Obowiązek noszenia maseczek

Maseczki obostrzenia
Obowiązek noszenia maseczek.

W związku ze znacznym wzrostem liczby przypadków zakażeń SARS-CoV-2 od 24 października w całej Polsce obowiązuje czerwona strefa. Zmieniły się także zasady zakrywania ust i nosa. Gdzie mamy obowiązek noszenia maseczek, a kiedy jesteśmy z tego zwolnieni?

Spis treści: 

 1. Zasady bezpieczeństwa podczas epidemii
 2. Obowiązek noszenia maseczki

Zasady bezpieczeństwa podczas epidemii

Kluczowe zasady bezpieczeństwa wciąż obejmują:

 • dystans społeczny,
 • dezynfekcję i częste mycie rąk,
 • zasłanianie nosa i ust.

Obowiązująca minimalna odległość między pieszymi to dystans 1,5 metra.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać,
 • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Badania na koronawirusa

POPULARNE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 

 

Koronawirus SARS-CoV-2

Test antygenowy (wynik w jęz. angielskim gratis)

Cena: 160 zł

KUP ONLINE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny RT-PCR
do wykonania w punkcie 
pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test wykrywający
przeciwciała IgG+IgM

Cena: 220 zł

KUP ONLINE

Badania nie są wykonywane w centrach medycznych Medicover, a wyłącznie w placówkach lub wskazanych punktach pobrań.

Dowiedz się więcej: jak uniknąć zakażenia koronawirusem?

Obowiązek noszenia maseczki

Od dnia 27 lutego w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) mamy obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy pomocy maseczki. Chusty, przyłbice i szaliki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed zakażeniem wirusem.

Muszą to robić wszyscy w całym kraju, chyba że mają zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Od 11 marca 2021 maseczek nie muszą nosić osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych

Usta i nos należy zasłaniać przy pomocy maseczki:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego (np. autobusie, tramwaju, pociągu), samolotach; w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in.:
  - na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  - w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
  - w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego

Obowiązek zakrywania ust i nosa NIE DOTYCZY:

 • osób poruszających się pojazdem samochodowym, którym przemieszcza się 1 osoba lub 1 osoba z dzieckiem bądź osoby zamieszkujące, lub gospodarujące wspólnie;
 • dzieci do ukończenia 5. roku życia;
 • osoby niemogącej zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, oraz z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust czy nosa;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osób zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów;
 • osoby kierującej środkami publicznego transportu zbiorowego, np. tramwajem, autobusem, pociągiem;
 • osoby duchownej podczas sprawowania czynności lub obrzędów religijnych;
 • żołnierzy Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonującego zadania służbowe;
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
 • osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;
 • jazdy konnej;
 • personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;
 • uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – chyba że dyrektor placówki zdecyduje inaczej;
 • osób zawierających małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Należy odkryć usta i nos na żądanie:

 • osób uprawnionych do legitymowania innych osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • osób, które weryfikują tożsamość danej osoby, w związku ze świadczeniem określonych usług lub czynności zawodowych.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

 • umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;
 • spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

 

Jak swobodnie oddychać w maseczce? Przeczytaj, co zrobić, aby noszenie maseczki nie było uciążliwe.

Źródło: 

Koronawirus szybkie linki

Testy na koronawirusa | Test PCR na koronawirusa | Test na koronawirusa Łódź | Test antygenowy na koronawirusa

Koronawirus Warszawa | Koronawirus Wrocław | Koronawirus Katowice | Koronawirus Łódź | Koronawirus Lublin | Koronawirus Gdańsk | Koronawirus Kraków | Koronawirus Poznań

Autor: Beata Tarnowska, Specjalista ds. Informacji Medycznej Medicover