pharma d.o.o.
Tel.: +386 2 229 4500

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Lundbeck Slovensko s.r.o.
Tel: +421 2 5341 42 18

Italia
Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l
Tel: +39 02 00 63 27 10

Suomi/Finland
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: +46 8 54528660

Κύπρος
Lundbeck Hellas A.E
Τηλ.: +357 22490305

Sverige
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: +46 8 54528660

Latvija
H. Lundbeck A/S
Tel: +45 36301311

United Kingdom (Northern Ireland)
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {MM/RRRR}.

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza